0 obserwujących
43 notki
65k odsłon
  1155   0

Oświadczenie KPN-OP: W Smoleńsku dokonano zamachu

2. Wydania Rzeczypospolitej Polskiej wraku samolotu i powołania międzynarodowej komisji specjalistów z mechaniki, odkształceń materiałowych oraz materiałów wybuchowych i in. w celu ustalenia czy upadek TU 154 M mógł wywołać zniszczenia samolotu w sposób prezentowany przez MAK i Komisję Jerzego Millera.

3. Powołania międzynarodowej komisji śledczej do spraw  zbadania upadku prezydenckiego samolotu w dniu 10 kwietnia 2010 r. i wydelegowania do niej przez RP osób zaufania publicznego ze strony kościelnej, stowarzyszeń katyńskich, np. mec. Piotra Łukasza Andrzejewskiego, Zbigniewa Romaszewskiego lub innych, którzy działali w opozycji demokratycznej, przeszli postępowanie lustracyjne i w czasach PRL ich działalność nie miała związków z komunistycznymi służbami specjalnymi.

Reasumując: wszystko wskazuje na to, iż do rozbicia prezydenckiego TU 154M doszło z udziałem osób trzecich. Czas powiedzieć to jasno. Jeśli Rosja chce odeprzeć zarzut inspiracji katastrofy powinna bezzwłocznie wykazać brak udziału FSB w zdarzeniu lub ujawnić fakt spowodowania katastrofy przez terrorystów. W innym przypadku ta sprawa powinna stanąć na forum organizacji międzynarodowych, w tym ONZ.

Żądamy również  odtajnienia materiałów brytyjskich i rosyjskich dotyczących katastrofy lotniczej Premiera Rządu RP i Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego w Gibraltarze w czasie II wojny światowej, do której doszło podczas ujawnienia „kłamstwa katyńskiego”  w wykonaniu Rosji Sowieckiej oraz państw zachodnich, chroniących dobry wizerunek Stalina kosztem polskiego sojusznika.

Obecność geopolitycznego splotu obcych interesów, podobieństwo „wypadków” oraz śledztwa wobec „katastrofy Gibraltarskiej” z 1943 roku  do „katastrofy smoleńskiej” z 10 kwietnia 2010 r., jest wielce zastanawiające.

Przewodniczący KPN-OP

 (-) Adam Słomka

*************************
PETYCJA

 

Sekretarz Generalny ONZ

Ban Ki-Moon

 

Konfederacja Polski Niepodległej – Obóz Patriotyczny zwraca się z prośbą o podjęcie pod auspicjami ONZ niezależnego dochodzenia w sprawie katastrofy polskiego samolotu rządowego TU 154M o numerze 101 z śp. Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim i towarzyszącymi mu osobami, do której doszło 10 kwietnia 2010 r. na terytorium Federacji Rosyjskiej.

Śledztwa prowadzone do tej pory w tej sprawie  przez organa prokuratorskie w Polsce oraz w Rosji nie są wiarygodne, gdyż śledczy nie mogą swobodnie bez politycznych nacisków dokonywać ustaleń dotyczących ewentualnego zamachu terrorystycznego czy akcji służb specjalnych Federacji Rosyjskiej – FSB (następczymi KGB) skierowanej przeciwko polskiej delegacji zmierzającej na obchody 70 rocznicy ludobójstwa dokonanego przez ZSRR na polskich oficerach w Katyniu w roku 1940.

Pragniemy poinformować Pana o poważnych naukowych ustaleniach (Wiesław Binienda – Uniwersytet w Akron, członek Grupy Ekspertów do spraw Wypadków Lotniczych FAA i NASA, prof. Marek Czachor, dr Kazimierz Nowaczyk, dr inż. Grzegorz Szuladziński) w sprawie udziału osób trzecich w tej katastrofie. Zdaniem tej grupy naukowców tuż przed lądowaniem prezydenckiego TU 154M doszło do dwóch wybuchów, co wskazuje na możliwe podłoże terrorystyczne bądź akcję FSB Federacji Rosyjskiej.

Zauważamy, że w czasie kadencji prezydenta L. Kaczyńskiego nasz kraj mocno akcentował wsparcie m.in. dla aspiracji Gruzji i Ukrainy do członkostwa w NATO. Tragiczna śmierć elity politycznej RP w dniu 10 kwietnia 2010 r. spowodowała również osłabienie tych dążeń, a to wydaje się być w jasno określonym interesie Rosji.

Stąd wnosimy o podjęcie niezależnego dochodzenia ONZ w tej sprawie.

Z poważaniem

Przewodniczący KPN-OP

(-) Adam Słomka

Więzień polityczny PRL;

Poseł na Sejm RP I, II i III kadencji

i przedstawiciel Polski w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy w latach 1991-2001.

 

W załączeniu lista osób wspierających petycję:

http://www.petycjeonline.com/do_sekretarza_generalnego_onz_ban_ki_-_moon

Warszawa, 6.04.2012 r.

 

PETITION

 

UN Secretary-General

 Mr Ban Ki-Moon

 

Polish Confederation of Independence – Patriotic Camp Party (KPN-OP) asks to undertake the UN independent inquiry into the crash of the Polish government plane TU 154M number 101 with the saint memory Polish President Lech Kaczynski and the accompanying persons on board which occurred in April 10th 2010 on the Russian Federation soil.

Investigations conducted so far in this case by the prosecution authorities in Poland and Russia are not reliable because investigators can not freely without political pressure make arrangements against a possible terrorist attack or action of the special services of the Russian Federation – FSB (following KGB) directed against the Polish delegation to have been flying to celebrate the 70th anniversary of the genocide perpetrated by the Soviet Union on Polish officers at Katyn in 1940.

We have to inform you about the major scientific findings (Wieslaw Binienda – University of Akron, a member of the Group of Experts for the FAA Aircraft Accident and NASA, prof. Marek Czachor, Dr. Kazimierz Nowaczyk, Ph.D.. Gregory Szuladziński) on the third-hand participation in the disaster. According to this group researchers there were two explosions just before the presidential TU 154M landing which points to a possible terrorist base or share of the Russian Federation FSB.

We note that during the term of President Lech Kaczynski  our country strongly emphasized support for Georgia and Ukraine’s aspirations to NATO membership. The tragic death of the Polish political elite on April 10th 2010 resulted in the weakening of these aspirations and this seems to be clearly defined interests of Russia.

Therefore we are looking forward  to undertaking an independent UN investigation on the matter.

 

Yours faithfully

President of KPN-OP

(-) Adam Slomka

 

Political prisoner of Polish People Republic;

Member of Parliament I, II and III term of office

and the Polish representant to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe in 1991-2001.

Warsaw, April 6th 2012

 

Enclosed the list of people supporting the petition: 

http://www.petycjeonline.com/do_sekretarza_generalnego_onz_ban_ki_-_moon

Lubię to! Skomentuj2 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale