1 obserwujący
34 notki
10k odsłon
  282   0

Piotr Zgorzelski, gen. Franciszek Kamiński (1902-2000)

/z okazji 17. rocznicy śmierci generała Franciszka Kamińskiego, udostępniamy biogram dowódcy Batalionów Chłopskich opublikowany na stronie facebookowej Piotra Zgorzelskiego - redakcja bloga/

Piotr Zgorzelski

Franciszek Kamiński

image

Franciszek Wawrzyniec Kamiński
urodzony 20 września 1902 r. w Mikułowicach
zmarł 24 lutego 2000 r. w Warszawie


Syn Wawrzyńca (zmarłego w 1949 r.), oraz Katarzyny z domu Duda - właścicieli 7,5 hektarowego gospodarstwa rolnego. Państwo Kamińscy mieli pięcioro dzieci: trzy córki - Józefę, Annę i Mariannę oraz dwóch synów Franciszka i najmłodszego Stanisława.
Po przedwczesnej śmierci matki, zarówno Franciszek jak i Stanisław, byli wychowywani przez starsze siostry. Franciszek Kamiński ukończył szkołę powszechną w Wojciechowicach, a następnie w Sandomierzu, gdzie był współzałożycielem i zastępcą komendanta miejscowego hufca harcerskiego.
W okresie od 1926 do 1929 r. studiował matematykę na Wydziale Matematyczno - Filozoficznym Uniwersytetu Warszawskiego.
Po ukończeniu studiów odbył służbę wojskową w Szkole Podchorążych w Nisku. W 1930 r. otrzymał przydział do 4 pp. Legionów w Kielcach, a po odbyciu dodatkowych ćwiczeń w roku 1932 uzyskał stopień sierżanta podchorążego.

Po zakończeniu służby wojskowej, rozpoczął pracę zawodową. Początkowo jako kierownik świetlicy akademickiej w Instytucie Oświaty i Kultury Wsi imienia Stanisława Staszica, a następnie w latach 1935-1936 jako pracownik Szkoły Rzemiosł w Aleksandrowie Kujawskim.
W latach 1936-1938 pracował w administracji wydawnictwa "Wieczór Warszawski", a od 1938 r. jako lustrator-rewident w Wydziale Rewizyjnym Związku Spółdzielni Spożywców "Społem" w Warszawie.

Jeszcze podczas studiów Franciszek Kamiński był aktywnie zaangażowany w działalność społeczno-polityczną, wstępując w szeregi Polskiego Stronnictwa Ludowego "Wyzwolenie".
W latach 1926-1929 pełnił funkcję kierownika Sekretariatu Naczelnego tej formacji, będąc jednocześnie redaktorem jego organu prasowego - tygodnika "Wyzwolenie".
Kamiński aktywnie działał także w Polskiej Akademickiej Młodzieży Ludowej w Warszawie; gdzie w 1931 r. pełnił obowiązki prezesa. Współorganizował Związek Młodzieży Wiejskiej RP ("Wici"). W latach 1933-1935 pełnił funkcję prezesa Mazowieckiego ZMW, a w roku 1937 był członkiem Komisji Rewizyjnej ZMW RP.
Po zjednoczeniu ruchu ludowego w marcu 1931 r. był działaczem Stronnictwa Ludowego. W sierpniu 1937 roku uczestniczył w organizowaniu Wielkiego Strajku Chłopskiego. Maciej Rataj, obawiając się delegalizacji Stronnictwa, powierzył Franciszkowi Kamińskiemu zabezpieczenie majątku SL.

Po wybuchu wojny, już w pierwszych tygodniach niemieckiej okupacji był jednym ze współtwórców centralnego ośrodka ruchu ludowego na terenie Warszawy, kierowanego przez Macieja Rataja. W konspiracji używał pseudonimów "Olsza", "Zenon Trawiński".
W listopadzie 1939 r. podjął prace organizacyjne mające na celu stworzenie chłopskiego ruchu oporu na Kielecczyźnie.
Z jego inspiracji powołano wówczas w powiatach: pińczowskim, opatowskim, sandomierskim i iłżeckim pierwsze komórki konspiracyjne Stronnictwa Ludowego "Roch". Pełnił wówczas funkcję łącznika pomiędzy rodzącą się kielecką organizacją SL a Centralnym Kierownictwem Ruchu Ludowego. Wchodził też w skład kierownictwa wojewódzkiego "Rocha".

Opowiadał się za włączeniem chłopów do działalności Związku Walki Zbrojnej. Jednakże niechętny stosunek do ludowców ze strony kadry dowódczej ZWZ sprawił, że zaistniała konieczność powołania odrębnej organizacji zbrojnej ruchu ludowego.
Z propozycją taką Franciszek Kamiński wystąpił do CKRL już na początku 1940 r. Centralne Kierownictwo Ruchu Ludowego powierzyło mu opracowanie doktryny wojskowej ruchu ludowego na czas wojny i przygotowanie odpowiednich dokumentów do powołania chłopskiej organizacji wojskowej.
W połowie sierpnia tegoż roku Franciszek Kamiński zgłosił swą koncepcję utworzenia Straży Chłopskiej, (później organizacja ta przybrała nazwę Bataliony Chłopskie).

8 października 1940 r. Franciszek Kamiński został decyzją CKRL mianowany komendantem głównym pierwszej w dziejach Polski samodzielnej chłopskiej organizacji zbrojnej i funkcję tą pełnił do końca wojny.
Gdy w 1942 r., Niemcy podjęli akcję wysiedlania ludności Zamojszczyzny, Franciszek Kamiński organizował pierwsze wystąpienia zbrojne BCh na tym terenie.
Zwycięski przebieg bitew pod Wojdą, Różą i Zaborecznem doprowadził do zahamowania akcji wysiedleńczej na Zamojszczyźnie.
W roku 1944 w wyniku umów scaleniowych BCh i AK Franciszek Kamiński wszedł w skład Komendy Głównej Armii Krajowej; pełnił funkcję szefa I Oddziału Sztabu AK.

Walczył w Powstaniu Warszawskim. Po jego upadku wraz z innymi działaczami ruchu ludowego znalazł się w Podkowie Leśnej, gdzie w drugiej połowie października 1944 r. został powołany do 15-osobowego kierownictwa ruchu ludowego. W sierpniu 1945 r. ujawnił się w stopniu podpułkownika. (1 I 1946 r. awans na pułkownika).
Aktywnie działał w Polskim Stronnictwie Ludowym. Był członkiem władz tego Stronnictwa, pełnił funkcję kierownika Wydziału Organizacyjnego NKW PSL.
Od grudnia 1945 r. z ramienia Stronnictwa był posłem w Krajowej Radzie Narodowej. W wyborach parlamentarnych w styczniu 1947 r. z listy państwowej został wybrany na posła do Sejmu Ustawodawczego.

Lubię to! Skomentuj Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Kultura