GPS GPS
624
BLOG

Narciarstwo w dobie pandemii

GPS GPS Narciarstwo Obserwuj temat Obserwuj notkę 35

       Wiele informacji wskazuje na to, że w tym sezonie nie pojeździmy na nartach. Austriacy zamknęli w listopadzie Alpy i tamtejsze lodowce. Planują otwarcie wyciągów w grudniu. Włosi też tak kombinują. W Szwajcarii podobno wciąż zjeżdżają. Ale nie wiadomo jak się to rozwinie. Być może w tym sezonie zimowym Alpy będą zamknięte - Tatry i Sudety być może też. Socjalistyczna, totalna, zamordystyczna władza, którą sami wybraliśmy, może dowolnie ograniczyć nam wolność - w całej Europie. „Sam tego chciałeś, Grzegorzu Dyndało”!

       Gdy zamkną granice, to oczywiście będzie największe ograniczenie wolności. Wtedy trzeba będzie powrócić do naszych starych, chlubnych tradycji i wskrzesić słynnych, wielbionych powszechnie w Polsce, wojennych przewodników przez zieloną granicę. Oni już nie żyją, ale może ich dzieci jeszcze odpowiednie szlaki znają i kontakty mają. Na granicy szwajcarsko-austriackiej do dziś te przemytnicze tradycje pamiętają i pielęgnują - nawet robią z tego atrakcję turystyczną.

       Ale jest szansa, że granic nie zamkną. Szczególnie morskich. Skandynawia się opiera, głównie Szwecja. A tam też mają śnieg i góry, choć mniejsze. No to może w tym roku zamiast na południe, czy południowy zachód, wybierzmy się na północ, na północny zachód!? Jeśli zamkną Alpy, to rzucam pewien pomysł!

       Kilkanaście lat temu czytałem w "Żaglach" o wyprawie, która polegała na tym, że grupa Polaków wybrała się wzdłuż norweskich fiordów, tak, że w nocy płynęli promem, gdzie spali w kajutach i przebywali w pełnym komforcie, z prysznicem i dobrą restauracją, a w dzień wyjeżdżali samochodami w góry, codziennie inne, regularną drogą (choć zaśnieżoną, więc na łańcuchach) i zjeżdżali na nartach w dół kilka razy, a na końcu do następnego promu - oczywiście pozatrasowymi, dziewiczymi stokami. Mieli takie 7-osobowe SUV-y terenowe, więc 6-ciu zjeżdżało na nartach, a jeden dyżurny woził ich samochodem w zastępstwie wyciągów. Więc każdy miał na 6 zjazdów na nartach jeden zjazd i podjazd samochodem. To była ekipa 3-4 takich samochodów, czyli jakieś 18-24 osoby. Słyszeliście o tym? Znacie ich? Co Wy na taki pomysł? Są chętni na taką przygodę?

       W dobie koronawirusa byłoby to idealne, bo minimalizuje prawdopodobieństwo zarażenia, bo tam w Norwegii jest mało ludzi, a połączenia promowe mają doskonałe. Proszę o konstruktywne skomentowanie tego pomysłu! By to zrealizować, trzeba dobrze zaplanować trasę – gdzie prom, gdzie droga, gdzie stok...

Grzegorz GPS Świderski

PS. Można też zrobić tak, żeby popłynąć tam jachtem. Jest gościu, który to robi, ale pływa i zjeżdża przeważnie sam – to jeden z moich ulubionych jutuberów:Pederastyczny styl życia Amerykanów <- poprzednia notka 

następna notka ->  Cytaty kompromitujące polityka

Tagi: #gps65, #podróże, #narciarstwo, #sport, #ferie

GPS
O mnie GPS

My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, dys­ku­tu­ję, roz­wa­żam, ana­li­zu­ję, teo­re­ty­zu­ję, do­cie­kam, po­li­ty­ku­ję, pro­wo­ku­ję, spe­ku­lu­ję, fi­lo­zo­fu­ję. Je­stem sar­ma­to­li­ber­ta­ria­ni­nemcy­kli­stąże­gla­rzem i jeźdź­cem Trik­ke. Z wy­kształ­ce­nia je­stem in­for­ma­ty­kiem, pra­cu­ję ja­ko pro­gra­mi­sta fre­elan­cer. Not­ki blo­go­we pi­szę w In­ter­ne­cie od lat 90-ty­ch XX wie­ku głów­nie dla mo­ich od­le­gły­ch po­tom­ków. Not­ki te są po­nad­cza­so­we — tyl­ko nie­licz­ne do­ty­czą bie­żą­cej sy­tu­acji. By je zna­leźć, na­le­ży frag­ment prze­ko­pio­wać do wy­szu­ki­war­ki i do­pi­sać: gps65. Na Salonie24 je­stem dłu­go przed tym, za­nim stał się szma­tław­cem i bę­dę po tym, jak się ze­szma­ci na śmierć. Blog ten udo­stęp­niam na li­cen­cji do­na­tion­wa­re. Je­śli ze­chce­sz od­wza­jem­nić się za mój trud, to pro­szę o prze­lew na kon­to: 89 1140 2004 0000 3602 8209 1248, lub BLIK na te­le­fon: 603112486, lub z za­gra­ni­cy: pay­pal.me/gps1965. Zga­dzam się na roz­po­wszech­nia­nie, pu­bli­ko­wa­nie, ko­pio­wa­nie, prze­ina­cza­nie i wy­ko­rzy­sta­nie mo­ich no­tek, ale pro­szę przy pu­bli­ko­wa­niu w in­ny­ch miej­sca­ch do­łą­czyć na koń­cu od­no­śnik do ory­gi­nal­nej stro­ny, z któ­rej not­ka zo­sta­ła sko­pio­wa­na. Sta­ły­ch czy­tel­ni­ków za­pra­szam na gril­la na dział­kę w cen­trum War­sza­wy. Naj­le­piej kon­tak­to­wać się ze mną przez Te­le­gram: t.me/gps65. By śle­dzić na bie­żą­co mo­je not­ki, moż­na się za­pi­sać na mój ka­nał na Te­le­gra­mie: t.me/KanalBlogeraGPS. Mój ka­nał na YouTu­be: youtube.com/@GrzegorzSwiderski.  

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Sport