Poznanie
Jedną masz rzecz do zrobienia w życiu, poznanie siebie, co znaczy poznanie absolutnej Świadomości. Wszystko inne wybierasz sam i to wszystko jest już tylko obciążeniem.
13 obserwujących
171 notek
179k odsłon
15338 odsłon

SKANDAL AKADEMICKI – Uniwersytet Śląski w Katowicach (1)

Wykop Skomentuj4

W szeregu części publikuję okresy zajmowania stanowisk kierowniczych w polskich uczelniach wyższych świadczące o bardzo powszechnym łamaniu prawa wśród akademików. Niektóre dane zaczynają się w latach `50 i obrazują tę sytuację do dziś. Chcę w ten sposób wykazać istnienie bardzo szkodliwego obyczaju akademickiego, który należy do jednej z przyczyn słabej kondycji polskiej nauki i całego kraju. Zajmowanie stanowisk w sposób przewlekły uniemożliwia zaistnienie w nauce wielu zdolnym ludziom i czyni ją strukturą koteryjną. W mojej ocenie dane są porażające, dużej części brakuje, ale te które udało mi się zgromadzić świadczą bardzo niedobrze o sytuacji w uczelniach wyższych. Warto zauważyć, że takie podejście wymaga tworzenia hermetycznych układów niedostępnych dla ludzi spoza nich, pozwala na przydzielanie stanowisk i pieniędzy na badania w sposób nieobiektywny. Umożliwia zatrudnianie ludzi przychylnych, pozwalających na umacnianie tej sytuacji, ale mało zdolnych i równocześnie pozbywanie się tych, których bunt jest wołaniem o naprawę sytuacji. Decydowanie o tym, kto ma uzyskać tytuły naukowe niezależnie od talentu, ale zależnie od decyzji grupy trzymającej władzę. Sytuacja jest bardzo niedobra i wynika z nieodróżnienia twórczego naukowca od mało zdolnego urzędnika, który potrzebę samorealizacji przenosi na uzyskiwanie tytułów i stanowisk, w efekcie uzależniając naukowca od swojej władzy. Nauka w ten sposób schodzi na dalszy plan, a instytucja naukowa staje się miejscem kreowania osobistych karier.

To, co w istocie proponuję Czytelnikom, to dobranie się do rdzenia polskiej państwowości, który jak wynika z moich badań nad akademikami, nie poddawanych do tej pory podobnym badaniom, jest bardzo brudny i w bardzo nieładnym stanie od zawsze. Jeśli Czytelnikowi leży na sercu naprawa naszego kraju, wciąż nienaprawionego po 30 latach od zmiany systemu, zapraszam do robienia wszelkiego hałasu w tej sprawie, nieustannie i gdzie tylko można.
 
W tej części wyjaśniam podstawę prawną i publikuję dane dotyczące Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wszystkie informacje gromadzone były w drugiej połowie 2018r., na przełomie roku akademickiego 2018/2019.


PODSTAWA PRAWNA

Organ jednoosobowy to taki, który sprawowany jest przez jednego człowieka podejmującego decyzje w sposób samodzielny.
https://sjp.pwn.pl/slowniki/jednoosobowy.html

Według tej definicji i według praktyki organem jednoosobowym jest rektor, prorektor, dziekan, prodziekan, dyrektor instytutu, zastępca dyrektora instytutu, kierownik zakładu, katedry, pracowni, laboratorium, warsztatu, centrum i innej jednostki organizacyjnej, i zastępca takiego kierownika.  W relacji do organu jednoosobowego, ze względu na skład znajduje się tylko organ kolegialny tworzony przez grupę osób podejmujących decyzje zbiorowo.

Ustawa o szkolnictwie wyższym z 1958r. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19580680336
Art. 19. Podstawowymi organami szkoły wyższej są: 1) rektor, 2) senat, 3) dziekan, 4) rady wydziałów.
Art. 21. 1. Rektora szkoły wyższej wybiera senat na okres lat 3.
6. Dzień 1 września jest początkiem, a dzień 31 sierpnia – końcem kadencji rektora.
Art. 25. 1. Stałym zastępcą rektora i jego pomocnikiem jest prorektor.
3. Przepisy art. 21-24 mają odpowiednie zastosowanie do prorektora.
Art. 32. 1. Dziekana wybiera rada wydziału na okres lat 2 spośród samodzielnych pracowników nauki.
2. Przepisy art. 21 ust. 4-8 oraz art. 22-24 stosuje się odpowiednio do dziekana.
Art. 33. 1. Stałym zastępcą dziekana i jego pomocnikiem jest prodziekan.
2. Przepisy art. 25 ust. 2 i art. 32 stosuje się odpowiednio do prodziekana.
Art. 39.1. Kierowników katedr, dyrektorów instytutów i dyrektora biblioteki głównej powołuje Minister na wniosek rektora, zgłoszony po zasięgnięciu opinii senatu. Kandydatów na kierowników katedr i dyrektorów instytutów wchodzących w skład wydziału przedstawia rektorowi dziekan po zasięgnięciu opinii rady wydziału.
Art. 143. 1. Osoby zajmujące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy stanowiska rektorów, prorektorów, dziekanów i prodziekanów zachowują te stanowiska do czasu upływu kadencji.
Art. 9.1. Wydział obejmuje katedry, które stanowią podstawowe jednostki organizacyjne pracy naukowej i dydaktycznej szkoły w zakresie jednej lub kilku pokrewnych dyscyplin.
Art. 12.1. W szkole wyższej można utworzyć instytut uczelniany, jeżeli prowadzone badania naukowe wykraczają poza ramy jednej katedry.
Art. 13. W ramach jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 8-12 lub poza nimi mogą być tworzone jednostki organizacyjne o charakterze naukowym i usługowym, jak zakłady, pracownie, kliniki, muzea, obserwatoria, stacje badawcze i doświadczalne, ogrody botaniczne i inne.

Ustawa o szkolnictwie wyższym z 1982r.
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19820140113
Art. 27. Statu szkoły określa wewnętrzną strukturę i organizację szkoły oraz rodzaj wchodzących w jej skład jednostek organizacyjnych. (…)
Art, 28.1. Instytut kierunkowy organizuje i prowadzi pracę badawczą lub artystyczną oraz pracę dydaktyczno-wychowawczą związana z określonym kierunkiem studiów.
3. Katedra organizuje i prowadzi pracę badawczą, artystyczną lub leczniczą oraz pracę dydaktyczno-wychowawczą stanowiącą przedmiot wyodrębnionej dyscypliny naukowej.
4. W ramach wydziału, instytutu lub katedry mogą być tworzone kliniki, zakłady, pracownie, laboratoria i inne jednostki organizacyjne.
Art. 33.1. Kolegialnymi organami szkoły są senat i rady wydziałów.
2. Jednoosobowymi organami szkoły są rektor i dziekani. [Brak wykluczenia z rodzaju „tylko rektor i dziekan” i/lub „nie dotyczy dyrektorów i kierowników”, co stałoby w sprzeczności z definicją organu jednoosobowego]
Art. 35. Kadencja organów wybieralnych szkoły rozpoczyna się z dniem 1 września i trwa 3 lata, chyba że statut ustanawia krótszy okres kadencji; kończy się zawsze z dniem 31 sierpnia ostatniego roku kadencji.
Art.48. Rektor, prorektorzy, dziekani i prodziekani mogą być wybierani na to samo stanowisko nie więcej niż na dwie następujące po sobie kadencje.
Art. 50. Dyrektorów instytutów specjalistycznych oraz kierowników katedr, zakładów i klinik powołuje rektor na wniosek rady wydziału (rady instytutu) po zasięgnięciu opinii senatu szkoły.
Art. Organy kolegialne i jednoosobowe szkoły pełnia swe funkcje do czasu ukonstytuowania się organów nowej kadencji.
Art. 56.1. Osoby pełniące w szkole funkcje organów jednoosobowych, w razie rażącego naruszenia obowiązków związanych z pełnioną funkcją, mogą być odwołane przez organ, który dokonał ich wyboru. (…) [Dot. art. 35, w którym mowa o organach wybieranych]
Art. 220.2. Organy jednoosobowe szkół, powołane przed dniem wejścia w życie ustawy, pełnią swe funkcje do końca terminu ustalonego w akcie wyboru lub powołania, również wówczas, gdy nie spełniają wymogów przewidzianych w niniejszej ustawie.

Ustawa o szkolnictwie wyższym z 1990r. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19900650385
Art. 46.2. Organami jednoosobowymi uczelni są rektor i dziekani. [Brak wykluczenia sprzecznego z definicją organu jednoosobowego]
4. Występujące w ustawie pojęcia „dziekan” lub „rada wydziału” oznaczają także odpowiednio „kierownika” lub „radę jednostki organizacyjnej” w rozumieniu art. 64 ust. 1. [Utożsamienie ogólnego pojęcia „kierownik” dotyczącego także dyrektorów i kierowników katedr/zakładów z przepisami dotyczącymi dziekanów]
Art. 63.1. Kadencja kolegialnych i jednoosobowych organów uczelni trwa trzy lata, chyba że statut uczelni przewiduje krótszą kadencję danego organu. Kadencja rozpoczyna się z niem 1 września roku wyborów i kończy z niem 31 sierpnia, chyba że statut uczelni stanowi inaczej.
4. Rektor, prorektor, dziekan lub prodziekan może być wybrany na tę sama funkcję nie więcej niż na dwie następujące po sobie kadencje.
Art. 64.1. Podstawową jednostką organizacyjną uczelni jest wydział, chyba że statut stanowi inaczej. Podstawowa jednostka organizacyjna prowadzi jeden lub więcej kierunków studiów.
Art. 184.1. Kolegialne i jednoosobowe organy uczelni, działające w dniu wejścia w życie ustawy, działają do dnia 30 listopada 1990r. w dotychczasowym składzie.
Art. 185. Do ustalenia liczby kadencji, o których mowa w art. 63 ust. 4, bierze się pod uwagę także kadencje rektora, prorektora, dziekana lub prodziekana, odbywane przed dniem wejścia w życie ustawy.
Art. 186. Kierownicy jednostek organizacyjnych uczelni zachowują stanowiska do czasu wejścia w życie statutu uczelni uchwalonego na podstawie ustawy.

Ustawa o szkolnictwie wyższym z 2005r. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20051641365
Art. 2.1. 29) podstawowa jednostka organizacyjna - wydział lub inną jednostkę organizacyjną uczelni określoną w statucie, prowadzące co najmniej jeden kierunek studiów  lub  studia doktoranckie  co  najmniej  w  jednej  dyscyplinie  naukowej; 
Art. 60.6. Organami jednoosobowymi uczelni są rektor i kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych. Kierownikiem wydziału jest dziekan.
Art. 77.1. Kadencja kolegialnych i jednoosobowych organów uczelni publicznej trwa cztery lata i rozpoczyna się w dniu 1 września w roku wyborów, a kończy w dniu 31 sierpnia w roku, w którym upływa kadencja.
2. W uczelni publicznej rektor, prorektor, kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej i jego zastępca nie mogą być wybrani do pełnienia tej samej funkcji na więcej niż dwie następujące po sobie kadencje.
Art. 270.4.  Jednoosobowe  i  kolegialne  organy  uczelni  państwowej,  wybrane  na  podstawie  przepisów ustaw wymienionych w art. 276 [ustawa z 1990r.], przekształconej zgodnie z art. 252 [uczelnia państwowa staje się publiczną] w uczelnię publiczną, pełnią swoją funkcję do czasu upływu kadencji, na którą zostały wybrane.
5. Organy, o których mowa w ust. 4, mogą być wybrane na kolejną kadencję z zachowaniem art. 77 ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7.
7.  Osoba  pełniąca  funkcję  organu  jednoosobowego  uczelni  publicznej,  której  kadencja kończy się z dniem 31 sierpnia 2006 r., może być ponownie wybrana na dwuletnią kadencję.

Reasumując:
Od 1958 do 1982: , kadencja rektora  i prorektora to 3 lata, dziekana i prodziekana 2lata, wydaje się że dyrektorzy i kierownicy nie mają ograniczonej kadencyjności, co obok interpretacji ustawy z 1958r., zależy jeszcze od statutów uczelni.
Od 1982 do 1990: kadencja wszystkich organów wybieralnych trwa 3 lata, art. 220.2. mówi, że wszystkie organy jednoosobowe, zatem także dyrektorzy i kierownicy sprawujący czynną funkcję przed 12.09.1990 pełnią ją do końca 3 letniej kadencji.
Od 1990 do 2005: kadencje 3-letnie dla wszystkich organów jednoosobowych, zmiana na stanowiskach wg. art 184 i 186.
Od 2005 do 2018: rektorzy, prorektorzy, dziekani, prodziekani, dyrektorzy, ich zastępcy, kierownicy i ich zastępcy, czyli organy jednoosobowe mogą zajmować stanowiska przez maksymalnie 2 kadencje w jednym ciągu, kadencja trwa 4lata oraz art. 270.4. ustawy z 2005.

Legenda:
Dyrektor – dyr.
Zastępca – z-ca
Prodziekan i prorektor – pro
Zakład – Zk.
Brak informacji oznaczony jako miejsce niewypełnione lub b.d.
Nie wszędzie dopisana jest informacja o zmianie ustaw, dotyczy kadencji przypadających na lata 1982, 1990, 2005.
W nowo powstałych jednostkach organizacyjnych korupcji nie ma, może to być niedostrzegalne, bo na ogół nie piszę kiedy powstała dana jednostka.


UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH

Andrzej Kowalczyk - rektor, byli Henry Rechowicz 1972 – 1980, - 8 lat, Sędzimir Klimaszewski 1980 – 1990, 10 lat, (wieloletni kier. Zk. Zoologii Systematycznej), Janusz Janeczek – 2002 – 2008, zmiana ustawy

Czesław Głąbik prorektor 1982 –1990, 8 lat
Romuald Cichoń – dyr. admin. 1972-1982, 1984-1991, 17 lat
Jan Jelonek – dyr. admin. 1991-2005, 14 lat
Wanda Dziadkiewicz – dyr. Biblioteki Głównej 1981 – 2003, 22 lata
Dariusz Pawelec – dyr. Bibl. Głów od 2004 do nadal, 15 rok
Małgorzata Waga – z-ca w bibliotece 1999 nadal, 20rok
Barbara Woźnica – redaktor naczelny i dyrektor wydawnictwa UŚ od 1982 – 2004, 22 lata
Małgorzata Pogłódek – z-ca od 2003 do 2013, 10 lat


Wydział Nauk Społecznych

Wykop Skomentuj4
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale