NIK skontrolowała finanse TVP. Nierzetelne umowy

NIK: w latach 2014-2020 w TVP nieprawidłowości w zarządzaniu majątkiem i gospodarowaniu środkami finansowymi.
NIK: w latach 2014-2020 w TVP nieprawidłowości w zarządzaniu majątkiem i gospodarowaniu środkami finansowymi.
W latach 2014-2020 w TVP wystąpiły nieprawidłowości w zarządzaniu majątkiem i gospodarowaniu środkami finansowymi - wynika z raportu NIK. Zastrzeżenia dot. m.in. nierzetelnego zawierania umów na organizację imprez (m.in. sylwestra), przekroczenia budżetu Belsat TV i filmu "Zenek".

W ocenie ogólnej, zawartej w raporcie napisano, że "w latach 2014–2020 (I półrocze) Telewizja Polska S.A. opracowała i wdrażała strategiczne plany wieloletnie, w których określono kierunki wieloletniej polityki kadrowej, inwestycyjnej, programowej oraz finansowej", ale "w okresie tym wystąpiły nieprawidłowości w zarządzaniu majątkiem i gospodarowaniu środkami finansowymi przez Spółkę".

Wpływy z abonamentu

Z raportu wynika, że funkcjonowanie TVP S.A. w okresie objętym kontrolą w dużej mierze uzależnione było od systemu finansowania mediów publicznych, tj. wielkości wpływów abonamentowych i ich udziału w przychodach Spółki. "Udział ten wynosił w 2014 r. 29 proc., w 2015 r. 25,6 proc., w 2016 r. 24,9 proc., w 2017 r. 38,2 proc., w 2018 r. 46 proc., w 2019 r. 57 proc. Spółka w latach 2015 i 2016 odnotowała stratę, natomiast od roku 2017 zaczęła odnotowywać zysk. Znaczący wpływ na poprawę sytuacji finansowej Spółki miały od 2017 r. dodatkowe środki stanowiące rekompensatę z tytułu utraconych w poprzednich latach wpływów z opłat abonamentowych z tytułu zwolnień" - napisano w raporcie.

Wyliczono, że środki z tytułu rekompensaty w latach 2017–2020 wyniosły łącznie 3698,8 mln zł, a w poszczególnych latach odpowiednio: w 2017 r. 266,5 mln zł, w 2018 r. 593,5 mln zł, w 2019 r. 1127,3 mln zł, w 2020 r. 1711,5 mln zł. Wpływy abonamentowe bez rekompensaty w okresie 2017–2019 wynosiły średnio rocznie 357,3 mln zł.

Przychodami abonamentowymi w latach 2014–2020 (I półrocze) Spółka finansowała koszty związane głównie z produkcją programów kulturalnych, informacyjnych i rozrywkowych. Koszty działalności operacyjnej Spółki w 2019 roku były o 67 proc. wyższe w porównaniu do 2014 r. Najwyższe koszty działalności operacyjnej stanowiły w 2019 r. usługi obce (27,5 proc.) oraz wynagrodzenia (21,0 proc.).

Poland In to kanał

W 2018 r. TVP S.A. uruchomiła nowy kanał i portal Poland In, których koszty uruchomienia wyniosły 2230,2 tys. zł a koszty ich prowadzenia od 2018 r. do 2019 wyniosły 18 473,5 tys. zł. Poland In osiągała wyłącznie przychody wewnętrzne z tytułu produkcji na potrzeby TVP Polonia programu "Focus on Poland" w łącznej wysokości 6728,7 tys. zł. Zdaniem NIK Spółka nierzetelnie utworzyła portal i kanał Poland In nie dokonując analizy i bez przygotowania modelu nowego kanału.

"Zenek" nierozliczony

Przy realizacji produkcji "Zenek", z uwagi na problemy z zapewnieniem finansowania filmu przez koproducenta wiodącego, TVP przejęła ogół praw do filmu oraz zapewniła środki na jego produkcję. Do czasu zakończenia kontroli TVP nie dokonała pełnego rozliczenia się ze spółką będącą inicjatorem produkcji.

Spółka pokryła koszty (32,8 tys. zł) toczących się przeciwko firmie zewnętrznej postępowań egzekucyjnych. Dodatkowo przekazała firmie zewnętrznej 100 tys. zł, które zostały zajęte przez organ egzekucyjny. "Kwota ta nie została zwrócona TVP S.A. ani rozliczona (spółka oczekuje na to rozliczenie). 26 marca 2020 r. Zarząd TVP S.A. zwiększył budżet filmu, uzasadniając to niedoszacowaniem kosztów produkcji. Dodatkowo firma zewnętrzna przy produkcji wykorzystała utwory, do których nie posiadała autorskich praw majątkowych" - napisano komunikacie NIK.

Sylwester Kurskiego

W raporcie NIK podano, że w przypadku umowy na organizację sylwestra 2018/2019 TVP S.A. zawarła umowę "bez zachowania zasad reprezentacji określonych w statucie, potwierdzając później jej ważność". "W imieniu spółki umowę podpisał jednoosobowo Prezes Zarządu, podczas gdy wymagane było współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu z prokurentem" - wyjaśniono. W przypadku organizacji sylwestra 2019/2020 TVP S.A. zawarła umowę w formie pisemnej 21 dni po zrealizowaniu imprezy, co w ocenie NIK było działaniem nierzetelnym. "Dodatkowo jako nierzetelne należy ocenić zawarcie 20 z 48 umów i zamówień na realizację usług związanych z realizacją imprez, tj. po dniu rozpoczęcia realizacji usługi lub po ich wykonywaniu" - dodano.

Drogi Belsat TV

W latach 2018–2019 planowany budżet kanału Belsat TV został przekroczony łącznie o 13 994,6 tys. zł (w 2018 r. o 5341,3 tys. zł, tj. o 18,9 proc. i w 2019 r. o 8653,3 tys. zł, tj. o 29,4 proc.), co było niezgodne z Wytycznymi dotyczącymi realizacji planu ekonomiczno-finansowego Spółki TVP S.A. i naruszało dyscyplinę finansową Spółki (tj. nie dotrzymano określonych w planie ekonomiczno-finansowym parametrów ekonomicznych na dany rok), a w wyniku tych przekroczeń TVP S.A. musiała przekazać na działalność kanału ponadplanowe środki finansowe w wysokości 12 076 tys. zł.

NIK oceniła, że wynikające z Wytycznych działania prowadzone przez Biuro Kontrolingu i Restrukturyzacji i nadzór Prezesa Zarządu oraz nadzorującego jednostkę członka Zarządu nad realizacją planu ekonomiczno-finansowego Belsat TV były niewystarczające i nieskuteczne.

Lubię to! Skomentuj37 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka