Albatros ... z lotu ptaka
Droga do Prawdy nie zawsze jest kręta.
74 obserwujących
1571 notek
1331k odsłon
279 odsłon

Policja w Zakonie za klauzurą.

Wykop Skomentuj5

Autor ukazuje szerokie konsekwencje tamtych ustaleń. Przypomina, że 17 maja 1989 roku, niedługo po zakończeniu obrad Okrągłego Stołu, sejm uchwalił dwie ustawy, parafowane - co znamienne - 4 kwietnia tegoż roku, w dzień zakończenia obrad Okrągłego Stołu: o gwarancjach wolności religijnej oraz o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Zakończenie prac legislacyjnych zaplanowano tak, aby zbiegły się w czasie z obradami Okrągłego Stołu, ponownym zalegalizowaniem Solidarności i przygotowaniami do wyborów w czerwcu 1989 r.

Ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania – obowiązująca w Rzeczypospolitej Polskiej ustawa zwykła stanowiąca podstawowy reżim prawny dla problematyki z zakresu swobód światopoglądowych, głównie religijnych. Wikipedia

Data wejścia w życie: 23 maja 1989

Przedmiot regulacji: prawo wyznaniowe

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19890290155

Dz.U. 1989 nr 29 poz. 155

Dziennik Ustaw198929poz. 155

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

Tekst ogłoszony:

D19890155.pdf

Tekst ujednolicony:

D19890155Lj.pdf

Status aktu prawnego:akt posiada tekst jednolity

Data ogłoszenia:1989-05-23

Data wydania:1989-05-17

Data wejścia w życie:1989-05-23

Data obowiązywania:1989-05-23

Organ wydający:SEJM

Organ uprawniony:MIN. KIEROWNIK URZĘDU DO SPRAW WYZNAŃ

MIN. PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

MIN. EDUKACJI NARODOWEJ

Akty zmienione (2)

Odesłania (1)

Akty wykonawcze (27)

Informacja o tekście jednolitym (3)

Akty zmieniające (16)

prawa obywatelskiewyznaniarejestryorganizacja i zakres działaniafinansowanieprawa człowiekakościołykonstytucjanieruchomościorganizacje międzynarodoweZiemie Zachodnie i Północne

©Kancelaria Sejmu s. 1/21

2017-06-23

 Dz.U. 1989 Nr 25 poz. 155

U S T A W A

z dnia 17 maja 1989 r.

o gwarancjach wolności sumienia i wyznania

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej:

– wykonując postanowienia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej o wolności

sumienia i wyznania,

– nawiązując do godnej trwałego szacunku i kontynuacji tradycji tolerancji i

wolności religijnej oraz potwierdzającej ją współpracy Polaków różnych wyznań i

światopoglądów w rozwoju i pomyślności Ojczyzny,

– uznając historyczny wkład kościołów i innych związków wyznaniowych w

rozwój kultury narodowej oraz krzewienie i umacnianie podstawowych wartości

moralnych,

– kierując się zasadami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka,

Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych, Akcie Końcowym

Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz Deklaracji Organizacji

Narodów Zjednoczonych o wyeliminowaniu wszelkich form nietolerancji i

dyskryminacji z powodów religijnych lub przekonań,

– umacniając warunki do czynnego i równoprawnego uczestnictwa obywateli w

życiu publicznym i społecznym, bez względu na ich stosunek do religii,

stanowi, co następuje:

DZIAŁ I

Wolność sumienia i wyznania

Art. 1. 1. Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu obywatelowi wolność

sumienia i wyznania.

Opracowano na

podstawie: t.j.

Dz. U. z 2017 r.

poz. 1153.

©Kancelaria Sejmu s. 2/21

2017-06-23

2. Wolność sumienia i wyznania obejmuje swobodę wyboru religii lub przekonań

oraz wyrażania ich indywidualnie i zbiorowo, prywatnie i publicznie.

3. Obywatele wierzący wszystkich wyznań oraz niewierzący mają równe prawa

w życiu państwowym, politycznym, gospodarczym, społecznym i kulturalnym.

Art. 2. Korzystając z wolności sumienia i wyznania obywatele mogą w

szczególności:

1) tworzyć wspólnoty religijne, zwane dalej „kościołami i innymi związkami

wyznaniowymi”, zakładane w celu wyznawania i szerzenia wiary religijnej,

posiadające własny ustrój, doktrynę i obrzędy kultowe;

2) zgodnie z zasadami swojego wyznania uczestniczyć w czynnościach i obrzędach

religijnych oraz wypełniać obowiązki religijne i obchodzić święta religijne;

2a) należeć lub nie należeć do kościołów i innych związków wyznaniowych;

3) głosić swoją religię lub przekonania;

4) wychowywać dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami w sprawach religii;

5) zachowywać milczenie w sprawach swojej religii lub przekonań;

6) utrzymywać kontakty ze współwyznawcami, w tym uczestniczyć w pracach

organizacji religijnych o zasięgu międzynarodowym;

7) korzystać ze źródeł informacji na temat religii;

8) wytwarzać i nabywać przedmioty potrzebne do celów kultu i praktyk religijnych

oraz korzystać z nich;

9) wytwarzać, nabywać i posiadać artykuły potrzebne do przestrzegania reguł

religijnych;

10) wybrać stan duchowny lub zakonny;

11) zrzeszać się w organizacjach świeckich w celu realizacji zadań wynikających z

wyznawanej religii bądź przekonań w sprawach religii;

12) otrzymać pochówek zgodny z wyznawanymi zasadami religijnymi lub z

Wykop Skomentuj5
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale