5 obserwujących
79 notek
45k odsłon
  168   0

Należy usunąć bariery w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych!

Polska, ratyfikując, 6 września 2012 roku, konwencję o prawach osób niepełnosprawnych, w art. 27, uznała prawo osób niepełnosprawnych do pracy, na zasadach równości z innymi osobami oraz zobowiązała się do zagwarantowania i popierania realizacji ich prawa do pracy między innymi poprzez popieranie zatrudnienia osób niepełnosprawnych w sektorze publicznym, oraz zdobywanie przez nich doświadczenia zawodowego. Dla ludzi z niepełnosprawnością praca jest nie tylko drogą do usamodzielnienia ekonomicznego i poprawy warunków bytu, ale także zasadniczym sposobem integracji z otoczeniem.

Jednakże w Polsce zdecydowana większość osób niepełnosprawnych pozostaje poza rynkiem pracy i jest to zjawisko występujące od lat. Jak wynika z danych PFRON, na obszarze skontrolowanych siedmiu województw od 39 do 109 jednostek administracji samorządowej nie osiągnęło w ostatnich ponad dwóch latach ustawowego 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Skontrolowane jednostki administracji publicznej oraz państwowe osoby prawne w zdecydowanej większości 77,2% nie podejmowały skutecznych działań, by usunąć bariery w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, czego wynikiem jest niski poziom średniego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, który na koniec czerwca 2018 roku wyniósł tylko 3,05% i był o połowę niższy, niż wartość 6%, określona w art. 21 ust. 2 ustawy o rehabilitacji zwalniająca pracodawcę z obowiązku wnoszenia opłat sankcyjnych. Na osiągany przez jednostki objęte kontrolą poziom zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami istotny wpływ miały zarówno bariery występujące u pracodawców, jak i po stronie samych niepełnosprawnych. W państwowych osobach prawnych brak zasad i transparentności naborów nie zapewniał osobom niepełnosprawnym równych szans uzyskania zatrudnienia. Kontrolowani pracodawcy w zdecydowanej większości 77,2% nie podejmowali z własnej inicjatywy dodatkowych działań mających na celu zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Nie nawiązywali współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi w środowiskach osób z niepełnosprawnościami i z uczelniami wyższymi w celu upowszechnienia wiedzy o możliwości zatrudnienia, odbycia praktyk w jednostkach administracji publicznej bądź państwowych osób prawnych. Ponadto w 46% jednostek wystąpiły przypadki nieprzestrzegania praw pracowników z niepełnosprawnościami, tj. norm czasu pracy, czy też prawa do dodatkowego urlopu wypoczynkowego.

Spośród 79 skontrolowanych obiektów, 58 (73,4%) nie zostało dostosowanych do korzystania przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich. W tych obiektach występują bariery architektoniczne ograniczające lub wręcz uniemożliwiające korzystanie z nich przez niepełnosprawnych. W efekcie, w zdecydowanej większości skontrolowanych jednostek 94,3%, zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami pozostawało nadal na poziomie niższym niż wymagane dla zwolnienia z wpłat na PFRON.

Niezbędne jest podjęcie inicjatywy przez rząd celem stworzenia płaszczyzny współdziałania pracodawców ze sfery administracji publicznej i państwowych osób prawnych z organizacjami reprezentującymi osoby niepełnosprawne, na rzecz wspierania aktywności zawodowej tych osób, w tym przede wszystkim upowszechnienia informacji o wolnych stanowiskach pracy i ich dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Sprawą honoru rządzących winno być wyeliminowanie w budynkach użytkowanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej oraz państwowe osoby prawne barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych! Nie może być naszej zgody, aby klasa polityczna bagatelizowała problemy osób niepełnosprawnych! Państwo nie może być bezduszne w stosunku do swych obywateli, zatem jeżeli pragniemy budować prawdziwą wspólnotę, to naszym obowiązkiem jest poszanowanie godności drugiego człowieka! 

Lubię to! Skomentuj4 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo