GPS GPS
362
BLOG

Konfederacja po stronie Polski

GPS GPS Polityka Obserwuj notkę 26
W tej not­ce stresz­czam i ko­men­tu­ję pro­gram wy­bor­czy Kon­fe­de­ra­cji z ze­szłe­go ro­ku pod ty­tu­łem: „Po Stro­nie Pol­ski”. A na koń­cu za­chę­cam do obej­rze­nia fil­mu pre­zen­tu­ją­ce­go no­wy pro­jekt ni­ski­ch i pro­sty­ch po­dat­ków.

  Ca­ło­ść programu je­st tu: Po Stro­nie Pol­ski

  We wstę­pie czy­ta­my bar­dzo waż­ne kon­sta­ta­cje. Świat i Pol­skę do­tknę­ły niedawno dwie po­waż­ne ka­ta­stro­fy po­li­tycz­ne: far­ma­ceu­tycz­ny prze­kręt fi­nan­so­wy zwa­ny „pan­de­mią ko­ro­na­wi­ru­sa” oraz agre­sja Ro­sji na Ukra­inę. Oba te wy­da­rze­nia zo­sta­ły wy­wo­ła­ne po­za Pol­ską, ale bar­dzo sil­nie de­struk­cyj­nie na nas wpły­nę­ły. Pan­de­mia wpro­wa­dzi­ła wie­le to­ta­li­tar­ny­ch prak­tyk se­gre­ga­cyj­ny­ch, któ­re nie by­ły w ża­den spo­sób uza­sad­nio­ne me­dycz­nie i na­uko­wo. Licz­ne ba­da­nia na­uko­we i ich me­ta­ana­li­zy po­ka­zu­ją, że obo­wią­zek no­sze­nia ma­se­czek, te­sty na ko­ro­na­wi­ru­sa, za­my­ka­nie biz­ne­sów, dy­stans spo­łecz­ny i eks­pe­ry­men­tal­ne pre­pa­ra­ty ge­no­we zwa­ne „szcze­pion­ka­mi”, to by­ły cał­ko­wi­cie zbęd­ne środ­ki wal­ki z roz­prze­strze­nia­niem się wi­ru­sa. Przez to wie­le firm zban­kru­to­wa­ło, zo­sta­ły ze­rwa­ne glo­bal­ne łań­cu­chy do­staw i po­nie­sio­no ko­lo­sal­ne wy­dat­ki na wal­kę z nie­groź­nym prze­zię­bie­niem ma­ją­cym śmier­tel­no­ść rzę­du pół­to­ra pro­mi­la. Wszyst­ko to do­pro­wa­dzi­ło do se­tek ty­się­cy nad­mia­ro­wy­ch zgo­nów, któ­ry­ch by nie by­ły, gdy­by pol­ski rząd nie szy­ka­no­wał go­spo­dar­ki i nie nisz­czył spraw­no­ści dzia­ła­nia służ­by zdro­wia.

  Woj­na na Ukra­inie jesz­cze bar­dziej po­głę­bi­ła kry­zys wy­wo­ła­ny przez rząd, przy­no­sząc sank­cje go­spo­dar­cze i wiel­ką fa­lę uchodź­ców. Ty­le by­ło z te­go do­bre­go, że na­tych­mia­st zo­sta­ło po­wstrzy­ma­ne sza­leń­stwo ko­wi­do­we rzą­du. Nie­mniej po­li­ty­cy obo­zu rzą­dzą­ce­go za­wie­dli na ca­łej li­nii we wszyst­ki­ch swo­ich dzia­ła­nia­ch. Ich po­li­ty­ka fi­nan­so­wa do­pro­wa­dzi­ła do ogrom­nej in­fla­cji, któ­ra bar­dzo zu­bo­ży­ła więk­szo­ść Po­la­ków. Wszyst­ko, co do­bre w Pol­sce, to za­słu­ga pry­wat­ny­ch oby­wa­te­li, ich firm i or­ga­ni­za­cji, któ­re dzia­ła­ły wbrew szy­ka­nom rzą­du.

  Pol­ska po­trze­bu­je no­we­go przy­wódz­twa, któ­re po­ra­dzi so­bie z kry­zy­sem, któ­ry zo­stał wy­wo­ła­ny przez rzą­dy PiS-u. Kon­fe­de­ra­cja nie stoi po stro­nie żad­ne­go mo­car­stwa, wiel­ki­ch kor­po­ra­cji ani sza­lo­ny­ch ide­olo­gii i dla­te­go za­chę­cam do gło­so­wa­nia na ni­ch.

  Pro­gram Kon­fe­de­ra­cji ma czte­ry czę­ści:

1. Go­spo­dar­ka

  Pro­gram go­spo­dar­czy to przede wszyst­kim po­wstrzy­ma­nie in­fla­cji. W tym ce­lu Kon­fe­de­ra­cja pro­po­nu­je trzy pro­jek­ty zmniej­sza­ją­ce po­dat­ki:

  • Ta­nie Pa­li­wo – ra­dy­kal­ne ob­ni­że­nie cen ben­zy­ny po­przez re­duk­cję VAT, ak­cy­zy i opła­ty pa­li­wo­wej, oraz li­kwi­da­cję opła­ty emi­syj­nej.
  • Prąd bez VAT – to ob­ni­ży ce­nę ener­gii elek­trycz­nej.
  • Ta­ni Wę­giel – zmniej­sze­nie po­dat­ków na ten su­ro­wiec.

  Do­dat­ko­wo Kon­fe­de­ra­cja od­rzu­ci ide­olo­gicz­ną po­li­ty­kę kli­ma­tycz­ną UE oraz peł­za­ją­cą li­kwi­da­cję ho­dow­li i cho­wu zwie­rząt w Pol­sce. Kon­fe­de­ra­cja od­rzu­ci też ab­sur­dal­ne po­my­sły Bruk­se­li po­le­ga­ją­ce na za­ka­zie sprze­da­ży aut spa­li­no­wy­ch i znie­sie wszel­kie re­stryk­cje zwią­za­ne w ru­chem sa­mo­cho­dów w mia­sta­ch.

2. Ener­ge­ty­ka

  Kon­fe­de­ra­cja za­dba o su­we­ren­no­ść ener­ge­tycz­ną Pol­ski — spo­wo­du­je jak naj­szyb­sze wy­po­wie­dze­nie unij­ne­go pa­kie­tu kli­ma­tycz­ne­go, za­blo­ku­je „Fit for 55” i Eu­ro­pej­ski Zie­lo­ny Ład, co po­zwo­li włą­czyć peł­ną moc elek­trow­ni wę­glo­wy­ch. Kon­fe­de­ra­cja uła­twi roz­wój ener­ge­ty­ki ją­dro­wej w Pol­sce oraz za­dba o roz­trop­ną dy­wer­sy­fi­ka­cji do­staw su­row­ców z ze­wną­trz, oraz o wy­daj­ne i bez­piecz­ne spo­so­by wy­do­by­cia i prze­twa­rza­nia su­row­ców ro­dzi­my­ch. Kon­fe­de­ra­cja bę­dzie sprzy­jać ener­ge­tycz­nym in­no­wa­cjom, na przy­kład technologiom upłyn­nia­nia i zga­zo­wa­nia wę­gla oraz uno­wo­cze­śnie­nie tech­nik wy­do­byw­czy­ch ro­dzi­me­go ga­zu ziem­ne­go. No i za­dba o po­now­ną eks­plo­ra­cją złóż ura­nu na te­re­nie Pol­ski.

3. Obron­no­ść

  Po­nie­waż u na­szy­ch są­sia­dów trwa woj­na, któ­ra i nam gro­zi, bo Ro­sja to agre­syw­ne, za­bor­cze mo­car­stwo, to wy­dat­ki na obron­no­ść mu­szą być zwięk­szo­ne. Kon­fe­de­ra­cja za­dba o roz­wój pol­skie­go prze­my­słu zbro­je­nio­we­go i bę­dzie pil­no­wać, by si­ły zbroj­ne mia­ły du­że opar­cie w tym prze­my­śle. Za­pew­ni też każ­de­mu Po­la­ko­wi po­wy­żej 16 ro­ku ży­cia moż­li­wo­ść wzię­cia udzia­łu w pod­sta­wo­wym, bez­płat­nym szko­le­niu woj­sko­wym. A co naj­waż­niej­sze, zli­be­ra­li­zu­je pra­wo do po­sia­da­nia bro­ni.

4. Po­li­ty­ka za­gra­nicz­na

  Kon­fe­de­ra­cja sta­now­czo sprze­ci­wi się re­ali­zo­wa­niu unij­nej po­li­ty­ki kli­ma­tycz­nej i od­rzu­ci Kra­jo­wy Plan Od­bu­do­wy (KPO), któ­ry ogra­ni­cza su­we­ren­no­ść i przy­zna­je Bruk­se­li kom­pe­ten­cje, któ­re nie wy­ni­ka­ją z trak­ta­tów. Kon­fe­de­ra­cja za­trzy­ma sza­leń­stwo unij­ny­ch biu­ro­kra­tów i od­rzu­ci szko­dli­wy dla Pol­ski KPO.

  Kon­fe­de­ra­cja za­dba o pod­mio­to­we sto­sun­ki z Ukra­iną. Na­dal bę­dzie ak­cep­to­wać uchodź­ców z Ukra­iny, któ­rzy chro­nią się u nas przed woj­ną, na­dal bę­dzie utrzy­my­wać przy­ja­zne sto­sun­ki oraz bę­dzie wspie­rać Ukra­inę militarnie — ale w za­mian bę­dzie pro­sić rząd Ukra­iny o od­rzu­ce­nie kul­tu Ste­pa­na Ban­de­ry i o uzna­nie rze­zi wo­łyń­skiej za lu­do­bój­stwo. Za­dba też o to, by Ukra­ina za­gwa­ran­to­wa­ła pol­skim fir­mom udzia­łu w od­bu­do­wie na pre­fe­ren­cyj­ny­ch wa­run­ka­ch. Ukra­iń­ców bę­dzie­my chro­nić i go­ścić, ale Kon­fe­de­ra­cja za­dba, by nie roz­sze­rzać na nich żad­ny­ch pro­gra­mów so­cjal­ny­ch, któ­re do­ty­czą Po­la­ków.

  Ja­ko li­ber­ta­ria­nin, kla­sycz­ny li­be­rał, kon­ser­wa­ty­sta i pol­ski pa­trio­ta nie mam żad­ny­ch za­strze­żeń do te­go pro­gra­mu. Chcia­ło­by się oczy­wi­ście wię­cej, bar­dziej ra­dy­kal­nie. Mógł­bym do te­go do­dać jesz­cze sto liberalnych i wolnorynkowych po­stu­la­tów, ale na po­czą­tek wy­star­czy to, co za­de­kla­ro­wa­ła na razie Kon­fe­de­ra­cja, bo to je­st re­al­ne na­wet gdy nie bę­dzie sa­mo­dziel­nie rzą­dzić, ale sta­nie się ję­zycz­kiem u wa­gi i wy­mu­si choć czę­ść z te­go, co po­wy­żej, na rzą­da­ch PiS lub KO. To i tak da Pol­sce tak du­ży wzrost go­spo­dar­czy, że Kon­fe­de­ra­cja wy­gra ko­lej­ne wy­bo­ry, a to po­zwo­li zre­ali­zo­wać bar­dziej wol­no­ryn­ko­wy pro­gram.

  Waż­ne je­st jesz­cze to, że Kon­fe­de­ra­cja już za­de­kla­ro­wa­ła klu­czo­wy ele­ment pro­gra­mu, któ­ry do­da w tym ro­ku. Je­st to pro­jekt usta­wy ra­dy­kal­nie uprasz­cza­ją­cej po­dat­ki do­cho­do­we w Pol­sce. Sła­wo­mir Ment­zen, pre­zes No­wej Na­dziei wcho­dzą­cej w skład Kon­fe­de­ra­cji, wła­śnie opu­bli­ko­wał na Gi­tHu­bie, czy­li plat­for­mie słu­żą­cej zgła­sza­niu wszyst­kim w ła­twy spo­sób wszel­ki­ch po­pra­wek, po­my­słów i uwag, pro­jekt usta­wy po­dat­ko­wej, któ­ra za­mie­nia dzi­siej­szy­ch po­nad 500 stron prawa na oko­ło 50. Ten pro­jekt stwo­rzył sztab fa­chow­ców dzia­ła­ją­cy­ch na zle­ce­nie par­tii, ale do­dat­ko­wo wszy­scy praw­ni­cy, po­li­ty­cy, eks­per­ci i doradcy podatkowi w Pol­sce mo­gą się z tym za­po­znać i zgła­szać swo­je uwa­gi, więc zo­sta­nie to szyb­ko do­pro­wa­dzo­ne do per­fek­cji.

  Waż­ne je­st więc to, by za­gło­so­wać na Kon­fe­de­ra­cję. Gdy do­sta­nie 15%, to nie bę­dzie moż­li­wo­ści stwo­rze­nia rzą­du bez speł­nie­nia po­stu­la­tów Kon­fe­de­ra­cji, a jej nie­odwo­ły­wal­nym i nie­ne­go­cjo­wa­nym po­stu­la­tem bę­dzie przy­ję­cie tej usta­wy podatkowej.

  Tu pre­zen­ta­cja usta­wy wpro­wa­dza­ją­ce pro­ste i ni­skie po­dat­ki:


  Ko­men­ta­rze pod tym fil­mem da­ją mi na­dzie­ję na to, że to się zi­ści, bo wie­lu Po­la­ków po­pie­ra te pro­po­zy­cje. Ja się prze­ko­na­łem, więc i was za­chę­cam do gło­so­wa­nia na Kon­fe­de­ra­cję.

Grzegorz GPS Świderski
t.me/KanalBlogeraGPS

------------------------------

20 libertarian w Sejmie! <- poprzednia notka

na­stęp­na not­ka -> Tożsamość

------------------------------

Ta­gi: gps65, Konfederacja, wybory, polityka, Polska

GPS
O mnie GPS

Blo­ger, że­gla­rz, trajk­ka­rz, sar­ma­to­li­ber­ta­rian. My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, dys­ku­tu­ję, ana­li­zu­ję, teo­re­ty­zu­ję, po­li­ty­ku­ję, pro­wo­ku­ję, spe­ku­lu­ję, fi­lo­zo­fu­ję. Mój ka­nał na YouTu­be: @GrzegorzSwiderski. Mój pro­fil na X: @gps65.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka