GPS GPS
2330
BLOG

Życzenia informatyczne

GPS GPS Religia Obserwuj temat Obserwuj notkę 5
Bóg, świat, człowiek - wszystko to informacja...
Na początku było Słowo. Słowo to informacja. Informacja jest wieczna, nieśmiertelna i wszechpotężna. Bóg to informacja. Dobra Nowina to informacja.
Składam wszystkim wesołych i pogodnych świąt Zmartwychwstania Chrystusa. Syn Boży żyje, bo żyje informacja o Nim. Bóg wysłał nam swojego Syna, by nam przekazać informacje o Sobie i o tym jak powinniśmy żyć. Tego nie da się zabić, unicestwić, ukrzyżować.
Żydzi i Rzymianie byli głupi myśląc, że można zniszczyć Informację krzyżując jej Posłannika. My też jesteśmy nieśmiertelni, bo mamy niezniszczalną duszę, która jest informacją o nas. Rozwinięcie tematu jest tu: Dusza jest treścią ciała.
W związku z tym chciałbym wszystkim przekazać coś nieśmiertelnego i niezniszczalnego – program w Visual Basicu (który można użyć w MS Excel'u albo w MS Word'zie), który wylicza kiedy będzie niedziela wielkanocna.
 
Grzegorz GPS Świderski

Public Function Wielkanoc(rok As Integer) As String
    Dim  a, b, c, d, e, f, g, h, i, k, l, m, p, q, miesiac, dzien As Integer
    Select Case rok
        Case Is < 33
        'Wtedy nie było Wielkanocy!
            dzien = 0
            miesiac = 0
        Case  33 To 1582
        'Metoda Gaussa dla kalendarza juliańskiego
            p = 15
            q = 6
            a = rok Mod 19
            b = rok Mod 4
            c = rok Mod 7
            d = (19 * a + p) Mod 30
            e = (2 * b + 4 * c + 6 * d + q) Mod 7
            If d + e < 10 Then
                dzien = d + e + 22
                miesiac = 3
            Else
                dzien = d + e - 9
                miesiac = 4
            End If
        Case Else
        'Metoda Meeusa/Jonesa/Butchera dla kalendarza gregoriańskiego
            a = rok Mod 19
            b = rok \ 100
            c = rok Mod 100
            d = b \ 4
            e = b Mod 4
            f = (b + 8) \ 25
            g = (b - f + 1) \ 3
            h = (19 * a + b - d - g + 15) Mod 30
            i = c \ 4
            k = c Mod 4
            l = (32 + 2 * e + 2 * i - h - k) Mod 7
            m = (a + 11 * h + 22 * l) \ 451
            p = h + l - 7 * m + 114
            dzien = (p Mod 31) + 1
            miesiac = p \ 31
    End Select
    Wielkanoc = Right("0" & dzien, 2) & "-" & _
                Right("0" & miesiac, 2) & "-" & _
                Right("000" & rok, 4)
End Function

 
Oto kilka przykładowych wyników działania funkcji:
 
2000 23-04-2000
2001 15-04-2001
2002 31-03-2002
2003 20-04-2003
2004 11-04-2004
2005 27-03-2005
2006 16-04-2006
2007 08-04-2007
2008 23-03-2008
2009 12-04-2009
2010 04-04-2010
2011 24-04-2011
2012 08-04-2012
2013 31-03-2013
2014 20-04-2014
2015 05-04-2015
2016 27-03-2016
2017 16-04-2017
2018 01-04-2018
2019 21-04-2019
2020 12-04-2020
2021 04-04-2021
2022 17-04-2022
2023 09-04-2023
2024 31-03-2024
2025 20-04-2025
2026 05-04-2026
2027 28-03-2027
2028 16-04-2028
2029 01-04-2029
2030 21-04-2030
 

Być czy mieć? <- poprzednia notka
następna notka -> Inteligentny projekt

GPS
O mnie GPS

My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, dys­ku­tu­ję, roz­wa­żam, ana­li­zu­ję, teo­re­ty­zu­ję, do­cie­kam, po­li­ty­ku­ję, pro­wo­ku­ję, spe­ku­lu­ję, fi­lo­zo­fu­ję. Je­stem sar­ma­to­li­ber­ta­ria­ni­nemcy­kli­stąże­gla­rzem i jeźdź­cem Trik­ke. Z wy­kształ­ce­nia je­stem in­for­ma­ty­kiem, pra­cu­ję ja­ko pro­gra­mi­sta fre­elan­cer. Not­ki blo­go­we pi­szę w In­ter­ne­cie od lat 90-ty­ch XX wie­ku głów­nie dla mo­ich od­le­gły­ch po­tom­ków. Not­ki te są po­nad­cza­so­we — tyl­ko nie­licz­ne do­ty­czą bie­żą­cej sy­tu­acji. By je zna­leźć, na­le­ży frag­ment prze­ko­pio­wać do wy­szu­ki­war­ki i do­pi­sać: gps65. Na Salonie24 je­stem dłu­go przed tym, za­nim stał się szma­tław­cem i bę­dę po tym, jak się ze­szma­ci na śmierć. Blog ten udo­stęp­niam na li­cen­cji do­na­tion­wa­re. Je­śli ze­chce­sz od­wza­jem­nić się za mój trud, to pro­szę o prze­lew na kon­to: 89 1140 2004 0000 3602 8209 1248, lub BLIK na te­le­fon: 603112486, lub z za­gra­ni­cy: pay­pal.me/gps1965. Zga­dzam się na roz­po­wszech­nia­nie, pu­bli­ko­wa­nie, ko­pio­wa­nie, prze­ina­cza­nie i wy­ko­rzy­sta­nie mo­ich no­tek, ale pro­szę przy pu­bli­ko­wa­niu w in­ny­ch miej­sca­ch do­łą­czyć na koń­cu od­no­śnik do ory­gi­nal­nej stro­ny, z któ­rej not­ka zo­sta­ła sko­pio­wa­na. Sta­ły­ch czy­tel­ni­ków za­pra­szam na gril­la na dział­kę w cen­trum War­sza­wy. Naj­le­piej kon­tak­to­wać się ze mną przez Te­le­gram: t.me/gps65. By śle­dzić na bie­żą­co mo­je not­ki, moż­na się za­pi­sać na mój ka­nał na Te­le­gra­mie: t.me/KanalBlogeraGPS. Mój ka­nał na YouTu­be: youtube.com/@GrzegorzSwiderski.  

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo