3 obserwujących
15 notek
4209 odsłon
  109   0

Uwagi do tez 11-16 "Nowego Porządku" Bosaka

Dalszy ciąg subiektywnych refleksji nad tezami konstytucyjnymi Krzysztofa Bosaka. Teraz kwestie światopoglądowe i relacje z UE, więc może być kontrowersyjnie


11 Gwarancje polskiej suwerenności
Unia Europejska i inne organizacje międzynarodowe od wielu lat systematycznie rozszerzają swoje kompetencje kosztem suwerenności państw narodowych. Polska Konstytucja powinna postawić jednoznaczne granice temu procesowi. Prymat Konstytucji jako najwyższego prawa należy wzmocnić wyraźnym stwierdzeniem o nadrzędności Konstytucji względem wszystkich innych aktów prawnych, w tym umów międzynarodowych. Do Konstytucji powinno być wpisane wyraźne postanowienie o posiadaniu przez Polskę własnej waluty. Należy wprowadzić także zasadę, że polskich sądów nie obowiązuje wykładnia prawa tworzona przez międzynarodowe instytucje sądownicze. Nowa Konstytucja powinna ponadto gwarantować, że każdorazowa próba pozbawienia państwa polskiego kolejnych kompetencji będzie wiązać się z obligatoryjnym referendum ogólnokrajowym.

Postulaty słuszne z punktu widzenia suwerenności państwa narodowego. Tylko, czy aby ostatnie zdanie nie wskazuje drogi do jego skasowania.


12 Racja stanu priorytetem w PE
Polska klasa polityczna delegowana do Parlamentu Europejskiego, wpisując się w tendencje eurokratyczne, ulega systemowemu wypaczeniu. Przyczynia się do tego brak możliwości postawienia europosłów przed Trybunałem Stanu za ewidentne naruszenia interesu narodowego w trakcie pełnionych funkcji. Należy wprowadzić jednoznaczne wytyczne i jasno określić granice polskiej racji stanu, których nie wolno przekroczyć eurodeputowanym pod rygorem odpowiedzialności konstytucyjnej. Reguły te powinny zakazywać głosowania za nałożeniem kar na Rzeczpospolitą Polską przez organizacje międzynarodowe oraz za pozbawieniem prawa głosu państwa polskiego. Reprezentanci naszego kraju na forach międzynarodowych muszą autentycznie zabiegać o interesy Polski i gwarantować priorytet realizacji polskiej racji stanu.

Nie zgadzam się. Działania europosłów w ramach pełnionej funkcji powinny podlegać odpowiedzialności politycznej, tj. ocenie wyborców. Pochodzący z powszechnych wyborów mandat do głosowania nie powinien być ograniczany pod pretekstem polskiej racji stanu, którą można różnie pojmować. Przykładowo, moim zdaniem łamanie konstytucji oraz odbieranie obywatelom prawa do procesu przed niezawisłym sądem są bardziej sprzeczne z racją stanu, niż unijna kara.
Zasmuca mnie, że Konfederacja przyjęła PiSowską narrację w tych kwestiach.


13 Etyka chrześcijańska podstawą ładu prawnego
Kultura chrześcijańska stanowi rdzeń funkcjonowania Polski jako wspólnoty politycznej od momentu powstania naszego państwa. Jest to fakt niezależny od charakteru religijności poszczególnych Polaków. Dlatego naturalną koniecznością jest ufundowanie sprawiedliwego, a zarazem przystającego do polskiej wspólnoty ładu państwowego w oparciu o normy wynikające z chrześcijaństwa. Zasady prawa rzymskiego, wywodzące się z filozofii klasycznej prawo naturalne, etyka chrześcijańska oraz oryginalna polska tradycja ideowa i prawna tworzą cywilizacyjny fundament dla tworzenia norm prawnych. Oparcie prawa, instytucji i kultury nowego porządku na tych wartościach pozwoli usunąć najgorsze cechy obecnego nieładu: niestabilność prawa, niepewność co do kierunku jego ewolucji oraz konflikty ideologiczne rozsadzające niemal każdy obszar życia państwa i społeczeństwa.

Co do zasady zgadzam się, lecz z takiej deklaracji nie wynikają konkretne zapisy, które dałoby się praktycznie realizować. Podobny problem, co z postulatem nr 1.


14 Ochrona małżeństwa i rodziny
Od wielu lat obserwujemy w Polsce i wielu innych krajach próby podważania fundamentalnej cywilizacyjnej roli małżeństwa i rodziny. Polska Konstytucja powinna zneutralizować te próby poprzez jednoznaczne wykluczenie prawnego uprzywilejowania lub uznawania jakichkolwiek innych związków – partnerskich, konkubinatów, homo-seksualnych, etc. Konstytucyjną definicję małżeństwa należy doprecyzować. Oprócz wskazania, że małżeństwo mogą zawrzeć tylko kobieta i mężczyzna, potrzebne jest jasne wskazanie, jakie są podstawowe cele małżeństwa: wspólne pożycie, posiadanie i wychowywanie dzieci oraz prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego. Ponadto Konstytucja powinna wskazywać obok macierzyństwa także ojcostwo jako szczególną wartość, zasługującą na wsparcie i ochronę państwa. Należy także wprowadzić konstytucyjny wymóg, by prawo podatkowe uwzględniało dobro dzieci poprzez przyznanie ulg rodzicom, którzy ponoszą koszty ich wychowania.

Całkowicie popieram wprowadzanie takich zapisów. W tym przypadku postulat światopoglądowy ma proste przełożenie na praktykę.


15 Konstytucyjna ochrona dwóch płci
Polski porządek prawny powinien respektować biologiczną determinantę płci, jaką jest ludzka struktura genetyczna. W momencie poczęcia płeć człowieka określana jest w sposób trwały. Polski system prawny powinien odnosić się do obiektywnej i niezmiennej prawdy o płci wynikającej z tego faktu. Przeżywanie płciowości czy kształt cech płciowych mogą podlegać zaburzeniom i manipulacjom. Nie może to jednak wpływać na zawartą w aktach stanu cywilnego płeć ani być podstawą do relatywizowania płci czy normalizacji transseksualizmu. Nie można pozwolić na zawieranie związków homoseksualnych w oparciu o zmienioną w aktach stanu cywilnego płeć. Państwo i prawo musi w swym funkcjonowaniu bazować na naturalnym porządku społecznym, wynikającym z różnej i komplementarnej natury mężczyzn i kobiet, a odrzucić błędny i szkodliwy społecznie paradygmat „gender”.

Zgadzam się. Jedynym wyjątkiem, gdy powinno się pozwalać na wybór płci, jest wrodzone genetyczne obojnactwo.


16 Pełna ochrona życia
Jednym z fundamentów ładu konstytucyjnego musi być uznanie pełnego prawa każdego człowieka do życia. Zasada ta nie może być spełniona bez uznania prostego naukowego faktu, że życie istoty ludzkiej zaczyna się od momentu poczęcia. Jako szczególnie naganną praktykę należy odrzucić zwłaszcza legalność aborcji eugenicznej, czyli prawo do zabicia dziecka nienarodzonego ze względu na jego cechy zewnętrzne, chorobę lub nawet samo podejrzenie choroby. Dopuszczalność aborcji eugenicznej na gruncie obecnie obowiązującego prawa wpisuje niestety współczesną Polskę w ramy cywilizacji śmierci. Polska Konstytucja powinna w sposób jednoznaczny chronić życie tych najbardziej bezbronnych, czyli dzieci nienarodzonych.

Częściowo się zgadzam. Trzeba konstytucyjnie zapisać, że życie zaczyna się od poczęcia oraz ochronę niepełnosprawnych od tego momentu (głównie chodzi o osoby z zespołem Downa), lecz powinno też być miejsce na miłosierdzie wobec ludzkiego cierpienia. Gdy zachodzi bardzo ciężkie uszkodzenie płodu, jak w przypadku pacjentki doktora Chazana, powinna być dopuszczalna aborcja i to w placówce państwowej.


Lubię to! Skomentuj3 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka