15 obserwujących
16 notek
123k odsłony
4939 odsłon

Z pamiętnika poznańskiej nauczycielki…

Wykop Skomentuj136
 1. poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 2. dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki;
 3. znajomość praw dziecka, w tym praw określonych w Konwencji o Prawach Dziecka, ich realizację oraz kierowanie się dobrem ucznia i troską o jego zdrowie z poszanowaniem jego godności osobistej;
 4. wspieranie każdego ucznia, w tym ucznia niepełnosprawnego, w jego rozwoju oraz tworzenie warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły oraz środowiska lokalnego;
 5. kształtowanie u uczniów szacunku do drugiego człowieka, świadomości posiadanych praw oraz postaw obywatelskiej, patriotycznej i prospołecznej, w tym przez własny przykład nauczyciela;
 6. współpracę z innymi nauczycielami;
 7. przestrzeganie przepisów prawa z zakresu funkcjonowania szkoły oraz wewnętrznych uregulowań obowiązujących w szkole, w której nauczyciel jest zatrudniony;
 8. poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności związanych z wykonywaną pracą, w tym w ramach doskonalenia zawodowego;
 9. współpracę z rodzicami;
 10. planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze specyfiki szkoły i zajmowanego stanowiska, z wykorzystaniem metod aktywizujących ucznia, w tym narzędzi multimedialnych i informatycznych, dostosowanych do specyfiki prowadzonych zajęć;
 11. diagnozowanie potrzeb i możliwości ucznia oraz indywidualizowanie pracy z uczniem;
 12. analizowanie własnej pracy, wykorzystywanie wniosków wynikających z tej analizy do doskonalenia procesu dydaktyczno–wychowawczego i opiekuńczego oraz osiąganie pozytywnych efektów pracy;
 13. wykorzystywanie w pracy wiedzy i umiejętności nabytych w wyniku doskonalenia zawodowego;
 14. realizowanie innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły (chodzi o zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów), w tym w przeprowadzaniu egzaminów zewnętrznych;
 15. podejmowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych, programowych lub metodycznych w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 16. pobudzanie inicjatyw uczniów przez inspirowanie ich do działań w szkole i środowisku pozaszkolnym oraz sprawowanie opieki nad uczniami podejmującymi te inicjatywy;
 17. prowadzenie oraz omawianie zajęć otwartych dla nauczycieli lub rodziców;
 18. wykorzystywanie wiedzy i umiejętności nabytych w wyniku doskonalenia zawodowego do doskonalenia własnej pracy oraz pracy szkoły;
 19. realizowanie powierzonych funkcji lub innych zadań zleconych przez dyrektora szkoły;
 20. ewaluacja własnej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz wykorzystywanie jej wyników do doskonalenia własnej pracy i pracy szkoły;
 21. efektywne realizowanie zadań na rzecz ucznia we współpracy z podmiotami zewnętrznymi;
 22. dwa z poniższych kryteriów, wskazane przez nauczyciela:

- opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych lub innych - programów wynikających ze specyfiki szkoły lub zajmowanego stanowiska, z uwzględnieniem potrzeb uczniów, 

- upowszechnianie dobrych praktyk edukacyjnych, w szczególności przygotowanie autorskiej publikacji z zakresu oświaty,

- przeprowadzenie ewaluacji działań wynikających z pełnionej funkcji lub zadań związanych z oświatą realizowanych poza szkołą oraz wykorzystywanie jej wyników do podnoszenia jakości pracy szkoły,

- współpracę z Centralną Komisją Egzaminacyjną lub okręgową komisją egzaminacyjną, w szczególności w charakterze egzaminatora, autora zadań lub recenzenta, placówkami doskonalenia nauczycieli lub szkołami wyższymi w zakresie opieki nad studentami odbywającymi praktyki pedagogiczne.

Niestety, nie mam najzieleńszego pojęcia, za co przyznane zostanie mi ile punktów, ponieważ wskaźniki nie zostały jeszcze opracowane, a oceniana jestem od początku września. Analogiczną sytuacją byłoby, gdybym od początku roku szkolnego wystawiła już uczniowi kilka ocen, a w grudniu poinformowałabym go, jaką wagę mają te oceny i jak wpłyną na średnią ważoną.

Po głowie chodzi mi cytat klasyka „znaj proporcjum mocium panie”, dlatego zdumiewa mnie, na jakiej podstawie, od źle opłacanego, przepracowanego nauczyciela, któremu absolutnie wszyscy wysyłają komunikat „jesteś do niczego, masz same obowiązki i żadnych praw”, oczekuje się, że będzie kreatywnym, mądrym przewodnikiem dla dziecka.

Lubię swój zawód, lubię moich uczniów, każda lekcja jest dla mnie przygodą. Kolekcjonuję rysunki, które dostaję od czwartoklasistów z koślawymi podpisami „Dla kochanej pani” i jestem dumna, że ośmioklasiści przychodzą na przerwach z nieodłącznym: „Mamy problem i chcielibyśmy porozmawiać”. Lubię się śmiać razem z moimi uczniami, patrzeć, jak się rozwijają, dojrzewają, uczą się krytycznie myśleć i cenić wartość wiedzy. Tyle, że mam już dość. Cena jest za wysoka. Dlatego zamierzam znaleźć inną pracę.

Wykop Skomentuj136
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Społeczeństwo