30 obserwujących
1729 notek
1164k odsłony
1106 odsłon

Kiedy wali się porządek państwowo-prawny czas na Międzynarodowy Trybunał Praworządności

Wykop Skomentuj48

image

Świat tak zwanego Zachodu mieni się cywilizowanym z jednego tylko powodu: wyznawania trójpodziału władzy. Dlaczego napisałem „wyznawania” a nie „uznawania”?  Dlatego, że politykę opanowali ludzie chorobliwie ambitni, łaknący dla siebie władzy absolutnej, którzy choć wyznają trójpodział władzy, to go w praktyce nie uznają i uparcie dążą do   sprawowanie rządów absolutnych, bez cienia konkurencji w rządzeniu. 

W Polsce drogowskazem praworządności jest Konstytucja z takim przesłaniem:                

Art. 7.  Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.    

Art. 8. 1   Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.                  

           2. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej                                                                                                              

Czyli jasno, czytelnie i bez wątpliwości postanowiono, że praworządność polega na  respektowanie konstytucji stosowanej bezpośrednio gdy inne ustawy są konstytucyjnie wątpliwe. Obecny obóz rządzący w Polsce ma trudności w przestrzeganiu tego konstytucyjnego  porządku prawnego. 

 Większość polskich obywateli tym się jednak nie martwi jak również polsko-polskim sporem politycznym w tej dziedzinie, bo nie zna /albo nie rozumie/ sedna współzależności kompetencyjnej konstytucyjnych władz w rządzeniu państwem, którym jest trójpodział władzy. 

 Przypominam więc mechanizm owego trójpodziału władzy na tle jego  cywilizacyjno-kulturowego pochodzenia /źródła/: 

W czasach Oświecenia jedną z najczęściej dyskutowanych  idei była idea wolności. O tym, jak bardzo był to ważny problem świadczy fakt, że zarówno we francuskiej Deklaracji Praw, jak i amerykańskiej Deklaracji niepodległości, wolność została uznana za jedno z podstawowych praw człowieka. Jej definicja, zakres, pojmowanie i ochrona były tematem wielu sporów pomiędzy uczonymi i filozofami tamtej epoki. Na temat koncepcji wolności wypowiedział się w swoim dziele „O duchu praw” z 1748 roku Charles Louis de Montesquie (1689-1755) zwany Monteskiuszem, jeden z najwybitniejszych myślicieli i filozofów swojej epoki. Rozważał on zagadnienie wolności w społeczeństwie i to, jakie prawa mogą zagwarantować obywatelom jej zachowanie.  Monteskiusz twierdził, że rozwojem społeczeństw rządzą pewnie prawidłowości, takie, jak warunki geograficzne, model życia społeczeństwa, panująca religia, warunki ekonomiczne. Wyróżnił on też trzy rodzaje ustrojów politycznych: 

a) republikę – suwerenność ludu; b) monarchię – rządy jednostki zgodne z prawem;  c) despocję – rządy jednostki bez praw;   W pracy „O duchu praw” Monteskiusz opisał zasadę trójpodziału władzy i jej wzajemnej równowagi, w myśl której władza powinna dzielić się na wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą. Taki podział miał zapobiec pojawieniu się władzy despotycznej, gdyż każdy z tych trzech elementów ma się wzajemnie kontrolować. 

CZYLI INTENCJĄ TRÓJPODZIALU WŁADZY BYŁA TROSKA ZAPOBIEŻENIA POJAWIENIA SIĘ WŁADZY DESPOTYCZNEJ. 

Trójpodział władzy według Monteskiusza: 

• Władza ustawodawcza - stanowi ją parlament za pomocą uchwał tworzących prawo, 

• Władza wykonawcza - stanowi ją parlament za pomocą uchwał tworzących prawo, 

• Władza sądownicza - sprawowana przez sądy i trybunały  

Monteskiuszowska zasada trójpodziału bardzo wpłynęła na dalszą ewolucję ustrojów politycznych. Większość późniejszych zmian i reform politycznych, zarówno w państwach nowo powstałych, jak i już istniejących, odnosiła się w mniejszym lub większym stopniu do tego właśnie podziału. Dlatego można też stwierdzić, że to Monteskiusz stworzył podstawy nowoczesnego podziału władzy w państwie. 

https://eszkola.pl/historia/trojpodzial-wladzy-wedlug-monteskiusza-5452.html 

Obecne, gorączkowe medialne „spektakle” dotyczące  ustroju sądów /np. w TVP 1 Kasta/ są w treści i politycznej narracji natrętnie emitowanie w telewizji narodowej /dawniej publiczna/ w imię  przekonania odbiorców ich przekazu do filozofii partii rządzącej ów przekaz rozpowszechniającej dla swoich  polityczno-wyborczych korzyści. 

Po takim propagandowym przekazie przeciętny wyborca nie ma najmniejszego pojęcia  o owej suwerenności decyzyjnej wszystkich trzech konstytucyjnych podmiotów władzy państwowej w Polsce.  

A tak precyzuje to polska konstytucja: 

I. Władza ustawodawcza: SEJM I SENAT Art. 95.  

1. Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sejm i Senat.  

2. Sejm sprawuje kontrolę nad działalnością Rady Ministrów w zakresie określonym przepisami Konstytucji i ustaw. 

II. Władza wykonawcza:   

A. PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  Art. 126.  

1.Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej i gwarantem ciągłości władzy państwowej.  

2. Prezydent Rzeczypospolitej czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium.  

Wykop Skomentuj48
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Polityka