GPS GPS
181
BLOG

Rozłamy w partiach

GPS GPS Konfederacja Obserwuj temat Obserwuj notkę 4
Czy człon­ko­wie Nowej Nadziei, która nazywała się kiedyś KORWiN i nowej partii KORWiN po­win­ni się wza­jem­nie hej­to­wać?

  Pro­ble­mem Janusza Korwin-Mikke je­st to, że ja­ko czło­wiek wy­po­wia­da­ją­cy się o po­li­ty­ce do bó­lu lo­gicz­nie, sen­sow­nie, mą­drze, w spo­sób po­zba­wio­ny emo­cji, dzia­ła w po­li­ty­ce jak roz­ka­pry­szo­na na­sto­lat­ka, bez żad­ne­go prze­my­śle­nia, lo­gi­ki, pla­nu, opie­ra­jąc się tyl­ko na emo­cja­ch. Je­st tyl­ko fi­lo­zo­fem, ale nie je­st dy­plo­ma­tą. Przez to cza­sem od­no­si tak­tycz­ne zwy­cię­stwa, a stra­te­gicz­nie to­tal­nie prze­gry­wa.

------------------------------
Konfederacji startuje w wyborach samorządowych! <- poprzednia część serii
następna część serii -> Handlowanie poparciem politycznym
------------------------------

  Za­kła­da­nie te­raz no­wej par­tii KOR­WiN z iden­tycz­nym pro­gra­mem, ja­ki ma No­wa Na­dzie­ja, ale bez po­słów i sub­wen­cji, to go­rzej niż głu­po­ta, to błąd. Je­dy­ne co moż­na w ta­kiej sy­tu­acji ro­bić to za­ogniać spo­ry per­so­nal­ne, bo tyl­ko to sta­no­wi róż­ni­cę. Jed­nak bę­dąc na mar­gi­ne­sie, nie po­wtó­rzy się suk­ce­su pi­sow­ców i pe­ow­ców, któ­rzy do­kład­nie tak sa­mo za­czy­na­li — i na­dal to sa­mo cią­gną. Ni­czym się nie róż­nią ide­owo, a je­dy­nie co ich róż­ni, to wza­jem­ny hejt i per­so­nal­na nie­na­wi­ść. Skut­ki te­go są dla Pol­ski tra­gicz­ne, roz­ła­ma­li w ten spo­sób więk­szo­ść pol­ski­ch ro­dzin na pół i za­sia­li nie­na­wi­ść wśród naj­bliż­szy­ch so­bie lu­dzi.

  Roz­łam wśród wol­no­ściow­ców też bę­dzie tak sa­mo tra­gicz­ny. By te­go unik­nąć, nie wol­no wda­wać się w ża­den wza­jem­ny hejt. Na­le­ży kry­ty­ko­wać się tyl­ko me­ry­to­rycz­nie, ale nie zwal­czać per­so­nal­nie przy uży­ciu plo­tek, po­mó­wień, ośmie­sza­nia i wszyst­ki­ch in­ny­ch me­tod czar­ne­go pi­ja­ru. I na­wet je­śli ci, któ­rzy za­kła­da­ją te­raz par­tię KOR­WiN sto­su­ją taktykę oso­bi­ste­go hej­tu i sia­nia per­so­nal­ny­ch plo­tek, to nie na­le­ży im od­po­wia­dać tym sa­mym. Oni prę­dzej czy póź­niej bę­dą chcie­li wró­cić do No­wej Na­dziei i wte­dy le­piej bę­dzie nie być z ni­mi skłó­co­ny­mi na śmierć i ży­cie. Jak wró­cą, to na­le­ży im ich błę­dy po chrze­ści­jań­sku wy­ba­czyć. Te­raz nie dzia­ła­ją z głu­po­ty, czy ze zły­ch po­bu­dek, po pro­stu in­stynkt i emo­cje ich za­wo­dzą, nie uczą się od Kor­wi­na chłod­nej kal­ku­la­cji, ale nisz­czą­cy­ch ro­zu­mo­wa­nie emo­cji.

  Ka­czyń­ski i Tu­sk, gdy­by ina­czej po­to­czy­ła się hi­sto­ria, mo­gli­by dziś śmia­ło być w jed­nej par­tii, bo świa­to­po­gląd, po­glą­dy po­li­tycz­ne, wy­zna­wa­ną ide­olo­gię i wi­zję Pol­ski ma­ją bar­dzo po­dob­ną. Ko­ali­cja PO­PiS by­ła moż­li­wa i gdy­by nie po­kłó­ci­li się o to, ile kto do­sta­nie wpły­wów na służ­by spe­cjal­ne, to Pol­ska dziś nie by­ła­by tak sła­ba i skłó­co­na. Kłót­nie w ro­dzi­nie nie są do­bre. Pol­ska by­ła­by dziś wie­lo­kroć bo­gat­sza i sil­niej­sza na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej, gdy­by u nas do­mi­no­wa­ły dwa wiel­kie blo­ki po­li­tycz­ne rzą­dzą­ce na zmia­nę: PO­PiS i Kon­fe­de­ra­cja, któ­re by to­czy­ły spór ide­owy, me­ry­to­rycz­ny, a nie per­so­nal­ny hejt.

Grzegorz GPS Świderski
T.me/KanalBlogeraGPS
X.com/GPS65

___________________
Konfederacji startuje w wyborach samorządowych! <- po­przed­nia not­ka
na­stęp­na not­ka -> Władza polityczna jest terytorialna
__________________

Tagi: gps65, partie, KORWiN, Nowa Nadzieja

GPS
O mnie GPS

Blo­ger, że­gla­rz, informatyk, trajk­ka­rz, sar­ma­to­li­ber­ta­ria­nin, fu­tu­ry­sta. My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, po­li­ty­ku­ję, fi­lo­zo­fu­ję.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka