26 obserwujących
498 notek
318k odsłon
  741   3

Druk 1981 czyli J. Kaczyński dowodzi, że jest bolszewikiem

Wczoraj, późnym popołudniem pojawił się druk sejmowy 1981, który wprowadza "ustawę Rychlika" zastępującą "ustawę Hoca". Czyli ustawę wprowadzającą SS - segregację sanitarną. Druk jest efektem spotkania z opozycją u premiera Morawieckiego.

Jeśli komuś 1981 kojarzy się ze stanem wojennym to niestety dobrze myśli. Ale przeczytajmy:

Art. 3.

1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID 19, (...) w zakładzie pracy lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy, pracodawca może żądać od pracownika, w terminie wyznaczonym z wyprzedzeniem nie krótszym niż 48 godzin, nie częściej niż raz w tygodniu, podania informacji o posiadaniu negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS¬ CoV¬ 2 wykonanego nie wcześniej niż 48 godzin przed jego okazaniem.

8. Jeżeli pracownik nie przekaże pracodawcy informacji, o których mowa w ust. 1, takiego pracownika traktuje się jak osobę, która nie poddała się testowi diagnostycznemu w kierunku SARS¬ CoV¬ 2 wykonanemu nie wcześniej niż 48 godzin przed jego okazaniem.

Pozostałe punkty odnoszą się m.in. do RODO. Należy zauważyć, że nie ma w projekcie zapewnienia, że testy będą opłacane z podatków (popularnie "darmowe") więc bolszewia będzie ścigać antyszczepa. Bo zgodnie z art 7:

Art. 7. Minister właściwy do spraw zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia, liczbę testów finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID¬ 19

minister może określić również bardzo małą liczbę testów opłacanych z podatków.

Następny artykuł uzasadnia tytuł tej notki.

Art. 4.

1. Pracownik, u którego zostało potwierdzone zakażenie SARS¬ CoV¬ 2 i który ma uzasadnione podejrzenie, że do zakażenia doszło w zakładzie pracy (...), może złożyć pracodawcy, o którym mowa w art. 3 ust. 1, w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia izolacji, (...) wniosek o wszczęcie postępowania w przedmiocie świadczenia odszkodowawczego z tytułu zakażenia wirusem SARS¬ CoV¬ 2 przysługującego od pracownika, który nie poddał się testowi diagnostycznemu w kierunku SARS¬ CoV¬ 2.

2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, pracownik wskazuje okoliczności uzasadniające, że zakażenie nastąpiło w zakładzie pracy (...) i wskazuje osoby, z którymi miał kontakt w tym zakładzie pracy lub miejscu w okresie poprzedzającym zakażenie, nie dłuższym niż 7 dni.
3. Pracodawca, (...) w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, (...) weryfikuje, czy wśród pracowników, z którymi miał kontakt pracownik zakażony wirusem SARS¬ CoV¬ 2, znajdują się osoby, które nie poddały się testowi diagnostycznemu (...)

4. W przypadku potwierdzenia przez pracodawcę, (...), że wśród pracowników, z którymi miał kontakt pracownik zakażony wirusem SARS¬ CoV¬ 2, znajdują się osoby, o których mowa w ust. 3, pracodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni, przekazuje wniosek pracownika zakażonego wirusem SARS¬ CoV¬ 2 do wojewody (...) wraz z listą pracowników, którzy nie poddali się testowi diagnostycznemu w kierunku SARS¬ CoV- 2, a zostali wskazani przez pracownika zakażonego wirusem SARS¬ CoV¬ 2 jako osoby, z którymi pracownik ten miał kontakt.
5. Wojewoda, na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 4, wszczyna postępowanie w przedmiocie świadczenia odszkodowawczego z tytułu zakażenia wirusem SARS¬ CoV¬ 2. Datą wszczęcia postępowania jest dzień doręczenia wniosku pracownika, o którym mowa w ust. 4, wojewodzie.
6. Przyznanie świadczenia odszkodowawczego z tytułu zakażenia wirusem SARS¬ CoV- 2 następuje w drodze decyzji.
7. Od decyzji, o której mowa w ust. 6, wnioskodawcy oraz pracownikowi obowiązanemu do uiszczenia świadczenia odszkodowawczego z tytułu zakażenia wirusem SARS¬ CoV¬ 2 przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Prawo do wystąpienia ze skargą do sądu administracyjnego (...)

8. Wysokość świadczenia odszkodowawczego z tytułu zakażenia wirusem SARS¬ CoV- 2 wynosi równowartość 5 krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (...) [W 2021 roku minimalne wynagrodzenie za pracę brutto wynosi 2800 zł brutto].

Przetłumaczmy to na język bardziej ludzki.

Jeśli Nowak się przetestował i wyszedł pozytywny, może naciągać Kowalskiego na kasę tylko z tego powodu, że ten się nie przetestował. Może to zrobić bez procesu jedynie przez stwierdzenie pracodawcy, że Kowalski się nie testował. To zostaje wysłane do wojewody, który ma wydać decyzję administracyjną. Należy pamiętać, że w przypadku odwołania się (pkt 7) od decyzji administracyjnej, sąd nie sprawdza stanu faktycznego, a jedynie czy decyzja została podjęta zgodnie z procedurą/ustawą.

Bolszewicy z PiS wymyślili, że furda z procesem dowodowym, sądem etc. Donos Nowaka na Kowalskiego ma być podstawą wypłaty pieniędzy. Ustawa w żaden sposób nie wymaga, by Nowak udowodnił cokolwiek. Jedynym "dowodem" jest brak testu! Bolszewia zakłada, że na podstawie podejrzenia każdy może zapłacić 14000 PLN "koledze" z pracy. W projekcie 1981, bolszewia dochodzi od podstawowej reguły w naszej cywilizacji, że niewinnym się jest do udowodnienia winy.

Lubię to! Skomentuj21 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka