GPS GPS
236
BLOG

Konfederacji startuje w wyborach samorządowych!

GPS GPS Konfederacja Obserwuj temat Obserwuj notkę 10
Po roz­ła­mie w No­wej Na­dziei myślałem, że Kon­fe­de­ra­cja ma ma­łe szan­se w wy­bo­ra­ch sa­mo­rzą­do­wy­ch, bo par­tia KOR­WiN na­bruź­dzi. My­li­łem się. Nie je­st tak źle. By­łem kil­ka dni te­mu na spo­tka­niu No­wej Na­dziei i mam za­ku­li­so­we in­for­ma­cje.

  Kon­fe­de­ra­cja wszę­dzie wy­sta­wi li­sty, wszę­dzie bę­dzie mia­ła so­jusz­ni­ków, bo już z wie­lo­ma roz­ma­wia i je­st du­ża szan­sa, że prze­kro­czy próg 10%-20%, któ­ry je­st re­al­nym, prak­tycz­nym pro­giem w wy­bo­ra­ch sa­mo­rzą­do­wy­ch. Więc ra­dzę wszyst­kim lo­kal­nym dzia­ła­czom, któ­rzy ma­ją wol­no­ścio­we po­glą­dy, by już za­czę­li roz­ma­wiać z li­de­ra­mi Kon­fe­de­ra­cji w swo­ich gmi­na­ch i dziel­ni­ca­ch, by zo­sta­li wpi­sa­ni na li­sty Kon­fe­de­ra­cji.

__________________
Po czym poznaje się mężczyznę? <- poprzednia część serii
następna część serii -> Rozłamy w partiach
__________________

  To, że Kon­fe­de­ra­cja ma klub par­la­men­tar­ny, je­st sil­nym ar­gu­men­tem na­wet na naj­niż­szy­ch szcze­bla­ch sa­mo­rzą­dów. To na dzień do­bry da­je 7%. Do­dat­ko­wo ma się wspar­cie sil­nej ogól­no­pol­skiej par­tii ma­ją­cej fun­du­sze na kam­pa­nię wy­bor­czą. Jak ja­kieś lo­kal­ne sto­wa­rzy­sze­nie do­ło­ży swo­je dru­gie 7%, to już je­den rad­ny je­st. Wte­dy trze­ba zro­bić do­brą kam­pa­nię, by mieć na­stęp­ny­ch. Z wol­no­ścio­wy­mi po­glą­da­mi to je­dy­na sen­sow­na dro­ga.

  W te­re­nie ist­nie­je wie­lu spo­łecz­ni­ków i sa­mo­rzą­dow­ców, któ­rzy za­czy­na­ją ro­zu­mieć, że wol­ny ry­nek i ka­pi­ta­li­zm są w gmi­nie klu­czo­we dla jej roz­wo­ju. Więc nie ma in­ne­go wyj­ścia, jak się do Kon­fe­de­ra­cji przy­łą­czyć i star­to­wać z jej li­st. Tyl­ko tak moż­na oba­lić gmin­ny so­cja­li­zm i post­pe­ere­low­skie ukła­dy. Li­sty Kon­fe­de­ra­cji bę­dą ide­al­ną plat­for­mą dla wie­lu lo­kal­ny­ch sto­wa­rzy­szeń, któ­re wal­czą o wol­no­ść. Ta­ki­ch je­st bar­dzo du­żo.

Grzegorz GPS Świderski
T.me/KanalBlogeraGPS
X.com/GPS65

___________________
Trikke Skki nie musi być niszowe <- po­przed­nia not­ka
na­stęp­na not­ka -> Rozłamy w partiach
__________________

Tagi: gps65, Konfederacja, wybory samorządowe

GPS
O mnie GPS

Blo­ger, że­gla­rz, informatyk, trajk­ka­rz, sar­ma­to­li­ber­ta­ria­nin, fu­tu­ry­sta. My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, po­li­ty­ku­ję, fi­lo­zo­fu­ję.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka