GPS GPS
246
BLOG

Trikke Skki nie musi być niszowe

GPS GPS Sport Obserwuj notkę 5
Na­pi­sa­łem kil­ka no­tek blo­go­wy­ch, w któ­ry­ch uza­sad­niam, dla­cze­go narty Tik­ke Skki są naj­lep­szym zi­mo­wym spor­tem nar­ciar­skim. Oto one:
image


image

  Skki Trik­ke to ro­dzaj sprzę­tu nar­ciar­skie­go, któ­ry sta­no­wi al­ter­na­ty­wę dla tra­dy­cyj­ny­ch nart i snow­bo­ar­dów. Są to trzy nar­ty, po­łą­czo­ne spe­cjal­nym, opa­ten­to­wa­nym prze­gu­bem z kie­row­ni­cą, któ­ra umoż­li­wia kon­tro­lę nad pochyleniem służącym do skręcania i hamowania. Sprzęt Skki Trik­ke nie wy­ma­ga uży­cia spe­cjal­ny­ch bu­tów narciarskich — można na nim jeź­dzić w zwy­kły­ch, zi­mo­wy­ch bu­ta­ch.


image

  Jed­ną z głów­ny­ch za­let kompletu Skki Trik­ke je­st to, że za­pew­nia sta­bil­no­ść dzię­ki trzy­punk­to­we­mu kon­tak­to­wi z pod­ło­żem, co spra­wia, że je­st bez­piecz­niej­szy i ła­twiej­szy w ob­słu­dze dla osób w róż­nym wie­ku, w tym dla osób star­szy­ch czy ty­ch, któ­rzy ma­ją pro­ble­my ze sta­wa­mi. Dodatkowo jazda na nartach Skki Trik­ke an­ga­żu­je nie tyl­ko no­gi, ale rów­nież gór­ną czę­ść cia­ła, co po­zwa­la na dłuż­sze, mniej mę­czą­ce zjaz­dy.


image

  Sprzęt Skki Trik­ke je­st do­stęp­ny w róż­ny­ch wer­sja­ch i mo­de­la­ch, w tym mo­de­lu 2017, któ­ry prze­sze­dł trzy­let­ni okres te­stów i do­pra­co­wy­wa­nia szcze­gó­łów na tra­sa­ch w Eu­ro­pie. Udo­sko­na­lo­no go, aby za­pew­nić do­sko­na­łe do­zna­nia za­rów­no dla tu­ry­stów, jak i bar­dziej do­świad­czo­ny­ch nar­cia­rzy, a tak­że dla osób szu­ka­ją­cy­ch ad­re­na­li­ny na bar­dziej wy­ma­ga­ją­cy­ch tra­sa­ch.


image

  In­struk­to­rzy nart Skki Trik­ke ofe­ru­ją lek­cje i po­ka­zy, jak szyb­ko i bez­piecz­nie moż­na na­uczyć się jeź­dzić na tym sprzę­cie. Narty Skki Trik­ke są pro­mo­wa­ne ja­ko spo­sób na cie­sze­nie się nar­ciar­stwem bez bó­lu nóg, kon­tu­zji i po­trze­by uży­wa­nia wią­zań nar­ciar­ski­ch. Je­st to tak­że roz­wią­za­nie dla osób, któ­re ma­ją pro­ble­my zdro­wot­ne unie­moż­li­wia­ją­ce im tra­dy­cyj­ne nar­ciar­stwo. War­to do­dać, że przed za­ku­pem lub uży­ciem Skki Trik­ke na­le­ży spraw­dzić, czy lo­kal­ny ośro­dek nar­ciar­ski ak­cep­tu­je ten ro­dzaj sprzę­tu na swo­ich sto­ka­ch.


image

  To wca­le nie je­st tak, że to mu­si być sport ni­szo­wy, a więk­szo­ść za­wsze bę­dzie wy­bie­rać tradycyjne nar­ty czy snow­bo­ard. Więk­szo­ść lu­dzi jeź­dzi nie po to, by sto­so­wać ja­kieś wy­ra­fi­no­wa­ne tech­ni­ki jaz­dy, ale po to by w spor­to­wej at­mos­fe­rze, do­ty­ka­jąc bez­po­śred­nio sto­ku, być w gó­ra­ch, wdy­chać po­wie­trze i mieć wi­do­ki. To, na czym się zjeż­dża, czy to jedna, dwie, czy trzy narty, je­st dru­go­rzęd­ne.


image

  To tak jak z że­glar­stwem — pły­wam, bo na mo­rza­ch, je­zio­ra­ch czy rze­ka­ch je­st faj­nie, na ża­gla­ch faj­nie się pły­wa, a to, czy pły­wam jed­no­ka­dłu­bow­cem, ka­ta­ma­ra­nem czy trimaranem ma zna­cze­nie dru­go­rzęd­ne. Są pa­sjo­na­ci, któ­rzy lu­bią łód­ki re­ga­to­we, ale więk­szo­ść z nas wo­li łód­ki bar­dziej wy­god­ne i ta­kie, na któ­ry­ch moż­na w wię­cej faj­ny­ch miej­sc do­trzeć i wy­god­nie w ni­ch spać i go­to­wać. Tak sa­mo je­st z nar­ciar­stwem.


image

  To wy­czy­now­cy są ni­szo­wi, a prze­cięt­ny czło­wiek wo­li to, co wy­god­niej­sze. Narty tajkka są po pro­stu wy­god­niej­sze, ła­twiej­sze, a moż­na sko­rzy­stać na nich z ca­łej gór­skiej, al­pej­skiej, ta­trzań­skiej in­fra­struk­tu­ry, moż­na po go­dzi­nie na­uki zjeż­dżać z czar­ny­ch tras na lo­dow­cu. Więc gdy­by każ­dy czło­wiek po­znał, zro­zu­miał, spró­bo­wał nart Trik­ke Skki, to po­dział ryn­ku po­wi­nien być ta­ki, że co naj­mniej 60% zjeż­dża na trzech nartach, 30% na dwóch, a 30% na jednej. Więc ten sport ma po­ten­cję do bar­dzo du­że­go wzro­stu, tyl­ko trze­ba do lu­dzi do­trzeć, a to je­st naj­trud­niej­sze.


image


Grzegorz GPS Świderski
T.me/KanalBlogeraGPS
X.com/GPS65

___________________

Po czym poznaje się mężczyznę? <- po­przed­nia not­ka

na­stęp­na not­ka -> Konfederacji startuje w wyborach samorządowych!

__________________

Tagi: gps65, Trikke Skki, trajkk

GPS
O mnie GPS

Blo­ger, że­gla­rz, informatyk, trajk­ka­rz, sar­ma­to­li­ber­ta­ria­nin, fu­tu­ry­sta. My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, po­li­ty­ku­ję, fi­lo­zo­fu­ję.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Sport