4 obserwujących
186 notek
30k odsłon
108 odsłon

Obok centralnego sterowania

Wykop Skomentuj

Podjęta społecznie w Krakowie inicjatywa utworzenia otwartego laboratorium cyfrowej kontroli zdrowia, wyprzedza wskazania Narodowego Programu Zdrowia.

Humanizacja czy homogenizacja gospodarowania

Cyfrowe otwarcie nieograniczonych zasobów wiedzy, przy równoczesnym poszerzeniu wymiarów czasu i przestrzeni interaktywnych relacji międzyludzkich, skutkować musi zmianą kultury gospodarowania. Będzie ona mogła wspierać albo humanizację albo homogenizację gospodarowania. Zgodnie z decyzjami wspólnot politycznych.

Mam nadzieję, że wspólnota Europejska stojąc przed cywilizacyjnym wyzwaniem wyboru kierunku modernizacji infrastruktury życia publicznego, przyjmie strategię cyfrowej humanizacji gospodarki. Mam też nadzieję, że Kraków stojąc przed cywilizacyjnym wyzwaniem wyboru kierunku modernizacji infrastruktury życia publicznego, przyjmie strategię cyfrowej humanizacji demokracji. Korzystając przy tym z zasobów dziedzictwa pamięci i tożsamości.  

Łącznie pisałem o tym w tekście o synergii pomiędzy cyfrową witalizacją gospodarki i demokracji. Zestawiając argumenty i propozycje jako potrzeby stosowania zasady pomocniczości w infrastrukturze gospodarowania  . Odpowiednio do wartości naszej kultury i norm Konstytucji.

Refleksje te są kontekstem dla praktycznych działań, które podejmujemy w Krakowie dla cyfrowej humanizacji gospodarowania. Koncentrując się przy tym na modernizacji systemu ochrony zdrowia, bowiem to jego ustrój, albo ułatwi nam korzystanie z wolności albo wprowadzi nas w świat totalnego zniewolenia.


Narodowy program centralnego sterowania

Kluczowe znaczenie dla polityk zdrowia, a zatem i jakości usług medycznych w Polsce, ma Narodowy Program Zdrowia (NPZ). Ten uchwalany przez Rząd raz na pięć lat dokument zawiera opis zamierzeń polityk zdrowia dla wszystkich podmiotów gospodarujących zasobami publicznymi i prywatnymi.

Ustanowiony po raz pierwszy w roku 2016, zaczyna się od „niby” celu strategicznego. „Niby”, bo trzy elementy tego celu są zaledwie powtórzeniem trzech cząstkowych celów strategicznych wprowadzonych przez ustawę o Zdrowiu publicznym (2015) . Ale to że NPZ, nie przedstawia jednego klarownego celu strategicznego dla polityk zdrowia nie znaczy, że nie da się go wyprowadzić z jego struktury i treści.

Uważam, że faktyczny cel strategiczny wprowadzony domyślnie do Polskiego systemu ochrony zdrowia przez NPZ, wyraża się w zasadzie głównej (paradygmacie) Centralne sterowanie zdrowiem. Czyli upoważnienia administracji do prowadzenia segmentacji, segregacji i wykluczania społecznego. Do stosowania zasad sprzecznych z właściwościami Polskiej kultury i przesądzeniami Konstytucji.

image

Rys 1. Dwa przeciwstawne paradygmaty wzrostu gospodarki opartej na wiedzy. Opracowanie własne Andrzej Madej (por. rys. 1)

Uważam, że główną przyczyną takiego oderwania NPZ od potrzeb kultury i reguł Konstytucji jest przekonanie centrów finansowo-medialno-politycznych, że cyfrowa kultura poznania, nie powinna wprowadzić nowego egalitarnego paradygmatu wzrostu gospodarczego: Solidarny rozwój wiedzy. Przekonania wyrażającego interesy elit uformowanych w gospodarce opartej na kapitale, oczekujących stosowania w warunkach gospodarowania opartego na wiedzy, wygodnego dla nich paradygmatu Komercyjny rozwój wiedzy.

Przyjęcie właściwego dla polskiej kultury paradygmatu wzrostu gospodarczego nie jest zadaniem autorów Narodowego Programu Zdrowia. To zadanie dla autorów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Zadanie, którego realizacja zajmie zapewne kilka lat, a może może nawet kilka kadencji parlamentu. Na dobry początek, proponuję dobrą zmianę obecnej wadliwej definicji pojęcia „solidarność międzypokoleniowa”.


Nie raz Kraków budowano

Dzięki zakupieniu przez władze Krakowa od Uniwersytetu Jagiellońskiego poszpitalnych terenów w samym centrum miasta, istnieje szansa na wprowadzenie w to miejsce usług profilaktyki chorób. Zachowując tym samym wielowiekową tradycję skoncentrowanego obszaru kultury zdrowia tyle że nie skupionego jak do tej pory na interwencji medycznej, tylko na zapobieganiu dolegliwości zdrowotnych. Odpowiednio do znaczenia kompetencji, jako podstawy dla rozwijającej się wraz z telemedycyną, praktyki wspólnego podejmowania decyzji medycznych przez lekarza i pacjenta.

Jesienią 2019 Towarzystwo Urbanistów Polskich przedstawiło postulat zachowania tożsamości miejsca, proponując organizację "Centrum ochrony, promocji i wychowania zdrowego człowieka - od poczęcia do późnego wieku” . Czyli proponując wprowadzenie idei „Wychowania do zdrowia od poczęcia do późnego wieku”. Propozycja ta uzyskała życzliwość władz Krakowa, dzięki czemu aktualnie rozpatrywany miejscowy plan zagospodarowania otwiera możliwości jej zmaterializowania. Zarówno w wymiarze ładu przestrzeni publicznej jak i w wymiarze zamierzeń polityk społecznych.  

Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Technologie