GPS GPS
384
BLOG

Katarzyna Suchańska – polityczny Szaweł!

GPS GPS Polityka Obserwuj notkę 4
Ka­ta­rzy­na Su­chań­ska, obok Krzysz­to­fa Bo­saka, to twa­rz so­ju­szu Kon­fe­de­ra­cji z Bez­par­tyj­ny­mi Sa­mo­rzą­dow­ca­mi. Ka­ta­rzy­na Su­chań­ska to by­ła funk­cjo­na­riusz­ka czar­ne­go pi­ja­ru. Przed ze­szło­rocz­ny­mi wy­bo­ra­mi par­la­men­tar­ny­mi zo­sta­ła za­trud­nio­na ja­ko pro­pa­gan­dyst­ka szka­lu­ją­ca Konfederację i na­gra­ła se­rię jaw­nie kłam­li­wy­ch fil­mi­ków, za­rzu­ca­jąc Kon­fe­de­ra­cji za­mor­dy­zm, oszu­ku­jąc co do tre­ści ustaw pro­po­no­wa­ny­ch przez Sła­wo­mira ­Ment­zena.

  A tym­cza­sem po pierw­sze: 100 ustaw Ment­ze­na, to ni­gdy nie był pro­gram Kon­fe­de­ra­cji, a tyl­ko je­go pry­wat­na pro­po­zy­cja wy­ni­ka­ją­ca z proś­by je­go ko­men­ta­to­rów w me­dia­ch spo­łecz­no­ścio­wy­ch. Ment­zen po pew­nym cza­sie, dłu­go przed wy­bo­ra­mi, wy­co­fał się z ty­ch pro­po­zy­cji na rze­cz bar­dziej szcze­gó­ło­wy­ch ustaw opu­bli­ko­wa­ny­ch na Gi­tHu­bie, któ­re przy­ję­ła ca­ła Kon­fe­de­ra­cja ja­ko swój pro­gram. Po dru­gie: wszyst­ko, co po­wie­dzia­ła o ty­ch usta­wa­ch Su­chań­ska to kłam­stwo.

  Ka­ta­rzy­na Su­chań­ska znisz­czy­ła nie­uczci­wy­mi chwy­ta­mi ery­stycz­ny­mi god­ny­mi pro­pa­gan­dy Jo­se­pha Go­eb­bel­sa, sto­so­wa­ny­mi też przez TVP, czy TVN, do­bry wi­ze­ru­nek Kon­fe­de­ra­cji wśród ko­biet, co przy­czy­ni­ło się do te­go, że mi­lion z ni­ch zre­zy­gno­wa­ło z gło­so­wa­nia na Kon­fe­de­ra­cję i prze­rzu­ci­ły się na Trze­cią Dro­gę.

  Tak za­czę­ła swo­ją se­rię pasz­kwi­li:

Czas pokazać, jakie naprawdę poglądy ma Konfederacja

1. Za­kaz roz­wo­dów.

  Ni­gdy Ment­zen ta­kiej pro­po­zy­cji nie skła­dał, w tym w żad­nej ze swo­ich 100 ustaw. On tyl­ko pro­po­no­wał, by do obec­ne­go pra­wa mał­żeń­skie­go do­dać moż­li­wo­ść za­le­ga­li­zo­wa­nia już ist­nie­ją­cy­ch mał­żeń­stw ko­ściel­ny­ch, któ­re nie prze­wi­du­ją roz­wo­dów. Jed­nak na­dal każ­dy chęt­ny, mógł­by za­wie­rać mał­żeń­stwa cy­wil­ne da­ją­ce moż­li­wo­ść roz­wo­du. Ni­gdy ten po­stu­lat le­ga­li­za­cji mał­żeń­stw ko­ściel­ny­ch nie zo­stał przy­ję­ty przez Kon­fe­de­ra­cję.

2. Przy­zwo­le­nie na bi­cie dzie­ci.

  Ment­zen ni­gdzie nie po­stu­lo­wał bi­cia dzie­ci. W jed­nej ze swo­ich ustaw pro­po­no­wał tyl­ko osła­bić re­stryk­cyj­no­ść pań­stwa, tak by nie mo­gło ono od­bie­rać dzie­ci ro­dzi­com z po­wo­du te­go, że sto­su­ją wo­bec ni­ch klap­sy. Kon­fe­de­ra­cja za­sad­ni­czo je­st za tym, by pań­stwo jak naj­mniej wtrą­ca­ło się do te­go, jak ro­dzi­ce wy­cho­wu­ją swo­je dzie­ci, ale zga­dza się na pew­ne in­ter­wen­cje w pa­to­lo­gicz­ne ro­dzi­ny. To są kwe­stie de­li­kat­ne i trze­ba je bar­dzo uważ­nie i skru­pu­lat­nie re­gu­lo­wać. Ostra wal­ka po­li­tycz­na w ty­ch spra­wa­ch je­st szko­dli­wa.

3. Li­kwi­da­cja szkół w ma­ły­ch miej­sco­wo­ścia­ch.

  Ni­gdzie nie znaj­dzie­cie żad­ne­go pro­jek­tu li­kwi­da­cji szkół przez Ment­ze­na czy przez Kon­fe­de­ra­cję. Co naj­wy­żej są pro­jek­ty pry­wa­ty­za­cji szkół, czy od­da­nia ich w za­rząd ro­dzi­ców. A do­kład­niej Kon­fe­de­ra­cja pro­po­nu­je bon oświa­to­wy, a za­tem to, by ro­dzi­ce sa­mi mo­gli wy­bie­rać szko­ły, któ­re ich zda­niem był­by naj­lep­sze dla ich dzie­ci i za nie pła­ci­li­by bo­nem, któ­ry do­sta­li­by od pań­stwa. To je­st pierw­szy krok do pry­wa­ty­za­cji i je­st kom­pro­mi­sem, tak by był ak­cep­to­wal­ny dla więk­szo­ści in­ny­ch po­li­ty­ków.

  Ka­ta­rzy­na Su­chań­ska na pod­sta­wie ty­ch trzech kłam­stw bu­do­wa­ła nar­ra­cje o rze­ko­mym pie­kle, ja­kie ja­ko­by chce Po­la­kom zgo­to­wać Kon­fe­de­ra­cja. Uży­wa wy­raź­nie ję­zy­ka pro­pa­gan­dy, a nie kry­ty­ki, czy po­le­mi­ki. Po­słu­gu­je się for­mą czar­ne­go pi­ja­ru, a nie in­for­mo­wa­nia. Sto­su­je tech­ni­ki ma­ni­pu­la­cji. To je­st naj­gor­szy sort po­li­tycz­nej nie­uczci­wo­ści, ale wi­dać wy­raź­nie, że to je­st gra, że te jej fil­mi­ki są zmon­to­wa­ne i że ona nie je­st szcze­ra. Ona za­cho­wu­je się, jak­by gra­ła w re­kla­mie.

  Dal­szy­ch fil­mów nie cy­tu­ję, moż­na je ła­two zna­leźć — wszyst­kie są w ta­kim go­eb­bel­sow­skim sty­lu, we wszyst­ki­ch ła­two wska­zać i za­uwa­żyć kłam­stwa i ma­ni­pu­la­cje, ak­tor­ską grę, nie­szcze­ro­ść i tech­ni­ki ery­stycz­ne czar­ne­go pi­ja­ru.

  Na­to­mia­st w jed­nej spra­wie Su­chań­ska ma ra­cję. Tak, i Ment­zen, i ca­ła Kon­fe­de­ra­cja je­st prze­ciw­ko abor­cji i po­stu­lu­je ka­ra­nie wię­zie­niem za dzie­cio­bój­stwo, na­wet gdy mor­der­stwo do­ty­czy dziec­ka w ło­nie mat­ki. Jednak Kon­fe­de­ra­cja nie pod­no­si te­go po­stu­la­tu w swo­ich kam­pa­nia­ch wy­bor­czy­ch, bo po­li­tycz­nie zga­dza się na obec­ny kom­pro­mis abor­cyj­ny. Tej spra­wy le­piej nie ru­szać, bo je­st w mia­rę do­brze ure­gu­lo­wa­na i nie je­st obec­nie w Pol­sce naj­waż­niej­sza. Kon­fe­de­ra­cja je­st świa­to­po­glą­do­wo prze­ciw abor­cji, a po­li­tycz­nie za za­cho­wa­niem obec­ne­go kom­pro­mi­su.

  My­ślę, że Ka­ta­rzy­nie Su­chań­skiej moż­na wy­ba­czyć to, że za­ję­ła się czar­nym pi­ja­rem, że jaw­nie kła­ma­ła i ma­ni­pu­lo­wa­ła. Mo­że to ro­bi­ła za opła­tą, a bar­dzo wte­dy po­trze­bo­wa­ła pie­nię­dzy, mo­że z głu­po­ty czy nie­fra­so­bli­wo­ści, bo ją ktoś oszu­kał? Mo­że po pro­stu by­ła nie­rze­tel­na i nie prze­czy­ta­ła te­go, co ko­men­tu­je, al­bo prze­czy­ta­ła, ale nie zro­zu­mia­ła, bo ją ktoś wcze­śniej oma­mił? Je­st wie­le moż­li­wo­ści po­wo­du­ją­cy­ch, że pod­ję­ła się wte­dy tej ha­nieb­nej i kom­pro­mi­tu­ją­cej dzia­łal­no­ści. Wi­dać, że gra i je­st nie­szcze­ra, więc to bar­dzo moż­li­we, że by­ła nie­świa­do­ma te­go, co ro­bi.

  Każ­dy czło­wiek ma chwi­lę sła­bo­ści, każ­dy po­peł­nia błę­dy. Je­ste­śmy grzesz­ni­ka­mi. Ka­ta­rzy­na Su­chań­ska od­po­ku­to­wa­ła swo­je błę­dy tym, że jaw­nie i otwar­cie we­szła w ko­ali­cję z Kon­fe­de­ra­cją. Zro­zu­mia­ła, że te jej sta­re kłam­stwa by­ły złe i szko­dli­we. Zro­zu­mia­ła, że Kon­fe­de­ra­cja nie je­st za­mor­dy­stycz­na, że nie szy­ku­je żad­ne­go pie­kła ko­bie­tom. Ona je­st ko­bie­tą i zo­sta­ła ła­two oszu­ka­na. Jed­nak­że to zro­zu­mia­ła i prze­szła na ja­sną stro­nę mo­cy. Za­le­cam to wszyst­kim ko­bie­tom. War­to od­rzu­cić pro­pa­gan­do­wy prze­kaz, war­to za­pa­no­wać nad emo­cja­mi i prze­ana­li­zo­wać ro­zu­mo­wo sy­tu­ację po­li­tycz­ną. Ka­ta­rzy­nie Su­chań­skiej się to uda­ło, zmą­drza­ła, po­zna­ła praw­dę i wy­cią­gnę­ła z te­go po­praw­ne wnio­ski po­li­tycz­ne. Na­wet świę­ty Pa­weł był przed­tem Szaw­łem. War­to go na­śla­do­wać. War­to zej­ść ze złej dro­gi.

  Ja Ka­ta­rzy­nie Su­chań­skiej wy­ba­czam jej błę­dy, bo je­st faj­ną i ład­ną ko­bie­tą. Nie­mniej wy­ba­czę to każ­de­mu, kto wej­dzie we współ­pra­cę z Kon­fe­de­ra­cją i przy­łą­czy się do wal­ki o wol­no­ść go­spo­dar­czą, wol­ny ry­nek i ka­pi­ta­li­zm. Ka­ta­rzy­na Su­chań­ska je­st w isto­cie li­be­ra­łem, tak jak wszy­scy kon­fe­de­ra­ci, ce­ni wol­no­ść, je­st ona dla niej waż­na. Li­be­ra­li­zm to ja­sna moc po­li­ty­ki i war­to przej­ść na na­szą stro­nę i wy­ba­czyć każ­de­mu je­go daw­ne błę­dy, na­wet jak ak­tyw­nie stał po ciem­nej stro­nie.

  Ha­sło sa­mo­rzą­do­wej kam­pa­nii wy­bor­czej Kon­fe­de­ra­cji i Bez­par­tyj­ny­ch Sa­mo­rzą­dow­ców z Krzysz­to­fem Bo­sa­kiem i Ka­ta­rzy­ną Su­chań­ską na cze­le: „Łą­czy nas wol­no­ść” je­st świet­ne i bar­dzo do­brze po­ka­zu­je to, że ona zmą­drza­ła i zro­zu­mia­ła, że wol­no­ść je­st waż­niej­sza niż wszel­kie po­dzia­ły po­li­tycz­ne i gier­ki fil­mi­ka­mi na Tik­To­ku.

Grzegorz GPS Świderski
PS. Notki powiązane:

Dlaczego, jakem libertarianin, popieram obowiązkowy pobór do wojska? <- poprzednia notka
na­stęp­na not­ka -> Nie tłumaczy się żartów!
__________________

Tagi: gps65, Konfederacja, wybory

GPS
O mnie GPS

Blo­ger, że­gla­rz, informatyk, trajk­ka­rz, sar­ma­to­li­ber­ta­ria­nin, fu­tu­ry­sta. My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, po­li­ty­ku­ję, fi­lo­zo­fu­ję.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka