GPS GPS
328
BLOG

Wzrost wydajności pracy zlikwiduje państwa

GPS GPS Społeczeństwo Obserwuj notkę 27
Zbie­ra­nie po­dat­ków to od za­wsze był naj­lep­szy in­te­res. To nie zna­czy, że tak mu­si być za­wsze. Ten in­te­res wy­ma­ga pew­ny­ch wa­run­ków do te­go, by był opła­cal­ny. Głów­ny wa­ru­nek jest ta­ki, że si­łą, sto­su­jąc ter­ror, da się ścią­gnąć wię­cej niż po­przez do­bro­wol­ną współ­pra­cę. Pó­ki da­je się lu­dzi ter­ro­ry­zo­wać i ścią­gać od ni­ch ha­ra­cze bez ob­ni­ża­nia im wy­daj­no­ści pra­cy, pó­ty to świet­ny in­te­res.

  Jed­no­ra­zo­wa kra­dzież nie da sta­łe­go zy­sku – du­żo lep­szy in­te­res to mieć sta­ły abo­na­ment na kra­dzież i po­zwo­lić by okra­da­ny ca­ły czas pra­co­wał i wy­twa­rzał zy­sk, któ­ry mu się od­bie­ra sys­te­ma­tycz­nie. Ale jak mu za­bie­rze­my zbyt du­żo, za bar­dzo ofia­rę ogra­ni­czy­my w osią­ga­ny­ch zy­ska­ch, to i sa­mi stra­ci­my. Więc waż­ne je­st by to, ile od­bie­ra­my, usta­wić opty­mal­nie – nie za du­żo i nie za ma­ło. O tym mó­wi krzy­wa Laf­fe­ra. Po­da­tek 0% nie da żad­ny­ch wpły­wów, i tak sa­mo nic nie da po­da­tek 100%. Więc mak­si­mum je­st gdzieś po­mię­dzy.

------------------------------

Czy zanik państw musi być komunistyczny? <- poprzednia część serii

następna część serii -> Ukryte podatki to zawsze strata

------------------------------

  To, gdzie je­st ten opty­mal­ny punkt, da­ją­cy mak­si­mum zy­sków ze zbie­ra­na ha­ra­czy za­le­ży od te­go, jak ter­ro­ry­zo­wa­nie wpły­wa na wy­daj­no­ść pra­cy. Je­śli na­wet ma­lut­ka groź­ba uży­cia prze­mo­cy spo­wo­du­je cał­ko­wi­te spa­ra­li­żo­wa­nie ofia­ry, to z niej nic si­łą nie wy­cią­gnie­my. Ale ma­lut­kie groź­by w ma­ło zna­czą­cy­ch spra­wa­ch lu­dzi nie pa­ra­li­żu­ją, na­dal są wy­daj­ni. Nie­mniej już du­ża groź­ba w kwe­stia­ch waż­ny­ch mo­że spo­wo­do­wać ma­ra­zm i nie­chęć do ro­bo­ty. A wie­le ter­ro­ry­stycz­ny­ch gróźb w wie­lu waż­ny­ch spra­wa­ch na pew­no wy­wo­ła pod­da­nie się i za­prze­sta­nie pra­cy. Więc trze­ba ten ter­ro­ry­zm sto­so­wać w spo­sób wy­wa­żo­ny, tak by nie ogra­ni­czać wy­daj­no­ści pra­cy ofia­ry.

  Po­wo­li do­cho­dzi­my do sta­nu, w któ­rym na­wet naj­drob­niej­sza groź­ba uży­cia prze­mo­cy, by ode­brać na­wet ma­łą czę­ść owo­ców pra­cy lu­dzi, po­wo­du­je ob­ni­że­nie ich wy­daj­no­ści pra­cy. Więc czas pań­stw się koń­czy, bo co­raz mniej­sze zna­cze­nie ma­ją pra­ce, któ­re mo­gą wy­ko­ny­wać nie­wol­ni­cy.

  Nie­wol­nic­two w po­sta­ci przy­wią­za­nia do ro­li chło­pa pańsz­czyź­nia­ne­go czy Mu­rzy­na do far­my ba­weł­ny, któ­ry­mi moż­na by­ło han­dlo­wać, zo­sta­ło zli­kwi­do­wa­ne, bo po pro­stu prze­sta­ło się opła­cać. Jesz­cze dwie­ście lat te­mu moż­na by­ło po­wie­dzieć, że po­sia­da­nie nie­wol­ni­ków to naj­lep­szy in­te­res pod słoń­cem. A dziś to już nie je­st in­te­res – wię­cej się za­ro­bi, za­trud­nia­jąc lu­dzi chcą­cy­ch pra­co­wać do­bro­wol­nie. Wy­ni­ka to z te­go, że dra­stycz­nie wzro­sła wy­daj­no­ść pra­cy i już nie ma po­py­tu na pro­ste pra­ce, któ­re mo­że wy­ko­ny­wać ster­ro­ry­zo­wa­ny nie­wol­nik.

  Gdy roz­wi­nie się ro­bo­ty­za­cja, to już w ogó­le nie bę­dzie pro­sty­ch prac dla lu­dzi – wszyst­kie bę­dą bar­dzo wy­ra­fi­no­wa­ne. A do wy­ra­fi­no­wa­ny­ch prac wy­ma­ga­na je­st peł­na wol­no­ść. Na tym na przy­kład wy­gry­wa Elon Mu­sk – za­pew­nia swo­im na­ukow­com naj­lep­szy moż­li­wy kom­fort pra­cy, go­dząc się na wszel­kie ich fa­na­be­rie. Rol­ni­ka moż­na ster­ro­ry­zo­wać i na­dal bę­dzie tak sa­mo ty­rał za płu­giem. Pro­gra­mi­sty i na­ukow­ca już się nie da. Moż­na go oczy­wi­ście ster­ro­ry­zo­wać, ale to dra­stycz­nie ob­ni­ży mu wy­daj­no­ść.

  Ban­kruc­two pań­stw pro­wa­dzą­ce do ich za­ni­ku, czy­li w istot­ny spo­sób ogra­ni­cze­nie dzia­łań ter­ro­ry­stycz­ny­ch, spo­wo­du­je roz­kwit już ist­nie­ją­ce­go czło­wie­czeń­stwa. To, co w lu­dzia­ch do­bre, bę­dzie mo­gło wresz­cie się roz­wi­nąć, bo zło prze­sta­nie się opła­cać. Wie­le kon­flik­tów spo­łecz­ny­ch za­nik­nie, bo są one ge­ne­ro­wa­ne przez pań­stwo – a to spo­wo­du­je, że lu­dzie ode­tchną, zy­ska­ją wię­cej wol­no­ści i swo­bo­dy, a więc le­piej i ta­niej bę­dą mo­gli re­ali­zo­wać swo­je dzi­siej­sze ma­rze­nia i pra­gnie­nia.

  Lu­dzie na­dal bę­dą roz­wi­jać kul­tu­rę (i tą tech­nicz­ną, i tą ar­ty­stycz­ną), tyl­ko bę­dą to ro­bić spraw­niej, bo sy­ner­gicz­ny efekt współ­pra­cy wzro­śnie. To zmie­ni sto­sun­ki spo­łecz­ne na lep­sze, bo wię­cej lu­dzi bę­dzie mo­gło sku­pić się na roz­wi­ja­niu swo­ich ta­len­tów. Bę­dzie mniej kon­flik­tów. Naj­wię­cej kon­flik­tów wy­wo­łu­je ter­ro­ry­zm, a on nie bę­dzie się już opła­cał.

  Ja ro­zu­miem, że więk­szo­ść lu­dzi nie tyl­ko nie chce żyć na wol­no­ści, ale na­wet so­bie nie wy­obra­ża te­go, że moż­na być wol­nym i jak na wol­no­ści żyć. Każ­dy ma nie­wol­ni­czą men­tal­no­ść, bo tak od dziec­ka go wy­cho­wa­ło pań­stwo. Ale nic na to nie po­ra­dzi­cie, że wa­sz pan zban­kru­tu­je, opu­ści was i bę­dzie­cie mu­sie­li so­bie sa­mi ra­dzić. Le­piej już dziś się na to przy­go­to­wać, bo jak was to za­sko­czy, to umrze­cie w pierw­szej ko­lej­no­ści.

  Nie wie­cie, jak się ubez­pie­czyć od cho­ro­by? Nie wie­cie, jak ku­pić usłu­gi de­tek­ty­wi­stycz­ne i ochro­niar­skie? Nie wie­cie, jak się za­bez­pie­czyć na sta­ro­ść? Nie wie­cie, jak zor­ga­ni­zo­wać szko­łę dla dzie­ci? Je­śli te­go wszyst­kie­go nie wie­cie, to jak tyl­ko dzi­siej­szy ter­ro­ry­sta, któ­ry was ho­du­je jak by­dło, znik­nie, to wy zgi­nie­cie ra­zem z nim. Więc ra­dzę już dziś o tym po­my­śleć.

  A po­za tym są­dzę, że Fe­de­ra­cję Ro­syj­ską na­le­ży znisz­czyć.

Grzegorz GPS Świderski
t.me/gps65

PS. Notki powiązane:

------------------------------

Korwin powinien wrócić do brydża <- poprzednia notka

następna notka -> Demokracja płynna zamiast klubów

------------------------------

Tagi: gps65, wydajność pracy, terroryzm, państwo, haracze, podatki, polityka

GPS
O mnie GPS

Blo­ger, że­gla­rz, informatyk, trajk­ka­rz, sar­ma­to­li­ber­ta­ria­nin, fu­tu­ry­sta. My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, po­li­ty­ku­ję, fi­lo­zo­fu­ję.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo