72 obserwujących
642 notki
1026k odsłon
  1689   0

Cudowne obłąkanie króla Babilonii potwierdzone historycznie!

98 (31) Król Nabuchodonozor do wszystkich narodów, pokoleń, języków, mieszkających po całej ziemi: "Obyście zaznali wielkiego pokoju!
99 (32) Spodobało mi się oznajmić znaki i cuda, jakie Najwyższy Bóg dla mnie uczynił.
100 (33) Jak wielkie są Jego znaki,
jak potężne Jego cuda!
Jego królestwo jest wiecznym królestwem,
a panowanie Jego przez wszystkie pokolenia.
(Dn 3. 98-100)

To ostat­nie stwierdzenie nie jest przesadne, gdyż imperium babilońskie za rządów króla Nabuchodonozora obejmowało prawie wszystkie kraje Bliskiego Wschodu, a jego dominacja po 582 r. rozciągała się przez pewien czas również na Egipt, podobnie jak później imperium perskiego.

Pozdrowienie: „Wasz pokój niech się pomnaża!”, ma odpowiedniki zarówno w listach z okresów: akadyjskiego, neobabi- lońskiego i perskiego, jak też hellenistycz­nego (por. 2 Mch 1,1.10). Król uznał za stosowne podać do publicznej wiadomości „znaki i cuda”, czyli niezwykłe dowody opatrzności (por. Wj 7,3; Pwt 6,22), jakie okazał mu „Bóg najwyższy”

Aramejski zwrot ’elaha ‘illaja (Bóg Naj­wyższy), odpowiada hebr. wyrażeniu el' eljón, oznaczającemu najwyższego Boga, którego kapłanem był Melchizedek, król Szalemu (nor. Rdz14. 18 Tytuł ten pojawia się zwykle w ustach pogan i oznacza jednego najwyższego Boga, którego czcili Hebrajczycy (por. Rdz 24,16; Iz 14,14). Te znaki Bożej mocy pozwoliły królowi Nabuchodonozorowi zrozumieć, że ów najwyższy Bóg jest panem wiecznego kró­lestwa i władcą wszystkich pokoleń. To wyznanie króla Nabuchodonozora stano­wi piękne wprowadzenie w treść rozdz. 4.

1 Ja, Nabuchodonozor, zażywałem spokoju w swoim domu i radości w swoim pałacu. 2 Miałem widzenie we śnie, które mnie przeraziło. Zaniepokoiły mnie myśli na moim łożu i widziadła [powstałe] w mojej głowie. 3 Toteż wydałem polecenie, by sprowadzono do mnie wszystkich mędrców babilońskich, żeby mi dali wyjaśnienie snu. 4 Zjawili się więc wykładacze snów, wróżbici, Chaldejczycy i astrologowie. Opowiedziałem im sen, ale nie mogli mi podać jego wyjaśnienia. 5 W końcu przybył do mnie Daniel, któremu na imię według imienia mojego boga Belteszassar, a w którym mieszka duch świętych bogów. Opowiedziałem mu sen. 6 Belteszassarze, przełożony wykładaczy snów! Wiem, że w tobie mieszka duch świętych bogów i że żadna tajemnica nie stanowi dla ciebie trudności. Oto mój sen, który widziałem; wyjaśnij mi go!(Dn 4, 1-6)
 

Król podaje do wiadomości, iż miał sen, który go zanie­pokoił. W starożytności biblijnej sen uwa­żano za środek, którym posługuje się bós­two, żeby przekazać człowiekowi swoją wolę (por. 2,2; Rdz 20,3; 28,12; 1 Kri 3,3). Ponieważ wróżbici-mędrcy Babilonu (w. 4; por. 2,2) nie potrafili mu tego snu wyjaśnić, przed królem stawił się Daniel, przełożony wróżbitów (w. 5; por. 2,48). Zdanie: „którego imię jest Belteszassar, jak imię mojego boga” (w. 5), nawiązuje do babilońskiego imienia nadanego Da­nielowi, gdy przygotowywał się do służby na dworze królewskim

7 W mojej głowie, na moim łożu, widziałem takie obrazy:
Patrzałem, a oto -
drzewo w środku ziemi,
a jego wysokość ogromna.
8 Drzewo wzrastało potężnie,
wysokością swą nieba sięgało,
widać je było aż po krańce ziemi.
9 Liście jego były piękne, a owoce obfite,
dawało ono pożywienie wszystkim.
Pod nim szukały cienia zwierzęta lądowe,
na jego gałęziach mieszkały ptaki powietrzne,
z niego żywiło się wszelkie ciało.
(Dn 4, 7-9)
 

Wiersze te informują, że we śnie król widział drzewo sięgające nieba, dają­ce mieszkanie i pokarm zwierzętom. W istocie opowiadanie to jest piękną alego­rią. Motyw gigantycznego drzewa jest znany w Piśmie św. i stanowi symbol odnoszony zarówno do poszczególnych ludzi, jak też do wspólnoty (por. Ez 17,1-24; 31,3-10; Iz 10,9; 61,3; Ps 1,3; 37,35; 80,9-12).

10 Patrzyłem, w moim łożu, na obrazy [istniejące] w mojej głowie, a oto Czuwający i Święty zstępował z nieba. 11 Wołał On głośno i tak mówił:
"Wyrąbcie drzewo i obetnijcie gałęzie,
otrząśnijcie liście i odrzućcie owoce!
Zwierzęta niech uciekają spod niego,
a ptaki z jego gałęzi!
12 Lecz pień jego korzeni
pozostawcie w ziemi,
i to w okowach z żelaza i brązu
wśród polnej zieleni.
Niech zwilża go rosa z nieba,
a trawę polną niechaj dzieli
ze zwierzętami!
13 Jego ludzkie serce niech ulegnie odmianie,
a niech otrzyma serce zwierzęce;
siedem okresów [czasu] niech nad nim przeminie!
14 Według postanowienia Czuwających [taki jest] dekret, sprawa rozstrzygnięta przez Świętych, aby wszyscy żyjący wiedzieli, że Najwyższy jest władcą nad królestwem ludzkim.
Może je dać, komu zechce,
może ustanowić nad nimi najniższego z ludzi".
15 Taki jest sen, jaki widziałem, ja, król Nabuchodonozor. Teraz zaś, Belteszassarze, podaj mi jego znaczenie, bo wszyscy mędrcy mojego kraju nie mogli go wyjaśnić, ty zaś możesz, bo posiadasz ducha świętych bogów".
(Dn 4, 10-15)

Ów Czuwający jest równocześnie określony mianem: „Święty”. Być może, iż to drugie określenie ma uzmysłowić, że chodzi tu o anioła Bożego (por. Hi 5,1; 15,15; Ps 89,6.8; Za 14,5), a nie o mitycz­nego ducha gwiazd z religii asyro-babilońskiej, jak sądzą niektórzy krytycy. Ów anioł Boży polecił ściąć drzewo, odrąbać jego gałęzie, oberwać liście i rozrzucić owoce (w. 11), a w ziemi pozostawić tylko „latorośl jego korzeni” (w. 12). Aram. iqqar oznacza młody pęd, który wyrasta z korzeni rośliny. Ale może też mieć zna­czenie głównego pnia ściętego drzewa, który korzeniami tkwi w ziemi. Szczegó­łem tym anioł wskazuje, iż istnieje moż­liwość wzrostu nowego drzewa, które wy­rośnie z korzeni starego drzewa, czyli mo­żliwość odrodzenia. Przypomina to ideę zawartą w opisie powołania proroka Iza­jasza (Iz 6,13). Zagadkowa wzmianka, że latorośl jego korzeni ma pozostać „w ziemi w okuciu z żelaza i brązu” (w. 12), może symbolizo­wać upokorzenie, trzymanie obłąkanego w więzach. Może też oznaczać, że ścięte drzewo, które od korzenia wypuści nową latorośl, tj. odrodzi się, będzie pilnie strze­żone, by mogło się w przyszłości rozwinąć.

Lubię to! Skomentuj5 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Kultura