GPS GPS
302
BLOG

Tożsamość

GPS GPS Społeczeństwo Obserwuj notkę 7
W not­ce tej przed­sta­wiam po­stęp cy­wi­li­za­cyj­ny zwią­za­ny z toż­sa­mo­ścią lu­dzi. To się zmie­nia eta­pa­mi. Te­raz lu­dzie wy­bie­ra­ją so­bie płeć. Wkrót­ce bę­dą so­bie wy­bie­ra­li wiek, a po­tem w ogó­le zo­sta­ną, kim chcą. Ciesz­cie się, że dziś wa­sze dzie­ci ma­ją zmien­ną płeć, bo ju­tro bę­dą mieć du­żo cie­kaw­sze fa­na­be­rie. Oto ofi­cjal­na wy­kład­nia ame­ry­kań­skiej po­li­ty­cz­nej po­praw­no­ści:

Eks­pe­ry­men­to­wa­nie z toż­sa­mo­ścią płcio­wą

  Eks­pe­ry­men­to­wa­nie z wła­sną toż­sa­mo­ścią płcio­wą je­st do­pusz­czal­ne. Kon­cep­cja toż­sa­mo­ści płcio­wej je­st zło­żo­na i in­dy­wi­du­al­na dla każ­dej oso­by. Nie­któ­rzy lu­dzie do­świad­cza­ją dys­har­mo­nii płcio­wej, czy­li od­czu­wa­ją nie­zgod­no­ść mię­dzy swo­ją przy­pi­sa­ną płcią bio­lo­gicz­ną a tym, kim się czu­ją. Dla ty­ch osób eks­plo­ra­cja toż­sa­mo­ści płcio­wej mo­że być waż­nym pro­ce­sem sa­mo­po­zna­nia i ak­cep­ta­cji.

  Oso­by, któ­re pra­gną eks­plo­ro­wać swo­ją toż­sa­mo­ść płcio­wą, mo­gą de­cy­do­wać się na róż­ne środ­ki, ta­kie jak te­ra­pie hor­mo­nal­ne i ope­ra­cje chi­rur­gicz­ne, któ­re po­ma­ga­ją do­sto­so­wać ich fi­zycz­ne ce­chy płcio­we do ich po­czu­cia toż­sa­mo­ści płcio­wej. Wie­le osób od­naj­du­je w tym pro­ce­sie ulgę i zgod­no­ść z wła­sny­mi od­czu­cia­mi.

Zmien­na toż­sa­mo­ści

  Od­czu­wa­nie się ja­ko męż­czy­zna w jed­nym dniu, a ja­ko ko­bie­ta w in­nym dniu, mo­że być do­świad­cze­niem nie­zgod­no­ści płcio­wej, któ­re nie­któ­re oso­by mo­gą prze­ży­wać. To, jak oso­ba de­fi­niu­je swo­ją toż­sa­mo­ść płcio­wą, mo­że być zmien­nym i flu­idal­nym do­świad­cze­niem, któ­re mo­że się zmie­niać w róż­ny­ch okre­sa­ch ży­cia.

  W spo­łe­czeń­stwie dą­ży się do więk­sze­go zro­zu­mie­nia i ak­cep­ta­cji róż­no­rod­ny­ch toż­sa­mo­ści płcio­wy­ch. W nie­któ­ry­ch ju­rys­dyk­cja­ch ist­nie­ją już prze­pi­sy praw­ne, któ­re umoż­li­wia­ją oso­bom zmia­nę płci w do­ku­men­ta­ch toż­sa­mo­ści zgod­nie z ich ak­tu­al­ną iden­ty­fi­ka­cją płcio­wą.

  Za­sa­dy do­ty­czą­ce wy­sta­wia­nia do­ku­men­tów toż­sa­mo­ści za­le­żą od kon­kret­nej ju­rys­dyk­cji i pra­wa obo­wią­zu­ją­ce­go w da­nym kra­ju. W nie­któ­ry­ch miej­sca­ch ist­nie­ją już prze­pi­sy, któ­re uwzględ­nia­ją róż­no­rod­no­ść toż­sa­mo­ści płcio­wy­ch i umoż­li­wia­ją do­sto­so­wa­nie do­ku­men­tów toż­sa­mo­ścio­wy­ch do ak­tu­al­nej iden­ty­fi­ka­cji płcio­wej oso­by.

  W przy­pad­ku osób, któ­re co­dzien­nie iden­ty­fi­ku­ją się z in­ną płcią, ela­stycz­no­ść sys­te­mu do­ku­men­tów toż­sa­mo­ścio­wy­ch mo­że być roz­wa­ża­na. Ist­nie­ją pro­po­zy­cje, aby wpro­wa­dzać opcje nie­mę­skie­go/ni­żeń­skie­go lub płci neu­tral­nej na do­ku­men­ta­ch toż­sa­mo­ścio­wy­ch, ta­ki­ch jak do­wo­dy oso­bi­ste czy pasz­por­ty. Ta­kie opcje mo­gą umoż­li­wiać oso­bom iden­ty­fi­ku­ją­cym się płcio­wo zmien­nie od­po­wied­nie od­zwier­cie­dle­nie ich toż­sa­mo­ści płcio­wej.

  W nie­któ­ry­ch ju­rys­dyk­cja­ch już ist­nie­ją ta­kie roz­wią­za­nia. Na przy­kład, nie­któ­re kra­je umoż­li­wia­ją wpi­sa­nie ozna­cze­nia "X" ja­ko opcji płcio­wej w do­ku­men­ta­ch toż­sa­mo­ścio­wy­ch dla osób, któ­re nie iden­ty­fi­ku­ją się ani ja­ko męż­czyź­ni, ani ja­ko ko­bie­ty.

Toż­sa­mo­ść wie­ko­wa

  Kwe­stia toż­sa­mo­ści wie­ko­wej i jej uwzględ­nie­nia w do­ku­men­ta­ch toż­sa­mo­ści je­st mniej dys­ku­to­wa­na i zba­da­na niż kwe­stia toż­sa­mo­ści płcio­wej. Obec­nie więk­szo­ść do­ku­men­tów toż­sa­mo­ścio­wy­ch opie­ra się na do­kład­nej da­cie uro­dze­nia, któ­ra je­st istot­na z punk­tu wi­dze­nia iden­ty­fi­ka­cji oso­bi­stej, sys­te­mów spo­łecz­ny­ch i praw­ny­ch, a tak­że do­stę­pu do róż­ny­ch usług i ko­rzy­ści.

  W przeciwnym razie kwestia toż­sa­mo­ści wie­ko­wej je­st za­zwy­czaj roz­wa­ża­na w kon­tek­ście osób, któ­re mają do­ku­men­ty toż­sa­mo­ści, któ­re wska­zu­ją na nie­zgod­no­ść wie­ku bio­lo­gicz­ne­go z ich toż­sa­mo­ścią płcio­wą lub in­ny­mi aspek­ta­mi toż­sa­mo­ści. Na przy­kład, oso­by trans­gen­de­ro­we mo­gą zmie­niać swo­je do­ku­men­ty toż­sa­mo­ścio­we, aby od­zwier­cie­dla­ły ich praw­dzi­wą toż­sa­mo­ść płcio­wą.

  Na­to­mia­st, je­śli cho­dzi o toż­sa­mo­ść wie­ko­wą, nie ma po­wszech­ne­go kon­sen­su­su na te­mat te­go, czy oso­by po­win­ny mieć pra­wo zmie­niać swo­ją da­tę uro­dze­nia w do­ku­men­ta­ch toż­sa­mo­ścio­wy­ch zgod­nie z od­czu­ciem, że są młod­sze lub star­sze. Obec­ne ra­my praw­ne, spo­łecz­ne i prak­tycz­ne sku­pia­ją się głów­nie na od­zwier­cie­dle­niu wie­ku bio­lo­gicz­ne­go.

  War­to jed­nak za­uwa­żyć, że toż­sa­mo­ść wie­ko­wa je­st kwe­stią bar­dziej zło­żo­ną niż tyl­ko licz­ba lat i mo­że być zwią­za­na z do­świad­cze­nia­mi, kon­dy­cją zdro­wot­ną, eta­pem ży­cia i in­ny­mi czyn­ni­ka­mi. Nie­mniej jednak zmiana wie­ku w do­ku­men­ta­ch toż­sa­mo­ścio­wy­ch wy­ma­ga­ła­by grun­tow­nej dys­ku­sji, zro­zu­mie­nia im­pli­ka­cji praw­ny­ch i spo­łecz­ny­ch oraz rów­no­wa­gi mię­dzy po­trze­ba­mi jed­nost­ki a sta­bil­no­ścią sys­te­mów spo­łecz­ny­ch i praw­ny­ch.

  Obec­nie nie­wie­le sys­te­mów praw­ny­ch uzna­je moż­li­wo­ść zmia­ny da­ty uro­dze­nia w do­ku­men­ta­ch toż­sa­mo­ścio­wy­ch na pod­sta­wie od­czu­cia wie­ku. Jed­nak moż­li­we, że w przy­szło­ści ta­ka de­ba­ta mo­że się roz­wi­nąć i do­pro­wa­dzić do ewen­tu­al­ny­ch zmian w prak­ty­ka­ch i prze­pi­sa­ch do­ty­czą­cy­ch toż­sa­mo­ści wie­ko­wej.

Toż­sa­mo­ść ga­tun­ko­wa

  Kwe­stia toż­sa­mo­ści ga­tun­ko­wej je­st bar­dzo kon­tro­wer­syj­na i nie je­st obec­nie sze­ro­ko oma­wia­na ani zba­da­na w kon­tek­ście do­ku­men­tów toż­sa­mo­ścio­wy­ch. Obec­nie więk­szo­ść do­ku­men­tów toż­sa­mo­ścio­wy­ch od­no­si się do przy­na­leż­no­ści do ga­tun­ku Ho­mo sa­piens ja­ko pod­sta­wy iden­ty­fi­ka­cji oso­bi­stej.

  Po­nie­waż toż­sa­mo­ść ga­tun­ko­wa je­st zwią­za­na z ro­zu­mie­niem i de­fi­ni­cją czło­wie­czeń­stwa, więk­szo­ść sys­te­mów praw­ny­ch i spo­łecz­ny­ch sku­pia się na kwe­stia­ch do­ty­czą­cy­ch przy­na­leż­no­ści do ga­tun­ku ludz­kie­go w kon­tek­ście do­ku­men­tów toż­sa­mo­ścio­wy­ch.

  War­to jed­nak za­uwa­żyć, że py­ta­nie o toż­sa­mo­ść ga­tun­ko­wą je­st czę­ścią szer­szej de­ba­ty do­ty­czą­cej mo­ral­no­ści wo­bec in­ny­ch ga­tun­ków, re­la­cji mię­dzy ludź­mi a zwie­rzę­ta­mi oraz praw zwie­rząt. Od­czu­cia i prze­ko­na­nia osób, któ­re iden­ty­fi­ku­ją się z in­ny­mi ga­tun­ka­mi zwie­rząt, nie są obec­nie uwzględ­nia­ne w do­ku­men­ta­ch toż­sa­mo­ścio­wy­ch, po­nie­waż sys­te­my te są opar­te na tra­dy­cyj­ny­ch nor­ma­ch i zro­zu­mie­niu czło­wie­czeń­stwa.

  Pod­ję­cie de­ba­ty pu­blicz­nej na te­mat toż­sa­mo­ści ga­tun­ko­wej i jej im­pli­ka­cji dla do­ku­men­tów toż­sa­mo­ścio­wy­ch by­ło­by zło­żo­nym pro­ce­sem, wy­ma­ga­ją­cym uwzględ­nie­nia wie­lu per­spek­tyw etycz­ny­ch, praw­ny­ch i spo­łecz­ny­ch. Wie­le kwe­stii, ta­ki­ch jak sta­tus praw­ny i mo­ral­ne roz­wa­ża­nia do­ty­czą­ce praw zwie­rząt oraz re­la­cje mię­dzy­ga­tun­ko­we, mu­sia­ło­by zo­stać uwzględ­nio­ny­ch i do­kład­nie prze­ana­li­zo­wa­ny­ch.

  Obec­nie więk­szo­ść sys­te­mów praw­ny­ch i spo­łecz­ny­ch kon­cen­tru­je się na po­trze­ba­ch i kwe­stia­ch do­ty­czą­cy­ch toż­sa­mo­ści czło­wie­ka. Jed­nak roz­wój spo­łe­czeń­stwa i po­stęp w dzie­dzi­nie ety­ki i mo­ral­no­ści mo­gą do­pro­wa­dzić do bar­dziej roz­le­głej de­ba­ty na te­mat toż­sa­mo­ści ga­tun­ko­wej i spo­so­bu, w ja­ki mo­gła­by być uwzględ­nio­na w do­ku­men­ta­ch toż­sa­mo­ścio­wy­ch.

Toż­sa­mo­ść hi­sto­rycz­na i baj­ko­wa

  Kwe­stia toż­sa­mo­ści zwią­za­nej z po­sta­cia­mi hi­sto­rycz­ny­mi lub baj­ko­wy­mi je­st zło­żo­na i do­ty­czy ob­sza­ru, któ­ry je­st czę­sto roz­wa­ża­ny w kon­tek­ście zdro­wia psy­chicz­ne­go i za­bu­rzeń toż­sa­mo­ści. Oso­by, któ­re utoż­sa­mia­ją się z ta­ki­mi po­sta­cia­mi, mo­gą do­świad­czać sta­nów psy­chicz­ny­ch, ta­ki­ch jak za­bu­rze­nie toż­sa­mo­ści dy­so­cja­cyj­nej, któ­re je­st po­waż­nym scho­rze­niem psy­chicz­nym.

  W przy­pad­ku osób, któ­re iden­ty­fi­ku­ją się z po­sta­cia­mi hi­sto­rycz­ny­mi lub baj­ko­wy­mi, ist­nie­je po­trze­ba pro­fe­sjo­nal­nej opie­ki zdro­wot­nej i wspar­cia psy­cho­lo­gicz­ne­go. W przy­pad­ku dia­gno­zo­wa­nia i le­cze­nia za­bu­rzeń toż­sa­mo­ści, te­ra­peu­ci i spe­cja­li­ści w dzie­dzi­nie zdro­wia psy­chicz­ne­go są od­po­wied­ni­mi pro­fe­sjo­na­li­sta­mi do udzie­le­nia po­mo­cy.

  Na­to­mia­st je­śli cho­dzi o do­ku­men­ty toż­sa­mo­ścio­we, więk­szo­ść sys­te­mów praw­ny­ch opie­ra się na po­twier­dza­niu toż­sa­mo­ści w opar­ciu o da­ne bio­gra­ficz­ne, ta­kie jak na­zwi­sko, da­ta uro­dze­nia itp. Przy­ję­cie po­sta­ci hi­sto­rycz­ny­ch lub baj­ko­wy­ch ja­ko ofi­cjal­ny­ch toż­sa­mo­ści w do­ku­men­ta­ch toż­sa­mo­ścio­wy­ch by­ło­by wy­zwa­niem, po­nie­waż sys­te­my te są za­zwy­czaj opar­te na re­al­ny­ch in­for­ma­cja­ch.

  Waż­ne je­st, aby roz­róż­niać mię­dzy toż­sa­mo­ścią oso­bi­stą i moż­li­wy­mi za­bu­rze­nia­mi toż­sa­mo­ści, któ­re wy­ma­ga­ją pro­fe­sjo­nal­nej opie­ki zdro­wot­nej, a pro­ce­sem iden­ty­fi­ka­cji w kon­tek­ście do­ku­men­tów toż­sa­mo­ścio­wy­ch, któ­re są sto­so­wa­ne w ce­lu iden­ty­fi­ka­cji i po­twier­dza­nia toż­sa­mo­ści osób w spo­sób prak­tycz­ny i funk­cjo­nal­ny.

  W przy­pad­ku osób, któ­re iden­ty­fi­ku­ją się z po­sta­cia­mi hi­sto­rycz­ny­mi lub baj­ko­wy­mi, waż­ne je­st, aby za­pew­nić im od­po­wied­nie wspar­cie i opie­kę zdro­wot­ną, aby móc zro­zu­mieć i sku­tecz­nie ra­dzić so­bie z ich do­świad­cze­nia­mi toż­sa­mo­ścio­wy­mi.

Grzegorz GPS Świderski
t.me/KanalBlogeraGPS

------------------------------

Konfederacja po stronie Polski <- poprzednia notka

na­stęp­na not­ka -> Wer­ble, sztan­da­ry i de­fi­la­dy

------------------------------

Ta­gi: gps65, polityczna poprawność, tożsamość, transgender, ChatGPT

Udostępnij Udostępnij Lubię to! Skomentuj7 Obserwuj notkę
GPS
O mnie GPS

Blo­ger, że­gla­rz, informatyk, trajk­ka­rz, sar­ma­to­li­ber­ta­ria­nin, fu­tu­ry­sta AI. My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, po­li­ty­ku­ję, fi­lo­zo­fu­ję, łapówki przyjmuję: suppi.pl/gps65

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo