Fiatowiec Fiatowiec
1227
BLOG

Oświadczenie KPN-OP: W Smoleńsku dokonano zamachu

Fiatowiec Fiatowiec Polityka Obserwuj notkę 2

 

 

Dotarliśmy do zapowiadanego przez KPN-OP oświadczenia oraz petycji skierowanej do  Ban Ki-Muna, Sekretarza Generalnego ONZ. – KPN-OP wskazuje, że teza o zamachu inspirowanym przez rosyjskie służby znajduje szerokie uzasadnienie – podkreśla Adam Słomka. Przewodniczący stwierdza, że „Konfederacja Polski Niepodległej – Obóz Patriotyczny pownikliwej analizie materiałów i analiz związanych z katastrofą prezydenckiego TU 154M w dniu 10 kwietnia 2010 r. wyraża swoje przekonanie o udziale w niej osób trzecich, który przesądził o śmierci prezydentów Lecha Kaczyńskiego i Ryszarda Kaczorowskiego oraz  towarzyszących im przedstawicieli polskiej elity – pisze Adam Słomka w specjalnym oświadczeniu ws. katastrofy smoleńskiej.

 

KONFEDERACJA POLSKI NIEPODLEGŁEJ
Obóz Patriotyczny

Przewodniczący

Warszawa, 6 kwietnia 2012 r.

Oświadczenie
w sprawie katastrofy prezydenckiego TU 154 M

 

WSZYSTKO WSKAZUJE NA ZAMACH

Konfederacja Polski Niepodległej – Obóz Patriotyczny po wnikliwej analizie materiałów i analiz związanych z katastrofą prezydenckiego TU 154M w dniu 10 kwietnia 2010 r. wyraża swoje przekonanie o udziale w niej osób trzecich, który przesądził o śmierci prezydentów Lecha Kaczyńskiego i Ryszarda Kaczorowskiego oraz  towarzyszących im przedstawicieli polskiej elity.

Wszystko  wskazuje na to, że mieliśmy w tym przypadku dowód wywołania katastrofy lotniczej 10 kwietnia 2010 r. w celu politycznym.

KPN-OP wskazuje, że teza o zamachu inspirowanym przez rosyjskie służby znajduje szerokie uzasadnienie.

Niezależni eksperci współpracujący m.in. z NASA oraz wiodącymi uczelniami technicznymi na świecie wykluczyli możliwość katastrofy po ścięciu brzozy (Wiesław Binienda – Uniwersytet w Akron, członek Grupy Ekspertów do spraw Wypadków Lotniczych FAA i NASA, prof. Marek Czachor, dr Kazimierz Nowaczyk, dr inż. Grzegorz Szuladziński) oraz podkreślili, że zniszczenia polskiego TU 154M o numerze 101 wskazują na odkształcenia wywołane w efekcie eksplozji. Analogiczne katastrofy lotnicze samolotów TU 134 i TU 154 wskazują, że upadek maszyny na zalesiony teren – bez eksplozji paliwa po zetknięciu z gruntem – nie wywołał nigdy śmierci wszystkich pasażerów i rozbicia samolotu w sposób zaprezentowany społeczności międzynarodowej.

Polityka wschodnia Lecha Kaczyńskiego w sposób wyraźny była przeciwstawna do interesów Federacji Rosyjskiej i w wielu elementach przypominała próbę realizacji koncepcji tzw. Międzymorza. Polskie zaangażowanie we wspieranie aspiracji Gruzji i Ukrainy w dążeniu do integracji z NATO powodowało dla imperialnej polityki Rosji poważne problemy. Sytuacja geopolityczna i opinia międzynarodowa w sposób wyraźny kierowała się na wsparcie dla Gruzji, a Rosja z trudem zabiegała o korzystne dla siebie uregulowanie kwestii Krymu (sprawa Floty Czarnomorskiej). To samo dotyczyło planów poszerzenia NATO o Gruzję i Ukrainę.

Śmierć polskich prezydentów, prezesa Banku Centralnego, dowództwa WP, szefa Instytutu Pamięci Narodowej, Rzecznika Praw Obywatelskich, liderów stowarzyszeń katyńskich  czy doświadczonych parlamentarzystów była w oczywistym interesie służb specjalnych Rosji.

Równocześnie inspirowanie i kierowanie przez KGB ZSRR czy FSB FR wszelkich przestępczych działań z morderstwami politycznymi włącznie jest ogólnie znaną metodą walki o interesy Rosji stosowaną na całym świecie.

Brak jasnego stanowiska władz Polski w czasie dotychczasowej próby wyjaśnienia tej sprawy upatrujemy jasno w dalszym funkcjonowaniu w polskiej administracji rządowej komunistycznych zbrodniarzy i ich agentów, którzy budowali swoje kariery na służalczości wobec PRL i ZSRR.

Stąd Konfederacja Polski Niepodległej – Obóz Patriotyczny żąda:

1.Wyjaśnienia możliwości wpływu przez agenturę rosyjską na śledztwo smoleńskie prowadzone przez Naczelną Prokuraturę Wojskową RP i wpływu na śledztwo „sprawdzonych towarzyszy”, jak np. porucznika Sławomira Gorzkiewicza – występującego w pokazowych procesach politycznych PRL z oskarżeniami przeciwko KPN o „próbę zerwania jedności sojuszniczej PRL z bratnim ZSRR” i kłamstwa dotyczącego sprawstwa mordu w Katyniu. Ten sam prokurator w III RP już jako pułkownik i wiceszef Naczelnej Prokuratury Wojskowej odmówił skierowania sprawy agentury Józefa Oleksego do sądu („rozmowy” z Władimirem Ałganowem”) !

Przypominamy, że Naczelna Prokuratura Wojskowa wykluczyła możliwość zamachu, a jednocześnie postawiła zarzuty dyscyplinarne za rzekome popełnienie przestępstwa przez prokuratora Marka Pasionka, b. zastępcę koordynatora Rządu RP ds. służb specjalnych.

Ten prokurator prowadził ważne śledztwa dotyczące m.in. słynnej „śląskiej ośmiornicy”- Tadeusza Makulskiego, Profus-Management i Gliwickiego Banku Handlowego czy też oszustwa dokonanego przez Andrzeja Kunę i Aleksandra Żagla /organizatorzy spotkań z agentem FR Władimirem Ałganowem/. Dociekliwy prokurator, który słusznie zwrócił się o pomoc do USA w celu wykorzystania w śledztwie smoleńskim materiałów zgromadzonych przez Stany Zjednoczone w sprawie upadku polskiego samolotu rządowego, został odsunięty. A sprawa katastrofy ślimaczy się w Prokuraturze Wojskowej.

2. Wydania Rzeczypospolitej Polskiej wraku samolotu i powołania międzynarodowej komisji specjalistów z mechaniki, odkształceń materiałowych oraz materiałów wybuchowych i in. w celu ustalenia czy upadek TU 154 M mógł wywołać zniszczenia samolotu w sposób prezentowany przez MAK i Komisję Jerzego Millera.

3. Powołania międzynarodowej komisji śledczej do spraw  zbadania upadku prezydenckiego samolotu w dniu 10 kwietnia 2010 r. i wydelegowania do niej przez RP osób zaufania publicznego ze strony kościelnej, stowarzyszeń katyńskich, np. mec. Piotra Łukasza Andrzejewskiego, Zbigniewa Romaszewskiego lub innych, którzy działali w opozycji demokratycznej, przeszli postępowanie lustracyjne i w czasach PRL ich działalność nie miała związków z komunistycznymi służbami specjalnymi.

Reasumując: wszystko wskazuje na to, iż do rozbicia prezydenckiego TU 154M doszło z udziałem osób trzecich. Czas powiedzieć to jasno. Jeśli Rosja chce odeprzeć zarzut inspiracji katastrofy powinna bezzwłocznie wykazać brak udziału FSB w zdarzeniu lub ujawnić fakt spowodowania katastrofy przez terrorystów. W innym przypadku ta sprawa powinna stanąć na forum organizacji międzynarodowych, w tym ONZ.

Żądamy również  odtajnienia materiałów brytyjskich i rosyjskich dotyczących katastrofy lotniczej Premiera Rządu RP i Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego w Gibraltarze w czasie II wojny światowej, do której doszło podczas ujawnienia „kłamstwa katyńskiego”  w wykonaniu Rosji Sowieckiej oraz państw zachodnich, chroniących dobry wizerunek Stalina kosztem polskiego sojusznika.

Obecność geopolitycznego splotu obcych interesów, podobieństwo „wypadków” oraz śledztwa wobec „katastrofy Gibraltarskiej” z 1943 roku  do „katastrofy smoleńskiej” z 10 kwietnia 2010 r., jest wielce zastanawiające.

Przewodniczący KPN-OP

 (-) Adam Słomka

*************************
PETYCJA

 

Sekretarz Generalny ONZ

Ban Ki-Moon

 

Konfederacja Polski Niepodległej – Obóz Patriotyczny zwraca się z prośbą o podjęcie pod auspicjami ONZ niezależnego dochodzenia w sprawie katastrofy polskiego samolotu rządowego TU 154M o numerze 101 z śp. Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim i towarzyszącymi mu osobami, do której doszło 10 kwietnia 2010 r. na terytorium Federacji Rosyjskiej.

Śledztwa prowadzone do tej pory w tej sprawie  przez organa prokuratorskie w Polsce oraz w Rosji nie są wiarygodne, gdyż śledczy nie mogą swobodnie bez politycznych nacisków dokonywać ustaleń dotyczących ewentualnego zamachu terrorystycznego czy akcji służb specjalnych Federacji Rosyjskiej – FSB (następczymi KGB) skierowanej przeciwko polskiej delegacji zmierzającej na obchody 70 rocznicy ludobójstwa dokonanego przez ZSRR na polskich oficerach w Katyniu w roku 1940.

Pragniemy poinformować Pana o poważnych naukowych ustaleniach (Wiesław Binienda – Uniwersytet w Akron, członek Grupy Ekspertów do spraw Wypadków Lotniczych FAA i NASA, prof. Marek Czachor, dr Kazimierz Nowaczyk, dr inż. Grzegorz Szuladziński) w sprawie udziału osób trzecich w tej katastrofie. Zdaniem tej grupy naukowców tuż przed lądowaniem prezydenckiego TU 154M doszło do dwóch wybuchów, co wskazuje na możliwe podłoże terrorystyczne bądź akcję FSB Federacji Rosyjskiej.

Zauważamy, że w czasie kadencji prezydenta L. Kaczyńskiego nasz kraj mocno akcentował wsparcie m.in. dla aspiracji Gruzji i Ukrainy do członkostwa w NATO. Tragiczna śmierć elity politycznej RP w dniu 10 kwietnia 2010 r. spowodowała również osłabienie tych dążeń, a to wydaje się być w jasno określonym interesie Rosji.

Stąd wnosimy o podjęcie niezależnego dochodzenia ONZ w tej sprawie.

Z poważaniem

Przewodniczący KPN-OP

(-) Adam Słomka

Więzień polityczny PRL;

Poseł na Sejm RP I, II i III kadencji

i przedstawiciel Polski w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy w latach 1991-2001.

 

W załączeniu lista osób wspierających petycję:

http://www.petycjeonline.com/do_sekretarza_generalnego_onz_ban_ki_-_moon

Warszawa, 6.04.2012 r.

 

PETITION

 

UN Secretary-General

 Mr Ban Ki-Moon

 

Polish Confederation of Independence – Patriotic Camp Party (KPN-OP) asks to undertake the UN independent inquiry into the crash of the Polish government plane TU 154M number 101 with the saint memory Polish President Lech Kaczynski and the accompanying persons on board which occurred in April 10th 2010 on the Russian Federation soil.

Investigations conducted so far in this case by the prosecution authorities in Poland and Russia are not reliable because investigators can not freely without political pressure make arrangements against a possible terrorist attack or action of the special services of the Russian Federation – FSB (following KGB) directed against the Polish delegation to have been flying to celebrate the 70th anniversary of the genocide perpetrated by the Soviet Union on Polish officers at Katyn in 1940.

We have to inform you about the major scientific findings (Wieslaw Binienda – University of Akron, a member of the Group of Experts for the FAA Aircraft Accident and NASA, prof. Marek Czachor, Dr. Kazimierz Nowaczyk, Ph.D.. Gregory Szuladziński) on the third-hand participation in the disaster. According to this group researchers there were two explosions just before the presidential TU 154M landing which points to a possible terrorist base or share of the Russian Federation FSB.

We note that during the term of President Lech Kaczynski  our country strongly emphasized support for Georgia and Ukraine’s aspirations to NATO membership. The tragic death of the Polish political elite on April 10th 2010 resulted in the weakening of these aspirations and this seems to be clearly defined interests of Russia.

Therefore we are looking forward  to undertaking an independent UN investigation on the matter.

 

Yours faithfully

President of KPN-OP

(-) Adam Slomka

 

Political prisoner of Polish People Republic;

Member of Parliament I, II and III term of office

and the Polish representant to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe in 1991-2001.

Warsaw, April 6th 2012

 

Enclosed the list of people supporting the petition: 

http://www.petycjeonline.com/do_sekretarza_generalnego_onz_ban_ki_-_moon

Fiatowiec
O mnie Fiatowiec

Jestem długoletnim pracownikiem FIATA.Pomagam ludziom pracy oraz prowadzę projekty obywatelskie. Kontakt: redakcja.npai@gmail.com

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka