Szymon Hołownia ma kłopoty. Fot. Twitter/Szymon Hołownia
Szymon Hołownia ma kłopoty. Fot. Twitter/Szymon Hołownia

PKW odrzuciła sprawozdanie finansowe PL 2050. Komisja potwierdza ustalenia Salon24.pl

Marcin Dobski Marcin Dobski Marcin Dobski Obserwuj temat Obserwuj notkę 69
Państwowa Komisja Wyborcza w argumentacji podnosi brak jawności w finansowaniu Polski 2050, punktuje pozyskiwanie pieniędzy poprzez powiązane z ugrupowaniem fundacje i stowarzyszenia, co sprawia, że są one poza kontrolą PKW. Obala też obronę partii Szymona Hołowni, jakoby nie mogła ona zbierać środków na rachunek bankowy. Tym samym Komisja potwierdziła wszystkie wątpliwości, które przez wiele miesięcy sygnalizował Salon24.pl.

W złożonym w PKW sprawozdaniu finansowym formacja Hołowni nie wykazała żadnych przychodów i wydatków, chociaż w 2021 roku organizowała wiele wydarzeń politycznych.

Nielegalne finansowanie eventów, stworzenie aplikacji Jaśmina, przyjmowanie wartości niepieniężnych i brak rozliczenia codziennych działań statutowych partii - to szereg zarzutów, którymi PKW punktuje gospodarkę finansową Polski 2050. Państwowa Komisja Wyborcza używa nawet sformułowania "patologiczna sytuacja". 

Hołownia jak Biedroń

O pierwszej konwencji i wątpliwościach wokół jej sfinansowania pisaliśmy w kwietniu: Sponsorem konwencji Polski 2050, podczas której przedstawiono aplikację polityczną Jaśmina, nie była partia Szymona Hołowni. To oznacza, że wydarzenie sfinansował inny podmiot, co jest niezgodne z przepisami o finansowaniu partii. Tak było w przeszłości z konwencją Wiosny na Torwarze, która zatopiła formację Roberta Biedronia.

Zobacz: Polska 2050 Szymona Hołowni ukrywa źródła finansowania. To niezgodne z przepisami ustawy

W uchwale PKW z 19 grudnia czytamy: "Państwowa Komisja Wyborcza zwróciła się ponadto o odpowiedź na pytania dotyczące organizacji i finansowania Forum Gospodarczego Polski 2050 – Plan dla Gospodarki oraz Pierwszego Kongresu Ruchu Polska 2050. Poproszono także o wyjaśniania odnoszące się do finansowania, stworzenia, promocji, sprzedaży oraz właściciela praw do aplikacji politycznej JAŚMINA. Sformułowano pytania co do finansowania odbywających się w 2021 r. w wielu miastach Polski spotkań przedstawicieli, w tym parlamentarzystów, Partii Polska 2050 Szymona Hołowni z obywatelami, konferencji prasowych, briefingów, kosztów przejazdów, pobytów i spotkań przedstawicieli Partii, w związku z udzielonym przez nią wsparciem dla kandydata w wyborach przedterminowych Prezydenta Miasta Rzeszowa w 2021 r.; kosztów wyjazdu, organizacji, noclegów itp. związanych z przygotowaniem spotkania i konferencji prasowej działaczy Partii Polska 2050 Szymona Hołowni w Raciborzu w 2021 r.; co do udzielania przez Partię w okresie sprawozdawczym licencji na wykorzystywanie jej symbolu graficznego przez podmioty trzecie; i wreszcie co do wartości korzyści o charakterze niepieniężnym polegających na promowaniu Partii Polska 2050 Szymona Hołowni poprzez działania podejmowane przez Stowarzyszenie Polska 2050 oraz przez Instytut Strategie 2050, które to wartości Partia przyjęła w 2021 r".

W wyjaśnieniu przesłanym do Komisji skarbnik partii twierdził, że Partia w okresie sprawozdawczym nie przyjmowała nowych członków, nie tworzyła żadnych jednostek organizacyjnych ani nowych organów. Zebrania jej zarządu odbywały się wyłącznie w trybie telekonferencyjnym i nie generowały żadnych kosztów. Zarząd zdecydował, iż pierwszym miesiącem składkowym dla członków Partii będzie miesiąc uruchomienia rachunku bankowego.

Nie była to prawda, bo działania partyjne były zakrojone na ogromną ogólnopolską skalę. O regularnej statutowej działalności PL 2050 również pisaliśmy w przeszłości, przedstawialiśmy na to nawet dowód.

Ujawniamy: jak Polska 2050 Szymona Hołowni mija się z prawdą

Co ciekawe, PL 2050 sama przyznaje, że Forum Gospodarcze Polski 2050 Szymona Hołowni i Kongres Ruchu Polska 2050 zostały sfinansowane przez Fundację Polska od Nowa i działający w jej ramach Instytut Strategie 2050 we współpracy ze Stowarzyszeniem Polska 2050, co jest niezgodne z ustawą o partiach politycznych, dokładnie z zapisami dotyczącymi finansowania partii.

PKW obala twierdzenia PL 2050, potwierdza nasze zarzuty

Gdy Salon24.pl kontaktował się przed publikacjami z partią PL 2050, to używała ona argumentacji, że nie mogła pozyskiwać pieniędzy, bo bez prawomocnej rejestracji nazwy w sądzie nie mogła założyć w banku konta. Drugim argumentem było twierdzenie, że ugrupowanie zostało zarejestrowane dopiero w marcu 2022 roku, więc w 2021 roku nie działało jeszcze jako partia.

- Partia Polska 2050 Szymona Hołowni nie mogła rozpocząć działalności przed uprawomocnieniem się wpisu do Rejestru Partii Politycznych, co nastąpiło dopiero w dniu 17 marca 2022 roku wraz z zakończeniem postępowania odwoławczego dotyczącego wpisu na mocy ostatecznego rozstrzygnięcia Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Brak prawomocności wpisu uniemożliwiał zawarcie umowy rachunku bankowego, bez którego prowadzenie działalności partii politycznej zgodne z ustawą o partiach politycznych nie było możliwe. Zatem przed tym dniem nie przyjmowaliśmy nowych członków do partii, nie pobieraliśmy składek od członków założycieli, nie przyjmowaliśmy darowizn i nie generowaliśmy jakichkolwiek innych przychodów, o których mowa w ustawie o partiach politycznych, z tego samego względu zarówno zarząd partii, jak i członkowie założyciele, nie prowadzili do tego dnia działalności statutowej. CZYTAJ NA KOLEJNEJ STRONIE

- Wcześniejsza działalność polityczna prowadzona była jedynie przez Koło Parlamentarne Polska 2050, natomiast działalność obywatelska przygotowująca utworzenie partii Polska 2050 Szymona Hołowni prowadzona była przez Fundację Polska od Nowa zgodnie z jej zadaniami statutowymi oraz Stowarzyszenie Polska 2050 - tłumaczyła Salon24.pl Paulina Hennig-Kloska, ówczesna rzeczniczka prasowa Polski 2050.

Państwowa Komisja Wyborcza obaliła oba argumenty. Jak Salon24.pl w tekstach, tak Komisja w uzasadnieniu w uchwale, stwierdziła, że partia nabiera praw i obowiązków ustawowych z chwilą wpisania jej do ewidencji, a to nastąpiło w marcu, ale 2021 roku.

"Państwowa Komisja Wyborcza wskazuje jednoznacznie, że zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o partiach politycznych, partia może korzystać z praw wynikających z ustaw po uzyskaniu wpisu do ewidencji partii politycznych. Osobowość prawną nabywa ona z chwilą wpisania do ewidencji (art. 16 ustawy, zob. także I. Heropolitańska, A. Nierodka, T. Zdziarski, Kredyty, pożyczki i gwarancje bankowe. Część II. Ogólne zasady dotyczące udzielania kredytów bankowych, pożyczek i gwarancji, Warszawa 2021)" - czytamy w dokumencie PKW.

I dalej: "W doktrynie wyraźnie podkreśla się, „iż chwilą, od której partia może ze wspomnianych praw korzystać, jest chwila uzyskania wpisu do ewidencji partii politycznych. (…) z chwilą wpisu do ewidencji rozpoczyna się de facto byt prawny partii (M. Dębska, Ustawa o partiach politycznych. Komentarz). „Wpis do ewidencji ma dla p.p. istotne znaczenie praktyczne, zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o p.p. dopiero po jego uzyskaniu partia nabywa osobowość prawną i może korzystać z praw wynikających z ustawy” (J. Barciak, R. Balicki, Partia polityczna, [w:] Słownik wiedzy o sejmie, red. A. Preisner, Warszawa 1995)".

Stanowiska te potwierdził w przeszłości Sąd Najwyższy stwierdzając, że partia polityczna nabywa osobowość prawną (art. 16 ustawy o partiach politycznych) oraz może korzystać z praw wynikających z ustaw (art. 12 ust. 2 tej ustawy) z chwilą wpisania do ewidencji.

PKW punktuje też próbę obrony z niemożnością założenia konta bankowego pisząc, że podstawą otwarcia rachunku bankowego partii może być uwierzytelniony odpis z ewidencji partii politycznych w przedstawionym znaczeniu, nie zaś odpis prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie o dokonaniu wpisu do ewidencji (o którym mowa w art. 12 ust. 1 i w art. 15 ustawy o partiach politycznych). 

Czytaj: Ukraińcy świętują okrągłą liczbę rosyjskich strat. Liczba robi wielkie wrażenie

PKW o finansach Polski 2050

Z powyższego jednoznacznie wynika, że w sytuacji, w której bank, do którego zwróciła się Polska 2050 o otwarcie rachunku bankowego, nie wyraził zgody na podpisanie umowy w sprawie otwarcia i prowadzenia rachunku na podstawie posiadanych przez partię dokumentów, ta powinna skorzystać z usług innych banków funkcjonujących na rynku. Twierdzenie PL 2050 o braku możliwości podejmowania przez nią działań, przede wszystkim finansowych, przeczą nie tylko dotychczasowe stanowiska doktryny i orzecznictwo sądowe, ale również dotychczasowa praktyka, w której partie polityczne nieposiadające prawomocnego postanowienia sądu o wpisie do ewidencji tworzyły komitety wyborcze biorące udział w wyborach, otwierały rachunki bankowe, pozyskiwały na nie środki finansowe i dokonywały z nich wydatków.

PKW podkreśla, że żadne realne czy też hipotetyczne utrudnienia w działalności partii politycznej nie mogą stanowić uzasadnienia dla jej niezgodnego z prawem działania, także w zakresie pozyskiwania środków. Polska 2050 Szymona Hołowni w okresie sprawozdawczym działania takie podejmowała. Polegały one na przyjmowaniu korzyści majątkowych od Stowarzyszenia Polska 2050 oraz od Instytutu Strategie 2050 w postaci promowania działalności Partii, które niewątpliwie mają swoją wartość.

Działania te polegały między innymi na promowaniu nazwy Polska 2050 przez wskazane wyżej podmioty, a także na propagowaniu logo, chociażby przez to, że oba te podmioty, jak i Polska 2050 Szymona Hołowni, korzystały w 2021 r., jeśli nie z tożsamych, to z pewnością z trudnych do odróżnienia, a dla postronnego odbiorcy nieróżniących się od siebie symboli, loga oraz materiałów zawierających te oznaczenia. Działalność ta sugerowała, że jest ona podejmowana przez partię Polska 2050, a zatem bez wątpienia wpływała na budowanie wizerunku i upowszechnianie informacji o działalności ugrupowania.

PKW nie ma wątpliwości, że partia przyjmowała więc tzw. wartości niepieniężne od w/w podmiotów i bez względu na ich wartość, stanowi to podstawę do odrzucenia sprawozdania finansowego za 2021 r.

"Państwowa Komisja Wyborcza podkreśla przy tym, że art. 38a ust. 2 pkt 7 ustawy o partiach politycznych, stanowiący podstawę odrzucenia sprawozdania Partii, ma charakter kategoryczny i nie pozostawia żadnego marginesu ocen, np. uwzględniania proporcji wartości środków przyjętych z niedozwolonych źródeł do ogólnej kwoty przychodów partii politycznej, a także tego, czy naruszenie wskazanych przepisów nastąpiło w sposób umyślny, czy też z powodu nieznajomości przepisów ustawy o partiach politycznych" - czytamy w uchwale. 

Sprawdź: Ukraińcy nie patyczkowali się ze zdrajcą. Zginął w eksplozji samochodu

PKW: Brak przejrzystości w finansach prowadzi do patologii

Państwowa Komisja Wyborcza zaznaczyła że jawność finansowania partii politycznych jest elementem prawidłowego funkcjonowania ustroju demokratycznego, znajdującym swoje umocowanie w konstytucji. Jawność ta nie powinna ograniczać się wyłącznie do przedkładania sprawozdań finansowych partii politycznych do badania właściwym do tego organom, ale powinna umożliwiać zapoznanie się z gospodarką finansową prowadzoną przez partie każdemu zainteresowanemu.

Na koniec Komisja stwierdza, że nie można akceptować sytuacji, w której partia nie wykazuje w sprawozdaniu finansowym żadnych przychodów i wydatków, jednocześnie prowadząc działania polityczne, które pochłaniają ogromne koszty.

"Prowadziłoby to do patologicznych sytuacji, w których partia polityczna mogłaby prowadzić zakrojoną na szeroką skalę działalność wymagającą istotnych nakładów finansowych bez potrzeby pozyskiwania i wydatkowania środków finansowych, albowiem wartości niepieniężne w postaci sfinansowania działalności tej partii byłyby finansowane przez inne podmioty i to podmioty nieuprawnione, np. fundacje czy stowarzyszenia posługujące się tożsamymi znakami, hasłami, symbolami. Stanowiłoby to niewątpliwie ukryte, niedozwolone, finansowanie partii odbywające się poza systemem finansowania partii politycznych i kampanii wyborczych" - brzmi fragment dokumentu PKW.

Rzeczniczka Polski 2050 Katarzyna Karpa-Świderek skomentowała decyzję PKW w rozmowie z "Rzeczpospolitą", w której to stwierdziła, że partia rozważa zaskarżenie uchwały do Sądu Najwyższego: - Poddajemy ją dokładnej analizie prawnej. 

Marcin Dobski

Marcin Dobski
Dziennikarz Salon24 Marcin Dobski
Nowości od autora

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka