inskrypcje
W poszukiwaniu woli mocy...
9 obserwujących
252 notki
30k odsłon
  115   0

To i owo o polskiej kulturze

Polska kultura, czyli materialna i umysłowa działalność zbiorowości - ludzi żyjących w określonej np. terytorium zbiorowości. Za Bruno Latourem, który w swojej teorii „Actor-Network Theory” twierdzi, że to co społeczne jest bardziej zadaniem, niż bytem, bywa że jawi się jako owoc zadzierzgiwania sieci osób, podmiotów połączonych różnego rodzaju relacjami, w tym wspólnym interesem, korzyścią, bywa odpowiedzialną troską o najsłabszych członków zbiorowości, pożytkiem, bytem, w którym ufające sobie osoby głównie współpracują, kooperują ze sobą dbając o to, by na praktykę życia zbiorowego mogła wywierać istotny wpływ m.in. moralność, idea dobra wspólnego rozumianego tak, jak się ją rozumie w danym kręgu kulturowym.

czarna skrzynka - teoretyczny model układu względnie odosobnionego, który jest rozpatrywany gdy prawie nic nie wiadomo o jego budowie wewnętrznej i o procesach wspierających lub destruujących jego istnienie i funkcjonowanie…

bogactwo - ogół dóbr mających dużą (?) wartość materialną; też: zasobność w te dobra i/lub to, co ktoś posiada (posiąść - stać się właścicielem rzeczy cennej, zdobyć coś i zacząć tym dysponować)

moralność - zbiór zasad (norm), które określają, co jest dobre, a co złe, ale także całokształt zachowań i postaw jednostki lub grupy lub zbiorowości, oceniany według dającego się określić systemu ocen i norm moralnych

prawo - ogół przepisów i norm prawnych regulujących stosunki między ludźmi danej społeczności, aliści należy pamiętać, że baron Rothschild powiedział: „Dajcie mi prawo emisji pieniądza a nie troszczę się, kto stanowi, jakie prawa”. Ponadto warto zauważyć, iż CI KTÓRZY SĄDZĄ, ŻE PIENIĄDZ WSZYSTKO MOŻE, SĄ ZDOLNI WSZYSTKO ZROBIĆ, BY GO MIEĆ. DANTE ALIGHIERI

W czas przyspieszającej rewolucji technologicznej, w czas wypierania człowieka z roli pracownika, a tym samym pozbawiania go środków utrzymania (AI, roboty, pojazdy autonomiczne etc.), w czas coraz szybszego bogacenia się bogatych, w czas przyspieszającego procesu wykluczania ludzi (co 6 Amerykanin żyje poniże minimum egzystencji), w czas… nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić co uczynią bogaci, dla ochrony swojego bogactwa, tego posiadanego i tego, na które liczą. Jeśli nie zostanie wprowadzony minimalny, bezwarunkowy dochód gwarantowany - ludzkość prawdopodobnie czeka Apokalipsa, a co najmniej rewolta.

Czy przed negatywnymi konsekwencjami takiego „rozwoju” ochroni nas prawo, w tym np. Karta praw podstawowych:

Karta praw podstawowych składa się z preambuły oraz 54 artykułów rozdzielonych między 7 rozdziałów:

Godność człowieka (art. 1–5):

ochrona godności ludzkiej; prawo do życia (w tym zakaz orzekania i wykonywania kary śmierci); prawo do integralności cielesnej (w tym zakaz praktyk eugenicznych, zakaz czerpania zysków z ciała ludzkiego jako takiego i jego części, zakaz klonowania w celach reprodukcyjnych); zakaz tortur i poniżającego traktowania lub karania; zakaz (naturalnego przez tysiąclecia dla gatunku homo sapiens) niewolnictwa i pracy przymusowej.

Wolności (art. 6–19):

prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego; prawo do poszanowania prywatności i życia rodzinnego; ochrona danych osobowych; prawo do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny; wolność myśli, sumienia i religii; wolność przepływu informacji i wyrażania opinii; wolność zgromadzania się i stowarzyszania się; wolność sztuki i badań naukowych; prawo do edukacji; wolność wyboru zawodu i prawo do zatrudniania się w każdym państwie UE; wolność prowadzenia działalności gospodarczej; prawo własności (w tym własności intelektualnej); prawo do azylu; ochrona na wypadek wydalenia i ekstradycji. Nie jest wolnym uczestnik zajęć w ds., który nie ma prawa (ani jego adwokat) do udziału w opracowywaniu planu działań wspierająco-aktywizujących, mimo tego, iż Art. 41. 1. Konstytucji RP określa, iż każdemu zapewnia się nietykalność osobistą i wolność osobistą. Pozbawienie lub ograniczenie wolności może nastąpić tylko na zasadach i w trybie określonych w ustawie. Czy osoba może być wolna, gdy nie może uczestniczyć w planowaniu spraw ją dotykających?

Równość (art. 20–26):

równość wobec prawa; zakaz wszelkiej dyskryminacji; poszanowanie różnorodności kulturowej, religijnej i językowej; równość płci, ale przy dopuszczeniu „specyficznych korzyści dla płci niedostatecznie reprezentowanych”; prawa dziecka; prawa osób starszych; integracja osób niepełnosprawnych.

Solidarność (art. 27–38);

prawo pracowników do informacji i konsultacji; prawo do układów zbiorowych i wspólnych działań; prawo do pomocy społecznej i mieszkaniowej (w Polsce brak podmiotowego prawa do minimalnego dochodu rozporządzalnego dla wszystkich obywateli i brak prawa do oparcia socjalnego umożliwiającego życie); prawo do ochrony przed nieuzasadnionym zwolnieniem; prawo do dobrych warunków pracy; zakaz pracy dzieci i ochrona pracującej młodzieży; zakaz zwolnień z powodu macierzyństwa, prawo do zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego; prawo do pomocy socjalnej; prawo dostępu do służby zdrowia; ochrona środowiska; ochrona konsumenta. A od 2016 r. świadczenie wychowawcze… Gdy rozwój robotyzacji i sztucznej inteligencji wypychać, ograniczać będzie liczbę miejsc pracy, bez minimalnego dochodu rozporządzanego wcześniej niż się możnym tego świata wydaje może nastąpić załamanie się obecnego porządku…

Lubię to! Skomentuj Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka