Blog
Bez nazwy
Skorpion48
Skorpion48 inżynier mechanik, pasjonat historii.
13 obserwujących 160 notek 106958 odsłon
Skorpion48, 26 marca 2013 r.

Protokół do Układu Polska-USA w sprawie odszkodowań za mienie

   Zgdnie z obietnicą załączam ostatni dokument związany z podpisanym w 1960 roku Układem o odszkodowania za mienie zawartym pomiędzy Rządami Polski i USA.

 

                                                                    Protokół

 

      Przedstawiciele Ministerstwa Finansów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej oraz Stanów Zjednoczonych, mając na uwadze realizację postanowień Artykułu 5-go Układu pomiędzy Rządami Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej oraz Stanów Zjednoczonych, dotyczącego Roszczeń obywateli Stanów Zjednoczonych, zawartego w Waszyngtonie w dniu 16 lipca 1960 r., spotkali się w Warszawie i uzgodnili co następuje:

       W celu wykonania postanowień Artykułu 5-go Układu dotyczącego Roszczeń Rząd Stanów Zjednoczonych wyznaczy specjalnego reprezentanta oraz jego zastepcę, którzy będą wchodzili w skład Ambasady Stanów Zjednoczonych, jako urzędnicy dyplomatyczni, odpowiedzialni przed Ambasadorem Stanów Zjednoczonych.

      Reprezentant Stanów Zjednoczonych pełnić będzie rolę łącznika pomiędzy " Foreign Claims Settlement Commission" Stanów Zjednoczonych a Ministerstwem Finansów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, zwanym dalej Reprezebtantem Polskim, które będzie dostarczać informacji przewidzianych w Artykule 5-ym Układu dotyczącego Roszczeń. Reprezentant Stanów Zjednoczonych, pełniąc swoje czynności przy pomocy odpowiedniego zespołu współpracowników, będących również członkami zespołu pracowników Ambasady, wyznaczonymi do tego celu będzie kierować zapytania na piśmie do Polskiego Ministerstwa Finansów i/lub do jego wyznaczonych przedstawicieli - oraz pozostawać będzie z nim w łączności w celu uzyskania informacji nezbędnych do sprawdzenia bądź oddalenia roszczeń, objętych wymienionym Układem.

      1. Reprezentant Stanów Zjednoczonych pełnić będzie swe czynności tak długo, jak długo wymagać tego będzie wykonanie postanowień Artykułu 5-go, lecz jeżeli Kongres Stanów Zjednoczonych zkreśliłby termin dla zakończenia prac związanych z zaspokojeniem roszczeń, Ministerstwo Finansów zgadza się w miarę mozliwości współdziałać z "Foreign Claims Settlement Commission" dla ułatwienia tej Komisji wywiązania się z jej obowiązków.

      2. Ministerstwo Finansów wyraża zgodę i gotowość udzielania wymaganych informacji, opartych na istniejących dokumentach oraz innych dostępnych danych - w czasie nie dłuższym niż 6 miesięcy od otrzymania prośby o taką informację. Każda taka prośba winna szczegółowo wykazywać, jakich informacji potrzebuje "Foreign Claims Settlement Commission" dla ustalenia tytułu prawnego, stanu i wartości mienia, na którym opiera roszczenie.

      3. Dla ułatwienia "Foreign Claims Settlement Commission" określenia wartości małych miejskich i wiejskich posiadłości, Reprezentant Polski dostarczy Reprezentantowi Stanów Zjednoczonych informacji o przedwojennych cenach gruntów ornych i leśnych różnych klas, położonych w różnych rejonach kraju, o cenach placów miejskich oraz o cenach typowych budynków mieszkalnych miejskich i wiejskich jak również o wartościach typowych małych przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych, zakładów rzemieślniczych itd., opartych na szacunkach ubezpieczeniowych oraz na innych dostępnych danych. Jeżeli tak sporządzony szacunek wartości określonego mienia z rodzaju wyżej wymienionych, okazałby się, wskutek szczególnych warunków niewystarczającym dla celów "Foreign Claims Settlement Commission", to Reprezentant Polski dostarczy wszystkich dostępnych danych o przedwojennej wartości takiego określonego mienia.

      4. Na prośbę Reprezentanta Stanów Zjednoczonych Reprezentant Polski dostarczać będzie szacunki mienia znacjonalizowanego, tak jak zostały one sporządzone przez władze polskie w dniu przejęcia tego mienia. Reprezentant Polski dostarczać będzie przez swych przedstawicieli w miarę możliwości, informacji co do rozmiarów i stopnia szkód, poniesionych przez dane mienie w wyniku wojny oraz okupacji przez nieprzyjaciela.

      5. Uzgodniono, że inspekcje i badania na miejscu przeprowadzane będą gdy "Foreign Claims Settlement Commission" uzna informacje dostarczone stosownie do paragrafu 3 i 4 - za niewystarczające do ustalenia faktów, niezbędnych dla oceny wchodzącego w grę roszczenia. W takich przypadkach stosować się będzie następujący sposób postępowania:

           a) Reprezentant Stanów Zjednoczonych przedkładać będzie Reprezentantowi Polskiemu prośbę na piśmie o przeprowadzenia badania na miejscu, wskazując okoliczności, które takie badanie będzie miało ustalić

           b) Nie później niż w ciągu jednego miesiąca od otrzymania takiej prośby, Reprezentant Polski uzgodni z Reprezentantem Stanów Zjednoczonych zakres i czas takiego badania lub dostarczy takich dodatkowych materiałów, informacji i danych dotyczących tej sprawy, które mogą - według oceny " Foreign Claims Settlement Commission" - uczynić takie badanie zbędnym.

Opublikowano: 26.03.2013 16:48.
Autor: Skorpion48
Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

O mnie

Normalny.Rządy PO w liczbach Dług publiczny Polski... reżimowe media milczą... 910 742 558 552 PLN

Ostatnie notki

Obserwowane blogi

Ostatnie komentarze

  • @KFIATUSHEK7 Niech Pan nie pisze bzdur. Może handlowo byli lepiej wykształceni. Nawet Lucas w...
  • @WADAMS To taki Żyd okazjonalny- jak pracuje dla Stalina to nie jest Żydem, jak go zwolnią to...
  • @NOO Wg. prof. Chodakiewicza i prof. Paczkowskiego w 1946 roku zamieszkiwało w Polsce 1% Żydów.

Tematy w dziale