w_koło_wojtek
prawda boli?!
3 obserwujących
293 notki
63k odsłony
237 odsłon

Jak ubezwłasnowolniono polskie społeczeństwo?!

Wykop Skomentuj2

Jak ubezwłasnowolniono polskie społeczeństwo!

Konstytucja RP stwierdza:

Art. 4.

1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.

2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

Znaczy to, że:

• - suwerenem (władcą) w RP jest naród (społeczeństwo);

• - zgodnie z logiką matematyczną: spójnik „lub” w 2. punkcie wskazuje, że naród (społeczeństwo) władzę wykonuje: przez wybranych przez siebie przedstawicieli, albo sam bezpośrednio, albo łącznie w porozumieniu przedstawicieli i ogółu obywateli;

• - zgodnie jednak z logiką prawniczą kolejność obu składników w zdaniu ze spójnikiem „lub” jest istotna, tzn. wybrani przedstawiciele mają ważniejszy głos niż naród (społeczeństwo).

Art. 62. 1. Obywatel polski ma prawo udziału w referendum oraz prawo

wybierania Prezydenta Rzeczypospolitej, posłów, senatorów i przedstawicieli do

organów samorządu terytorialnego, jeżeli najpóźniej w dniu głosowania kończy 18

lat.

2. Prawo udziału w referendum oraz prawo wybierania nie przysługuje osobom,

które prawomocnym orzeczeniem sądowym są ubezwłasnowolnione lub pozbawione

praw publicznych albo wyborczych.

Znaczy to, że:

• - prawidłowo: jeśli jesteś obywatelem możesz brać udział.

Art. 125.

1. W sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa może być przeprowadzone referendum ogólnokrajowe.

2. Referendum ogólnokrajowe ma prawo zarządzić Sejm bezwzględną większością

3. głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów lub Prezydent

4. Rzeczypospolitej za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w

5. obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.

6. Jeżeli w referendum ogólnokrajowym wzięło udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania, wynik referendum jest wiążący.

7. Ważność referendum ogólnokrajowego oraz referendum, o którym mowa w art. 235 ust. 6, stwierdza Sąd Najwyższy.

Zasady i tryb przeprowadzania referendum określa ustawa

Znaczy to, że:

• - referendum ogólnokrajowe odbywa się tylko na życzenie wybranych przedstawicieli (posłów, prezydenta) - naród (społeczeństwo) NIE ma prawa zażądać referendum;

• - do wyrażenia tzw. „woli powszechnej” wystarczą głosy (25% + 1) obywateli, przy frekwencji (50% + 1) osób;

• - wynik referendum jest wiążący (nie wiadomo dla kogo!), ale tzw. „wola powszechna” NIE jest źródłem prawa.

Art. 235.

1. Projekt ustawy o zmianie Konstytucji może przedłożyć co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów, Senat lub Prezydent Rzeczypospolitej.

2. Zmiana Konstytucji następuje w drodze ustawy uchwalonej w jednakowym

brzmieniu przez Sejm i następnie w terminie nie dłuższym niż 60 dni przez Senat.

3. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie Konstytucji może odbyć się nie

wcześniej niż trzydziestego dnia od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy.

4. Ustawę o zmianie Konstytucji uchwala Sejm większością co najmniej 2/3 głosów

w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz Senat bezwzględną

większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.

5. Uchwalenie przez Sejm ustawy zmieniającej przepisy rozdziałów I, II lub XII

Konstytucji może odbyć się nie wcześniej niż sześćdziesiątego dnia po pierwszym

czytaniu projektu tej ustawy.

6. Jeżeli ustawa o zmianie Konstytucji dotyczy przepisów rozdziału I, II lub XII,

podmioty określone w ust. 1 mogą zażądać, w terminie 45 dni od dnia uchwalenia

ustawy przez Senat, przeprowadzenia referendum zatwierdzającego. Z wnioskiem w tej sprawie podmioty te zwracają się do Marszałka Sejmu, który zarządza niezwłocznie przeprowadzenie referendum w ciągu 60 dni od dnia złożenia wniosku. Zmiana Konstytucji zostaje przyjęta, jeżeli za tą zmianą opowiedziała się większość głosujących.

7. Po zakończeniu postępowania określonego w ust. 4 i 6 Marszałek Sejmu przedstawia

Prezydentowi Rzeczypospolitej uchwaloną ustawę do podpisu. Prezydent Rzeczypospolitej podpisuje ustawę w ciągu 21 dni od dnia przedstawienia i zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Znaczy to, że:

Naród (społeczeństwo) NIE może zażądać zmiany Konstytucji - o takiej zmianie decydują jedynie wybrani przedstawiciele, i to w obu izbach parlamentarnych osobno.

Bezpośrednie sprawowanie władzy przez naród (suwerena) zostało ukryte w:

USTAWA

z dnia 14 marca 2003 r.

o referendum ogólnokrajowym

Art. 63. 1. Sejm może postanowić o poddaniu określonej sprawy pod referendum z inicjatywy obywateli, którzy dla swojego wniosku uzyskają poparcie co najmniej 500 000 osób mających prawo udziału w referendum.

2. Referendum z inicjatywy obywateli nie może dotyczyć:

1) wydatków i dochodów, w szczególności podatków oraz innych danin publicznych;

2) obronności państwa;

3) amnestii.

3. Zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, dokonuje na piśmie pełnomocnik. Pełnomocnikiem jest osoba wskazana w pisemnym oświadczeniu pierwszych 15 osób z wykazu, o którym mowa w ust. 4.

Wykop Skomentuj2
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Polityka