GPS GPS
199
BLOG

Władza polityczna jest terytorialna

GPS GPS Polityka Obserwuj notkę 27
Dla­cze­go no­wy le­wi­co­wy rząd w Pol­sce mo­że iść na rym­pał, dla­cze­go mo­że przy uży­ciu si­ły pa­cy­fi­ko­wać fir­my, in­sty­tu­cje, try­bu­na­ły czy róż­ne or­ga­ny pań­stwa? Wy­ni­ka to z te­go, że wszyst­kie te pod­mio­ty ma­ją swo­je sie­dzi­by.

  Czło­wiek to ssak te­ry­to­rial­ny dla­te­go wła­dza wią­że się z kon­kret­nym miej­scem. To je­st głu­pie, bo cy­wi­li­za­cja, wy­my­śla­jąc pra­wo, od­ry­wa się w isto­cie od te­re­nu. Za­sa­dy, re­gu­ły, re­gu­la­mi­ny czy pra­wa mo­gą obo­wią­zy­wać nie­za­leż­nie od miej­sc geo­gra­ficz­ny­ch. Fir­my mo­gą ku­po­wać i sprze­da­wać swo­je sie­dzi­by, a mieć cią­gle ten sam sta­tut i pro­wa­dzić tę sa­mą dzia­łal­no­ść.

__________________
Następny krok cywilizacyjny <- poprzednia część serii
następna część serii -> Mordercza natura człowieka
__________________

  Wy­star­czy, by wła­dze każ­dej or­ga­ni­za­cji za­czę­ły prak­ty­ko­wać ob­ra­do­wa­nie w róż­ny­ch miej­sca­ch, al­bo zdal­nie, by się ich si­łą nie da­ło spa­cy­fi­ko­wać. Je­śli ma­my pod­bić ko­smos, to mu­si­my zre­zy­gno­wać z te­ry­to­rial­no­ści na rze­cz pra­wo­rząd­no­ści. Pra­wo na­le­ży cał­ko­wi­cie ode­rwać od te­re­nu. Jak ogło­si­my, że nie wol­no mor­do­wać, to wszę­dzie we wszech­świe­cie, a nie tyl­ko w jed­nym miej­scu.

  Nie­mniej oczy­wi­ście eg­ze­ku­cja ta­kie­go pra­wa ma ja­kiś prze­strzen­ny za­sięg, do­ty­czy miej­sc, któ­re apa­rat przemocy je­st w sta­nie spa­cy­fi­ko­wać. Jed­nak­że w isto­cie je­st to pa­cy­fi­ko­wa­nie lu­dzi, a nie miej­sc. Cy­wi­li­za­cja po­wo­du­je, że lu­dzie są fi­zycz­nie mniej nie­bez­piecz­ni dla ter­ro­ry­stycz­ny­ch re­żi­mów te­ry­to­rial­ny­ch, a co­raz bar­dziej im za­gra­ża­ją swo­im prze­ka­zem, tym co gło­szą, tym jak prze­ko­nu­ją. Chry­stus udo­wod­nił, że na­wet za­mor­do­wa­nie czło­wie­ka nie prze­szka­dza w tym, by je­go idea opa­no­wa­ła świat i by ży­ła w nim wiecz­nie.

  Upa­dek pań­stw, ja­ko apa­ra­tów ter­ro­ru ma­ją­cy­ch te­ry­to­rial­ny mo­no­pol na prze­moc je­st nie­uchron­ny nie tyl­ko z po­wo­du roz­wo­ju tech­no­lo­gii i wzro­stu wy­daj­no­ści pra­cy, ale też z po­wo­du od­ry­wa­nia pra­wa od te­re­nu przez cy­wi­li­za­cję. Tyl­ko mu­si­cie to so­bie le­piej uświa­do­mić. Cy­wi­li­za­cja to cią­gły wzro­st świa­do­mo­ści. Naj­waż­niej­sza i naj­bar­dziej per­spek­ty­wicz­na je­st wol­no­ść, bo to w isto­cie mo­bil­no­ść, to zdol­no­ść do spraw­ne­go, ce­lo­we­go prze­miesz­cza­nia się w prze­strze­ni. Im bę­dzie­my bar­dziej wol­ni, a za­tem bar­dziej mo­bil­ni, a za­tem nie­za­leż­ni od te­ry­to­rium, tym ter­ro­ry­zm pań­stw bę­dzie miał mniej­sze za­sto­so­wa­nie wo­bec nas.

Grzegorz GPS Świderski
T.me/KanalBlogeraGPS
X.com/GPS65

PS. Notki powiązane:

___________________
Rozłamy w partiach <- po­przed­nia not­ka
na­stęp­na not­ka -> Handlowanie poparciem politycznym
__________________

Tagi: gps65, władza, terytorialność, cywilizacja, państwo, libertarianizm

GPS
O mnie GPS

Blo­ger, że­gla­rz, informatyk, trajk­ka­rz, sar­ma­to­li­ber­ta­ria­nin, fu­tu­ry­sta. My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, po­li­ty­ku­ję, fi­lo­zo­fu­ję.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka