150 obserwujących
1887 notek
2696k odsłon
  350   0

Ostre oświadczenie Międz. Kongresu Tłumaczy Literatury w Moskwie

>>>koszulki z rysunkami nahttp://cezarykrysztopa.cupsell.pl/<<<

Trzeci Międzynarodowy Kongres Tłumaczy Literatury Pięknej odbył się pod hasłem „tłumaczenie literackie jako środek w dyplomacji kulturalnej”. W obecnej sytuacji, gdy istnieniu kultury i dyplomacji zagraża niespotykane niebezpieczeństwo, my tłumacze, przedstawiciele dyplomacji kulturalnej, doskonale zdając sobie z tego sprawę, czujemy się w obowiązku wyrazić swoją opinię.


Wyrażamy nasze przerażenie i ból spowodowane wydarzeniami na Ukrainie i udziałem Rosji w tych wydarzeniach- zarówno wojskowych i propagandowych. Wyrażamy mocny protest przeciwko polityce rządu rosyjskiego, przeciwko interwencji wojskowej na Ukrainie i wobec propagandy nienawiści, która zniekształca rzeczywistość, i zachęca ludzi do przemocy.

Nie możemy uwierzyć, że próbuje się osiągnąć wielkość Rosji jako narodu kulturowego, z pomocą wyimaginowanej agresji, aneksji i walki ideologicznej. To nie może być tak, że bratobójcza wojna, niosąca śmierć, cierpienia, zniszczenia i alienację, odzwierciedla interesy społeczeństwa rosyjskiego.

Ukraina i Rosja mają długą wspólną historię, są ściśle związane językiem, religią, tradycją, i powiązanymi z nimi relacjami zawodowymi. Wiele miesięcy, rosyjski media zaprzeczają i podważają tę wspólną historię, kopią głębokie rowy między dwoma narodami. Wojna między Rosją a Ukrainą grozi nieprzewidywalnymi skutkami w dłuższej perspektywie i całkowicie zniszczy wszelkie poczucie wspólnoty.

Powinność tłumacza jako mediatora między kulturami – to wspieranie pokoju, wolności słowa; wypowiadanie się przeciwko przemocy i kłamstwu. Tłumaczenie jest możliwe tylko jako wolny transfer języków, kultur, idei i postaw.

Wszyscy zebrani się na kongresie tłumacze literatury rosyjskiej, związani są z kulturą rosyjską długoterminowymi relacjami serca i miłością. Zgromadziliśmy się tutaj, ponieważ chcemy, aby kontynuowany był dialog z kolegami z całego świata. My, niżej podpisani, wyrażamy protest, ponieważ uważamy, że obecna polityka państwa rosyjskiego szkodzi spokojnej wymianie kulturowej, wolności słowa i dyplomacji politycznej, a tym samym zaszkodzi interesom całego społeczeństwa rosyjskiego.

tłumaczył jak umiał Cezary Krysztopa
 
 
***
 
Третий международный конгресс переводчиков художественной литературы проходит под лозунгом «Литературный перевод как средство культурной дипломатии». В сегодняшней ситуации, когда существованию культуры и дипломатии угрожает невиданная ранее опасность, мы, переводчики как представители культурной дипломатии, остро сознаем обязанность высказать свое отношение к происходящему.
 
Мы выражаем ужас и боль по поводу событий на Украине и по поводу участия России в этих событиях– как военного, так и пропагандистского. Мы выражаем решительный протест против политики российского руководства, против военного вторжения в Украину, против пропаганды ненависти, которая искажает реальность и призывает людей к насилию.
 
Невозможно поверить, что попытки добиться мнимого величия с помощью агрессии, аннексии и идеологической борьбы отражают интересы России как культурной нации. Не может быть, чтобы братоубийственная война, несущая лишь смерть, страдания, разрушение и отчуждение, отражала интересы российского общества.
 
Украина и Россия имеют многовековую общую историю, тесно связаны языком, религией, традициями, родственными и профессиональными отношениями. Многие месяцы российские CМИ отрицают и подрывают эту совместную историю, роют глубокие рвы между двумя народами. Война между Россией и Украиной грозит на непредсказуемо долгий срок полностью уничтожить всякое чувство общности.
 
Долг переводчика как посредника между культурами – содействовать миру, свободе слова; открыто выступать против насилия и лжи. Перевод возможен лишь как свободный трансфер языков, идей, культур и мировоззренческих установок.
 
Мы все, как приехавшие на конгресс переводчики-русисты, связанные с русской культурой многолетними отношениями сердечной привязанности и любви, так и российские переводчики с разных языков, собрались здесь, потому что хотим и впредь продолжать диалог с коллегами всего мира. Мы, нижеподписавшиеся, выражаем свой протест, ибо считаем, что сегодняшняя политика российского государства вредит мирному культурному обмену, свободе высказывания и политике дипломатии, а тем самым вредит интересам всего российского общества.
Lubię to! Skomentuj11 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale