27 obserwujących
651 notek
377k odsłon
344 odsłony

Nieoficjalna opinia Komisji Weneckiej ws. TK

Wykop Skomentuj2

 

Na podstawie przeprowadzonego audytu oraz zebranej dokumentacji w sprawie Trybunału Konstytucyjnego pojawiła się pierwsza wersja opinii Komisji Weneckiej, która zapewne musiała uwzględnić wyłącznie autentyczny materiał w sprawie, do którego należy niewątpliwie następujący materiał :

 

1. Wyrok WSA w Warszawie sygn. II SAB/Wa 147/13

Od 2011 r. w Trybunale Konstytucyjnym toczą się – pod kierunkiem Prezesa – prace studialne i projektowe nad nowymi rozwiązaniami w zakresie organizacji i funkcjonowania Trybunału. Charakter tych prac ogranicza się do wypracowywania koncepcji i propozycji nowych bądź znowelizowanych rozwiązań usprawniających działalność i pożądanych wyłącznie z punktu widzenia Trybunału (w takim sensie subiektywnych i "roboczych").

 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/3F99EFC18D

 

 

2. Wyrok NSA sygn. I OSK 2213/13

Podjęte przez Prezesa Trybunału Konstytucyjnego w tym zakresie zamierzenia, nie mieszczą się w obszarze konstytucyjnej i ustawowej działalności tego organu.

 

 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/2A4509A725

 

 

 

3. Art. 195. ust. 3 konstytucji RP określający czego nie wolno wykonywać sędziemu Trybunału Konstytucyjnego:

 

Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w okresie zajmowania stanowiska nie mogą należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

 

 

4. Pismo Kancelarii Prezydenta RP z dnia 22 marca 2013

 

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 8 marca 2013 r.,w załączeniu przesyłam propozycję zmiany ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, przedstawioną Kancelarii Prezydenta RP przez Pana prof. Andrzeja Rzeplińskiego, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego.

 

Co ukrywa komisarz Frans Timmermans?


 

5. Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 listopada 2015 dotyczące sprawy o sygn. akt K34/15 w związku z wnioskiem o wyłączenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego: Stanisława Biernata, Andrzeja Rzeplińskiego i Piotra Tulei.

 

Sędziowie uzasadnili, że związkz wypowiadanymi w środkach masowego przekazu wątpliwościami co do prawnej dopuszczalności ich udziału w rozstrzyganiu sprawy o sygn.K 34/15 istnieje konieczność, aby Trybunał rozważył podstawę ewentualnego wyłączenia ich z rozpoznawania wyżej wskazanej sprawy.

 

http://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/dok?dok=F-353782186%2FK_34_15_postanowienie_o_wylaczeniu_ADO.pdf

 

 

6. Konstytucyjne zobowiązanie sędziów Trybunału Konstytucyjnego do wykonywania ściśle określonych funkcji, za które sędziowie pobierają zagwarantowane konstytucyjnie wynagrodzenie:

 

 

Art. 188 konstytucji RP:

Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach:

1) zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją,

2) zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, których

ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie,

3) zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy państwowe,

z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami,

4) zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych,

5) skargi konstytucyjnej, o której mowa w art. 79 ust. 1.

 

Art. 189 konstytucji RP:

Trybunał Konstytucyjny rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy centralnymi

konstytucyjnymi organami państwa.

 

Mając powyższe na uwadze a także istotę problemu praworządności, która powinna przyświecać Komisji Weneckiej, należy stwierdzić jednoznacznie, że w okolicy Trybunału Konstytucyjnego ktoś złamał prawo w związku z art. 195 ust.3 konstytucji RP, a także ktoś w sposób godzący w niezależność ludzkiej pamięci ukrywa ten fakt poprzez stosowanie kombinacji interpretacji prawa z pominięciem w/w dowodów absolutnych(pkt.1-4), a które nie zostały uwzględnione przy rozpatrywaniu sprawy(pkt.5 zawiera nieistotne dyrdymały).

Przedstawiony opis propozycji wniosków Komisji Weneckiej dotyczących sytuacji związanej z TK nie tylko godzi w niezależność umysłu ale jest zwykłym judaszowskim kupczeniem na miarę logiki stosowanej przez Józefa Wasirionowocza.

 

Wykop Skomentuj2
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale