Rzeczpospolita
link do powieści Pas Kuipera http://naszeblogi.pl/46711-powiesc-pas-kuipera
89 obserwujących
2381 notek
2206k odsłon
  1077   0

Ziemkiewicz wzywa do obalenia III RP , II komuny ?

 

Polska jest fenomenem politycznym i społecznym Europy . Nigdzie indziej nie powstał tak potężny polityczny ruch oporu wobec kleptokracji , wobec zdemoralizowanych rządów i elit. Wszędzie w Europie istnienie opozycji jest fikcją . Fedyszak Radziszewska tak to opisała na przykładzie Niemiec „ale bywają i takie, w których dochodzi do kartelu elit i takich zjawisk koncyliacyjno-deliberacyjnej demokracji, jak na przykład w Niemczech. SPD z CDU i CSU stworzyły wielką koalicję i wcale nie musi między nimi dochodzić do wielkiej rywalizacji. „...( więcej )
 
Fasadowa demokracja , ubezwłasnowolnienie społeczeństw przez oligarchie, rządy, lichwiarstwo jest faktem w Europie . Najlepiej świadczy o tym fakt wymiany niewymienialnego przez wiele lat premiera Włoch Berlusconiego . W jedną noc bez słowa sprzeciwu „silny człowiek „ Włoch podkulił pod siebie ogon i odszedł w kierunku śmietnika historii . Przecież to był najnormalniejszy zakulisowy zamach stanu . A jego miejsce zajął były pracownik Goldman Sachs . To najlepiej świadczy o tym kto naprawdę rządzi i jak podła jest kondycja elit .
 
Jednie w Polsce i na Węgrzech istnieje twarda , realna, prawdziwa opozycji. Opozycja , która chce przejąć władzę i realnie rządzić . A nie udawać rządzenia . Michalkiewicz jako pierwszy rozpowszechnił tezę, że rządy III RP , rządzący to jednie figuranci . Tak silna , realna opozycja nie powstałaby bez powszechnego ruchu oporu jak stworzyło 30 procent społeczeństwa , tak zwani Wolni Polscy . Termin Wolni Polacy ukuł Rymkiewicz .
 
W Odróżnieniu od innych krajów Europy Polak ma szanse na obalenie fasadowej demokracji , an obalenie II Komuny w jaka przerodziła się III RP .
 
Staniszkis tak pisze o mijającym roku w tekście pod znamiennym tytułem „Tusk putynizuje Polskę „ „Bę­dzie­my mie­li do czy­nie­nia z bar­dziej pro­stac­ką po­li­ty­ką Nie­miec w sto­sun­ku do Pol­ski. „...”Wbrew nie­od­po­wie­dzial­nym, nie­kom­pe­tent­nym i w ciem­no skła­da­nym de­kla­ra­cjom pre­mie­ra Tu­ska. Ale obec­na nie­miec­ka opo­zy­cja z SDP pod­cho­dzi znacz­nie bar­dziej pro­stac­ko do wie­lu spraw niż eks­per­ci, tak­że u nas. „....” Mieliśmy do czynienia z biernością większości Platformy i z działaniami premiera, które określam mianem putinizacji.Mam na myśli arbitralność decyzji, stosunek do procedur prawnych i demokracji. I nie chodzi mi tylkooporównanie tego, co robił Tusk, z politycznymi działaniami kanclerz Merkel w czasach kryzysu.Każde wystąpienie dotyczące reorganizacji Europy konsultowała ona i z Bundestagiem, i z niemieckim Trybunałem Konstytucyjnym – w przeciwieństwie do premiera Tuska, który nikogo nie pyta.”....”Niem­cy nie pod­pi­sa­li trak­ta­tu li­z-boń­skie­go, za­nim nie usta­li­li spo­so­bu ra­ty­fi­ko­wa­nia każ­dej po­waż­niej­szej zmia­ny w pier­wot­nym i wtór­nym pra­wie unij­nym. A u nas ma miej­sce ab­so­lut­ne lek­ce­wa­że­nie róż­nych ogniw pań­stwa. Ar­bi­tral­ność pre­mie­ra by­ło wi­dać za­rów­no przy wy­bo­rze ścież­ki śledz­twa w ka­ta­stro­fie smo­leń­skiej, jak przy wy­bo­rze za­cho­wań pol­skie­go rzą­du w sto­sun­ku do pro­jek­tów w stre­fie eu­ro. I w wie­lu in­nych spra­wach. Ko­mi­sja Eu­ro­pej­ska za­rzu­ca Pol­sce, że je­ste­śmy nie­su­we­ren­ni tak­że wo­bec Gaz­pro­mu. „...( źródło )
 
Putynizacja Polski przez Tuska, czyli tworzenie autorytarnego status quo . Niszczenie resztek fasadowej demokracji, budowy ustroju totalitarnego tuskizmu. I tutaj paradoksalnie zakusy oligarchii aby przeistoczyć Polaków , Wolnych Polaków we współczesne chłopstwo pańszczyźniane pozbawione praw politycznych, eksploatowane ekonomicznie podatkami tym bardziej ta wolna umysłowo część społeczeństwa stawia opór totalitarystom spod znaku Platformy, tym szybciej buduje nieżalną od terroru ideologicznego i przemocy propagandowej przestrzeń intelektualną i kulturową .
 
Jest to bardzo ważne , gdyż jak Tusk jest według Staniszkis jest coraz silniejszy , ubezwłasnowolnia , lekceważy i podaje totalnej kontroli wszystkie organy państwa . Wojciechowski tak ostrzega przed czarnym scenariuszem , przed skoncentrowaniem władzy w jednych rękach. Wojciechowski „ Biurokratyczne i ideologiczne państwo chciałoby podporządkować sobie rodzinę. „....”Niezależność IPN osłabła na rzecz podporządkowania partii rządzącej. Media z publicznych stają się już nawet nie państwowe, lecz partyjne. Nowa ustawa ogranicza autonomię uczelni wyższych i osłabia ich trzon, profesurę. „...”Póki rządzący są uczciwi, albo chociażby słabi, problemu nie widać. Takie państwo może jednak wpaść w ręce zbrodniarzy, którzy się nim posłużą – jak to było w przypadku Niemiec hitlerowskich i Rosji sowieckiej. „...( więcej )
 
Na tle tych czarnych barw Polski autorytarnej , tuskistowskiej , z terrorem propagandowym brunatnych mediów Ziemkiewicz wlewa słowa otuchy , co więcej uważa , że Wolni Polacy już obalają postkomunistyczną , wodzowsko -oligarchiczna III RP .
 
Ziemkiewicz „Salon Odrzuconych stracił kompleksy i z odzyskaną dumą powtarza dziś elitom III RP słowa Piłsudskiego: "jechał was pies, Polska takich nie potrzebuje". „...„Liczba ludzi zaangażowanych w aktywne obalanie III RP oraz ich pasja czyni „drugi obieg" znacznie silniejszym i nieporównanie bardziej twórczym od pierwszego” ...”Wypchnięcie poza debatę publiczną i postawienie poza nawiasem "nowoczesnego społeczeństwa" dużej części społeczeństwa – tej religijnej, mającej urobione poglądy patriotyczne i antykomunistyczne – było w sferze mentalnej aktem założycielskim III RP i dokonało się u samego jej zarania, w momencie rozpadu zwycięskiego Komitetu Obywatelskiego, zwanego wojną na górze. „.....”Zmieniały się potem totemy, którymi znakowano obszar wykluczenia, nie zmieniała się zasada, że III RP nie jest dla wszystkich. Ci, którzy głosowali na Wałęsę, ci, którzy głosują na PC i ZChN, ci, którzy słuchają Radia Maryja, byli tu od zawsze tymi gorszymi: elity i zawłaszczane przez nie media poddawały ich nieustającej tresurze wstydu i szyderstwa, kreowały na groźny, ciemny motłoch, który jeśli nie zniszczył dotąd rodzącej się demokracji i "reform", to tylko dzięki nieustającej intensywnej straży "ludzi przyzwoitych i na poziomie", z salonem michnikowszczyzny na czele. „.....”W pierwszych latach niepodległości dawny "inteligent pracujący" przeradzający się w przedstawiciela "biurowej klasy średniej" budował swe poczucie przynależności do nowoczesnej, europejskiej i lepszej części społeczeństwa na noszeniu koszulki z napisem "Bendem Prezydentem" i rechotaniu z prostactwa Wałęsy, dziś buduje je na pogardzie dla "pisowców". „...( źródło )
 
Kaczyński, który według Rymkiewicza jest najwybitniejszym polskim mężem stanu skonsolidował obóz Wolnych Polaków , przekształcił go w ruch oporu i był jednym z tych , którzy budowali ideologiczne jego podstawy.
 
Kto zwycięży w przyszłym roku . Wolni Polacy , czy putinizm i „biurowa klasa średnia „
 
 
 
Marek Mojsiewicz
Lubię to! Skomentuj1 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale