5 obserwujących
75 notek
78k odsłon
  442   0

Leon Powolny. Bohater walki o polskość Śląska Opolskiego czy defraudant?


Leon Powolny. Bohater walki o polskość Śląska Opolskiego czy defraudant?

Leon Powolny urodził się 7 lutego 1887 r. w Grabowie w Wielkopolsce . Mieszkał w Opolu. Był wybitnym działaczem na rzecz polskości Śląska Opolskiego, przez bardzo długi czas pełniąc odpowiedzialne funkcje w wielu organizacjach mniejszościowych. Był m. in. długoletnim dyrektorem Banku Ludowego w Opolu , tymczasowym przewodniczącym zarządu Związku Harcerzy Polskich w Niemczech (od 1927 r. prezesem Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech) , skarbnikiem Towarzystwa Pomocy Naukowej, członkiem Rady Naczelnej Związku Polaków w Niemczech (dalej ZPwN), skarbnikiem Dzielnicy I ZPwN, członkiem zarządu „Nowin Codziennych” , prezesem Towarzystwa Przyjaciół Harcerzy , kierownikiem Oberschlesische Grundstücksverwertungsgesellschaft m. b. H. (o czym niżej).

W roku 1930 Konsulat Generalny RP w Bytomiu skierował prośbę do polskiej ambasady przy Watykanie, aby „poczynić ułatwienia p. dyrektorowi Powolnemu”, który podczas swej bytności w Rzymie chciał być przyjęty przez papieża. W uzasadnieniu napisano: „P. Powolny jest dyrektorem Banku Ludowego w Opolu i odgrywa wybitną rolę w życiu mniejszości polskiej na Śląsku Opolskim” . Kandydował także w wyborach do parlamentu Rzeszy .

Długo po opisanych w niniejszym tekście wydarzeniach, już podczas II wojny światowej, ppor. Leon Powolny, ps. „Dobrzyński” stanął na czele struktur Związku Walki Zbrojnej (ZWZ) w tzw. „obwodzie rolniczym” Inspektoratu Opolskiego (kryptonim „Skorpion”), obejmującym powiaty opolski, strzelecki, oleski, kluczborski, dobrodzieński i prudnicki . Powolny był jednocześnie członkiem sztabu Inspektoratu i jednym z zastępców jego komendanta. 19 maja 1943 r. Powolny – „Dobrzyński” został aresztowany, a 30 października 1944 r. ścięto go toporem w więzieniu w Brandenburgu .

W niniejszym artykule pragnę zasygnalizować pewien mniej znany epizod z życia Leona Powolnego i jego rodziny. Marek Masnyk w książce pt. Dzielnica I Związku Polaków w Niemczech (1923 – 1939) odnosząc się do trudnej sytuacji Banku Ludowego w Opolu u progu lat 30 – tych XX w. pisze: „Jedynie solidarna postawa zrzeszonych w nim członków uchroniła go od upadłości. Atmosferę wokół opolskiego BL skomplikowała ujawniona w kwietniu 1931 r. niegospodarność jej dyrektora, L. Powolnego. Kontrola finansowa wykazała, że Powolny „sprzeniewierzył” 41 tys. mk, z których do 18 V 1931 r. zwrócił zaledwie 11 tys. […] Władze związku nie potrafiły zająć wobec Powolnego zdecydowanego stanowiska, ten zaś zgłaszał wobec ZPwN pretensje finansowe w wysokości 12 tys. mk, przy czym ZPwN skłonny był uznać tylko 7 tys.” Rzecz tak interesująca wręcz domagała się dokładniejszego nieco potraktowania tym bardziej, że w Archiwum Akt Nowych w Warszawie znajduje się zespół dokumentów sprawy tej dotyczący.

***

 13 kwietnia 1931 r. Leon Malhomme de la Roche, konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Bytomiu poinformował Poselstwo Polskie w Berlinie , że Stanisław Spychalski, dyrektor opolskiego Banku Ludowego zakomunikował mu, iż Leon Powolny, drugi dyrektor tejże instytucji „nie wyliczył się przed bankiem z poważniejszych sum, wysokość których, jak dotychczas stwierdzono, sięga kwoty 38.000 RM ” . 8 maja 1931 r. Poselstwo prosiło o nadsyłanie nowych wiadomości „co do niewyliczenia się przez dyrektora Leona Powolnego z powierzonych mu sum w Banku Ludowym w Opolu . Nowe informacje dotyczące tej sprawy znalazły się w piśmie konsula z 18 maja 1931 r. „Nieścisłości kasowe” sięgnęły kwoty 41.000 RM z czego dyrektor Powolny spłacił już 11.000 RM. W najbliższym czasie miało być sprzedane auto Powolnego za 6.000 RM, a uzyskana kwota zostać miała przeznaczona na spłatę owych „nieścisłości”. Zarząd Banku Ludowego w Opolu zamierzał w ciągu pół roku ściągnąć od dyrektora co najmniej 50% zdefraudowanej kwoty. Comiesięcznie z jego wynagrodzenia potrącano 300 RM. Zamierzano w ten sposób osiągnąć 100% zwrotu zobowiązań. Kolejny monit z Poselstwa w Berlinie do konsula Malhomme’a wysłano 11 czerwca 1931 r. Zaniepokojony dr Alfred Wysocki, poseł RP, prosił konsula o poświęcenie tej sprawie „bacznej uwagi, nie tylko pod kątem widzenia uchronienie od strat materialnych bezpośrednio w tym wypadku zagrożonego Banku Ludowego w Opolu, ale i pod kątem moralnej oceny osoby p. Powolnego, który jest nie tylko dyrektorem banku […], ale również zajmuje szereg wybitnych stanowisk w życiu społeczno – narodowym Śląska Opolskiego”. Poseł prosił także o przekazanie „poglądu na całość sprawy” i wniosków do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie .

 W odpowiedzi konsul stwierdził , że „niemożliwe jest dalsze tolerowanie osoby p. Powolnego na wszystkich stanowiskach społecznych z uwagi na to, że to dyskredytuje moralnie te wszystkie towarzystwa, w zarządzie których p. Powolny zasiada”. Jednocześnie konsul zażądał od władz Dzielnicy I Związku Polaków w Niemczech (dalej ZPwN), aby wpłynęły na Powolnego, by ten zrzekł się wszystkich tego typu stanowisk. Zwiększenie presji planowano po zakończeniu kompleksowej kontroli w banku. Jednak Powolny zrezygnował na razie tylko z kandydowania do zarządu Związku Polskiej Młodzieży Katolickiej, pozostając nadal prezesem Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech, skarbnikiem Towarzystwa Pomocy Naukowej, skarbnikiem Dzielnicy I ZPwN, członkiem Rady Naczelnej ZPwN, członkiem zarządu „Nowin Codziennych” i kierownikiem Oberschlesische Grundstücksverwertungsgesellschaft m. b. H. Sam konsul osobiście przekazał Powolnemu, że tych stanowisk zrzec się musi, ten jednak „nie poczuwał się do obowiązku dobrowolnego ustąpienia”, pozostawało zatem tylko usunięcie go z zajmowanych funkcji.

Lubię to! Skomentuj2 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Kultura