GPS GPS
809
BLOG

Prawicowcy patrzą inaczej

GPS GPS Polityka Obserwuj notkę 3

Opisałem kiedyś mój prywatny amatorski, nienaukowy test socjologiczny, z którego wynika, że prawicowcy wolą latać, a lewicowcy być niewidzialni: Latanie czy niewidzialność. Potem ten test powtórzyłem: Prawicowcy śpią w piżamach – omówienie testu.

Chciałem tym wszystkim zwrócić uwagę i potwierdzić tezę Mrożka wyrażoną w tym starym artykule: Charaktery. Teza ta brzmi: „Zazwyczaj "lewicowiec" bywa ekstrawertykiem. (Takim, co żyje ku zewnętrzności). Nieźle się czuje w tłumie, łatwiej uzależnia swoje sądy i opinie od sądów i opinii zbiorowości (ale nie od autorytetów). Natomiast "prawicowiec" bywa raczej introwertykiem. (Takim, co ku wewnątrz). Otwieranie, towarzyskość, od-sobnienie jest hasłem pierwszego, zaś dosobność, od-graniczanie - skłonnością drugiego”.

Okazuje się, że udało się to potwierdzić naukowcom. Tu jest artykuł w "Rzeczpospolitej" to opisujący: Konserwatyści patrzą inaczej. Należy tylko zwrócić uwagę na to, że w USA istnieje trochę inne nazewnictwo polityczne niż w Europie. Tam konserwatysta, to po prostu prawicowiec, a liberał, to lewicowiec – socliberał, albo nawet socjaldemokrata. Cytuję fragment tego artykułu:

Liberałów i konserwatystów różnią nie tylko poglądy, ale również biologia – przekonują amerykańscy naukowcy. Badacze z Uniwersytetu Nebraska-Lincoln do czynników kształtujących naszą orientację polityczną zaliczają uwarunkowania biologiczne. (…) Zdaniem amerykańskich naukowców badanie pokazało, że konserwatyści są mniej skłonni do poddawania się wpływom innych od osób o lewicowych poglądach. Mają skłonności do wspierania indywidualizmu. Liberałowie są zaś z kolei często bardziej skłonni do empatii i podatni na wpływy innych ludzi.

Fajnie jest, jeśli obserwacje, które człowiek czyni amatorsko, potwierdzone zostaną potem przez porządne badania naukowe, nie?

W każdym razie potwierdza się to, że lewakami łatwiej manipulować, łatwiej czynić z nich niewolników, łatwiej utrzymywać niewolnicze socjalistyczne państwo. To wyjaśnia dlaczego Pierwsza Komuna nie upadła i mamy Drugą Komunę. Po prostu sowieci, począwszy od zbrodni katyńskiej, a potem okupując nas pięćdziesiąt lat, wytrzebili prawicowców biologicznie, zwyczajnie wymordowali. W Polsce pozostała większość lewicowców, którzy mają komunę we krwi, lewicowość jest ich charakterem. I stąd cały ten syf i bieda jaką mamy – stąd obciachowe państwo.

GPS
O mnie GPS

My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, dys­ku­tu­ję, roz­wa­żam, ana­li­zu­ję, teo­re­ty­zu­ję, do­cie­kam, po­li­ty­ku­ję, pro­wo­ku­ję, spe­ku­lu­ję, fi­lo­zo­fu­ję. Je­stem sar­ma­to­li­ber­ta­ria­ni­nemcy­kli­stąże­gla­rzem i jeźdź­cem Trik­ke. Z wy­kształ­ce­nia je­stem in­for­ma­ty­kiem, pra­cu­ję ja­ko pro­gra­mi­sta fre­elan­cer. Not­ki blo­go­we pi­szę w In­ter­ne­cie od lat 90-ty­ch XX wie­ku głów­nie dla mo­ich od­le­gły­ch po­tom­ków. Not­ki te są po­nad­cza­so­we — tyl­ko nie­licz­ne do­ty­czą bie­żą­cej sy­tu­acji. By je zna­leźć, na­le­ży frag­ment prze­ko­pio­wać do wy­szu­ki­war­ki i do­pi­sać: gps65. Na Salonie24 je­stem dłu­go przed tym, za­nim stał się szma­tław­cem i bę­dę po tym, jak się ze­szma­ci na śmierć. Blog ten udo­stęp­niam na li­cen­cji do­na­tion­wa­re. Je­śli ze­chce­sz od­wza­jem­nić się za mój trud, to pro­szę o prze­lew na kon­to: 89 1140 2004 0000 3602 8209 1248, lub BLIK na te­le­fon: 603112486, lub z za­gra­ni­cy: pay­pal.me/gps1965. Zga­dzam się na roz­po­wszech­nia­nie, pu­bli­ko­wa­nie, ko­pio­wa­nie, prze­ina­cza­nie i wy­ko­rzy­sta­nie mo­ich no­tek, ale pro­szę przy pu­bli­ko­wa­niu w in­ny­ch miej­sca­ch do­łą­czyć na koń­cu od­no­śnik do ory­gi­nal­nej stro­ny, z któ­rej not­ka zo­sta­ła sko­pio­wa­na. Sta­ły­ch czy­tel­ni­ków za­pra­szam na gril­la na dział­kę w cen­trum War­sza­wy. Naj­le­piej kon­tak­to­wać się ze mną przez Te­le­gram: t.me/gps65. By śle­dzić na bie­żą­co mo­je not­ki, moż­na się za­pi­sać na mój ka­nał na Te­le­gra­mie: t.me/KanalBlogeraGPS. Mój ka­nał na YouTu­be: youtube.com/@GrzegorzSwiderski.  

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka