GPS GPS
705
BLOG

Czy pluskwy to geje?

GPS GPS Zwierzęta Obserwuj temat Obserwuj notkę 26
Sa­dy­stycz­ne za­cho­wa­nia zwie­rząt nie świad­czą o tym, że zwie­rzę­ta są sa­dy­sta­mi — one to ro­bią in­stynk­tow­nie, ba­wią się, ich sa­dy­zm ma bio­lo­gicz­ne wy­ja­śnie­nie — za­bi­ja­ją za­wsze po to, by za­spo­ko­ić głód, a gdy za­bi­ja­ją dla przy­jem­no­ści, to po to, by się na­uczyć za­bi­ja­nia, by za­bi­te zwie­rzę le­piej sma­ko­wa­ło, by wy­ćwi­czyć coś, co słu­ży za­spo­ko­je­niu gło­du. Każ­de sa­dy­stycz­ne za­cho­wa­nie zwie­rząt da się wy­tłu­ma­czyć tak, że w koń­cu cho­dzi o za­spo­ko­je­nie gło­du, a nie o sa­dy­zm.

     Lu­dziom się wy­da­je, że kot, któ­ry po­lu­jąc na my­sz, nie ła­pie jej od ra­zu, tyl­ko się z nią ba­wi, za­bi­ja po­wo­li, ła­piąc i wy­pusz­cza­jąc, znę­ca się nad swo­ją ofia­rą — za­cho­wu­je się jak sa­dy­sta. To myl­ne wra­że­nie, bo w isto­cie kot zmu­sza ofia­rę do in­ten­syw­ne­go wy­sił­ku, co po­wo­du­je, że w mię­śnia­ch my­szy gro­ma­dzi się kwas mle­ko­wy, któ­ry zmie­nia smak po­sił­ku, uła­twia tra­wie­nie mię­sa, mo­dy­fi­ku­jąc flo­rę bak­te­ryj­ną ko­cie­go ukła­du po­kar­mo­we­go. To nie je­st świa­do­me okru­cień­stwo, ale in­stynk­tow­ne przy­go­to­wa­nie so­bie lep­sze­go po­sił­ku. Więc w isto­cie na­le­ża­ło­by uznać, że ko­ty nie są sa­dy­sta­mi, ale ku­cha­rza­mi.

     Nie­mniej czy by­li­by­ście na­praw­dę skłon­ni tak stwier­dzić? Czy nie­świa­do­me, in­stynk­tow­ne dzia­ła­nia zwie­rząt, któ­re słu­żą przy­go­to­wa­niu so­bie lep­sze­go po­sił­ku, po­wo­du­ją, że na­zwie­my zwie­rzę­ta ku­cha­rza­mi? Mo­im zda­niem nie. By być sa­dy­stą al­bo ku­cha­rzem, trze­ba to ro­bić świa­do­mie. Nie uzna­je­my, że pta­ki to pi­lo­ci, a ry­by to płe­two­nur­ko­wie — ko­goś, kto by tak twier­dził, uzna­my za nie­mą­dre­go, al­bo za ja­kie­goś dziw­ne­go ide­olo­ga, nie­praw­daż? Ewen­tu­al­nie to po­eta i do­ko­nu­je an­tro­po­mor­fi­za­cji.

     Jed­nak­że nie­któ­rzy uwa­ża­ją, że ho­mo­sek­su­al­ne za­cho­wa­nia zwie­rząt to co in­ne­go — one świad­czą o tym, że są zwie­rzę­ta ge­je, cho­dzi im o przy­jem­no­ść z ko­pu­la­cji, a nie o pro­kre­ację. Zwie­rzę­ta ko­pu­lu­ją w ra­ma­ch tej sa­mej płci dla przy­jem­no­ści i nie ma to żad­ne­go pro­kre­acyj­ne­go wy­ja­śnie­nia, że się ćwi­czą w ko­pu­la­cji, al­bo sa­miec, ko­pu­lu­jąc z in­nym sam­cem, wy­ka­zu­je wyż­szo­ść w hie­rar­chii, co słu­ży zdo­by­ciu więk­szej licz­by sa­mic, al­bo, że na­wią­zu­ją tym wię­zy spo­łecz­ne, czy­li w isto­cie cho­dzi o suk­ces pro­kre­acyj­ny. Nie, to nie­moż­li­we — są zwie­rzę­ta ge­je, a za­tem od­czu­wa­ją­ce przy­jem­no­ść z ko­pu­la­cji do­od­byt­ni­czej i jed­no­cze­śnie nie po­sia­da­ją po­pę­du płcio­we­go do nor­mal­nej ko­pu­la­cji, któ­ra koń­czy się pro­kre­acją. Gdy zwie­rzę­ta tra­fia­ją w nie­od­po­wied­nią dziur­kę, to nie przez po­mył­kę, czy przy­pa­dek, ale świa­do­mie dą­żą do przy­jem­no­ści, któ­rą im za­pew­nia tyl­ko ta nie­pra­wi­dło­wa dziur­ka, a pra­wi­dło­wa nie za­pew­nia. Głu­pie nie?

image

     Sam­ce plu­skwy, chcąc ko­pu­lo­wać, strze­la­ją na od­le­gło­ść sper­mą w ja­kiś za­uwa­żo­ny obiekt i w 50% tra­fia­ją w in­ne sam­ce, w 30% w sa­mi­ce, a w po­zo­sta­ły­ch 20% w in­ne ga­tun­ki zwie­rząt czy w gu­zik. Czy to zna­czy, że więk­szo­ść plu­skiew to ge­je, zoo­fi­le i ona­ni­ści? Bo­no­bo, czy­li szym­pans kar­ło­wa­ty, ga­tu­nek naj­bli­żej spo­krew­nio­ny z czło­wie­kiem, ko­pu­lu­je z kim po­pad­nie, bo tak ob­ja­wia swo­je ży­cie to­wa­rzy­skie (po­dob­ny cel, obok hi­gie­nicz­ne­go, ma u więk­szo­ści małp iska­nie — cho­dzi o na­wią­zy­wa­nie wię­zów spo­łecz­ny­ch), ale każ­dy sa­miec bo­no­bo po­tra­fi sa­mi­cę za­płod­nić. Czy bo­no­bo są ga­tun­kiem ge­jów?

     Bo­no­bo nie są ge­ja­mi, tak jak ge­ja­mi nie je­st więk­szo­ść więź­niów, czy żoł­nie­rzy, któ­rzy gwał­cą do­od­byt­ni­czo ko­le­gów. Do­kład­nie tak sa­mo wie­le osób do­ko­nu­ją­cy­ch ak­tów pe­do­fil­ski­ch nie je­st pe­do­fi­la­mi, bo te ak­ty są ak­ta­mi za­stęp­czy­mi, bo ła­twiej zgwał­cić dziec­ko niż oso­bę do­ro­słą. Pe­do­fil to ktoś, ko­go pod­nie­ca ko­pu­la­cja z kimś, kto je­st sek­su­al­nie nie­roz­wi­nię­ty. Czy są zwie­rzę­ta pe­do­fi­le?

     Je­st w Wi­ki­pe­dii ha­sło: "ho­mo­sek­su­al­ne za­cho­wa­nia zwie­rząt" aspi­ru­ją­ce do na­uko­we­go wy­tłu­ma­cze­nia, ale nie ma ha­sła: "sa­dy­stycz­ne za­cho­wa­nia zwie­rząt", czy „Zwie­rzę­ta ku­cha­rze”. Dziw­ne, nie?

     Dla­cze­go na­ukow­cy in­ten­syw­niej ba­da­ją ho­mo­sek­su­al­ne za­cho­wa­nia zwie­rząt niż za­cho­wa­nia sa­dy­stycz­ne? W obu przy­pad­ka­ch nie trze­ba ba­dać, czy osob­nik ma z ty­ch za­cho­wań przy­jem­no­ść. Prze­cież z per­spek­ty­wy czło­wie­ka le­piej je­st wie­dzieć, któ­re zwie­rzę­ta in­ten­syw­niej prze­ja­wia­ją za­cho­wa­nia sa­dy­stycz­ne, czy na­wet zoo­fil­ne, niż że prze­ja­wia­ją za­cho­wa­nia ho­mo­sek­su­al­ne. Waż­niej­sze je­st to, że dzik, wilk czy niedź­wie­dź mo­że nas tor­tu­ro­wać, czy gwał­cić, niż to, że bo­no­bo ko­pu­lu­je z kim po­pad­nie w swo­im sta­dzie.

     Mo­im zda­niem sprzecz­ne mnie­ma­nia co do sa­dy­zmu i ge­jo­stwa zwie­rząt świad­czą o tym, że na­wet na­ukow­cy są otu­ma­nie­ni pro­pa­gan­dą po­li­tycz­nej po­praw­no­ści i z tej per­spek­ty­wy ba­da­ją świat. Pe­de­ra­stycz­na pro­pa­gan­da LGBT nisz­czy obiek­ty­wi­zm w na­uce. Je­śli nie ma zwie­rząt sa­dy­stów, to i nie ma ge­jów. A je­śli są zwie­rzę­ta ge­je, to mu­szą też być sa­dy­ści. Je­śli za­uwa­ża­my, że są zwie­rzę­ta przy­go­to­wu­ją­ce po­sił­ki, je­śli ob­ser­wu­je­my ta­kie za­cho­wa­nia, to na tej sa­mej za­sa­dzie co ze zwie­rzę­ta­mi ge­ja­mi, mu­si­my uznać, że są zwie­rzę­ta ku­cha­rze i mu­si­my o tym na­pi­sać w Wi­ki­pe­dii.

Grzegorz GPS Świderski
t.me/KanalBlogeraGPS

PS. Notki powiązane:


Cytaty kompromitujące polityka <- poprzednia notka   

następna notka -> Czy warto się rozmnażać?

Tagi: Tagi: gps65, geje, lesbijki, LGBT, polityczna poprawność, nauka


Udostępnij Udostępnij Lubię to! Skomentuj26 Obserwuj notkę
GPS
O mnie GPS

Blo­ger, że­gla­rz, informatyk, trajk­ka­rz, sar­ma­to­li­ber­ta­ria­nin, fu­tu­ry­sta AI. My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, po­li­ty­ku­ję, fi­lo­zo­fu­ję, łapówki przyjmuję: suppi.pl/gps65

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Rozmaitości