0 obserwujących
115 notek
27k odsłon
137 odsłon

Pięta achillesowa Moskowii

Wykop Skomentuj2
Motto I Carthago delenda est Cato Maior Motto II Słowo Rosja — wszystko jedno jaka, car-ska, republikańska, bolszewicka — budzi tylko wstręt, odrazę, pogardę bardziej niż nienawiść; jest zupełnie obojętne czy ist-nieje, jak istnieje. Bóg stworzył Rosję na to, by była jednym wielkim naturalnym więzieniem, olbrzymim łagrem — i żadne zmiany wewnętrzne nie mogą tego wyroku Bożego odwrócić. Nie ma dobrych Rosjan, bo w tym kraju nie ma ludzi — są tylko raby, niewolnicy. Cóż z tego, że ktoś nauczy się na pamięć Błoka czy Tiutczewa, jeśli za chwilę będzie smagał knutem, rozpruwał czaszki czy płaszczył się ohydnie przed tyranem? Popi ciągle błagają Boga, by przyjął raba swojego — swojego niewolnika. Modlitwa ta jest bezbożna kacerska, bo właśnie cała teologia chrześcijańska jest oparta na za-łożeniu wolnej woli, a więc wolnego czło-wieka Wacław Zbyszewski Motto III Państwo współczesne nie może jednego dnia istnieć bez nowoczesnej produkcji przemysłowej Wacław Zbyszewski W komentarzach oceniających sytuację polityczną zmienioną agresją Fede-racji Rosyjskiej na Gruzję można spotkać stwierdzenia, że po raz kolejny Rosja triumfuje — robi, co chce. Reszta świata dla Rosji jest tylko tłem. Los Gruzji i Gru-zinów jest przesądzony, a wszelkie obietnice pomocy Gruzji są fałszywe i bez pokry-cia. Ale czy autorzy tych opinii mają rację? Federacja Rosyjska obecnie jest w sytuacji ordy mongolskiej w trakcie roz-padu. Przywódcy ZSRR zdawali sobie z tego sprawę i starali się temu zapobiec, na miarę ich możliwości. Wiedzieli, że nie są w stanie powstrzymać rozpadu ZSRR, ale chcieli go przerwać, nie dopuścić, żeby rozproszkowanie doszło do najdrobniejszych fragmentów. Postanowili powtórzyć manewr Lenina z jednostronnym rozejmem. Jeżeli ktoś nie wie, na czym polegał jednostronny rozejm Lenina — to jest coś po-dobnego do jednostronnego rozejmu Saakaszwilego tyle, że na wiele większą skalę. Ten mechanizm występuje w relacjach z podróży i odkryć geograficznych opisują-cych zabezpieczanie się podróżników przed krokodylami wyrzucaniem z pirogi do rzeki małych murzyńskich chłopców. Przywódcy radzieccy, aby zapobiec całkowitej ruinie, postanowili dokonać kontrolowane wyburzenie. To coś, jak odgryzienie przez wilka łapy, która wpadła w żelazne szczęki. Postanowili poświęcić część terytorium ZSRR, aby móc zachować resztę. To była bardzo trudna i niebezpieczna operacja, ale bezczynność niosła więk-sze ryzyko. Przywódcy radzieccy do przeprowadzenia tej operacji przygotowali się bardzo starannie. Rzecz nie miała precedensu, dlatego należało zdobyć doświad-czenie. Poligonem doświadczalnym były Kraje Demokracji Ludowej, a samym ćwi-czeniem — tzw. jesień ludów. Okazało się, że te manewry były potrzebne, bo nie wszędzie wszystko poszło zgodnie z planem. Bogatsi o doświadczenia jesieni ludów przywódcy ZSRR już sprawniej odkro-ili te części, których i tak nie mogliby zatrzymać, a zachowali te, które postanowili bronić przed dalszym rozpadem. Moskowia występująca pod dowolną postacią: już to caratu, już to ZSRR, już to Federacji Rosyjskiej jest geopolityczną reinkarnacją ordy mongolskiej i los FR będzie taki sam jak ordy mongolskiej. Rozpad Moskowii jest procesem naturalnym i nie do zatrzymania. Mozoły władców Moskowii zatrzymania jej rozpadu są z góry skazane na niepowodzenie, bo są sztuczne. Rozpadu Moskowii nie można zatrzy-mać, tak jak nie można było zatrzymać rozpadu ordy mongolskiej. Można go tylko spowolnić, a i to nie na długo. Tak krawiec kraje, jak mu materii staje, przywódcy Moskowii mają kraj bardzo zdewastowany. Nie udało się naprawić gospodarki. Obecnie gospodarka Mo-skowii jest gospodarką surowcową, głównymi wpływami budżetowymi są należności za eksport gazu ziemnego i ropy. Czyni to gospodarkę Moskowii bardzo niestabilną i wrażliwą na warunki zewnętrzne, zwłaszcza na postęp technologiczny. Wystarczy, że ktoś wynajdzie surogaty ropy i gazu ziemnego. Surowce odgrywały ważną rolę już dla ZSRR. To właśnie spadek cen ropy i gazu ziemnego przyspieszył upadek ZSRR i zmusił jego przywódców do dokonania własnymi rękami kontrolowanego rozpadu. To nie tylko Ronald Reagan, prezydent USA, zazbroił ZSRR na śmierć, również spadek cen ropy i gazu ziemnego podciął jego korzenie. Ta zależność Moskowii od cen surowców jest znana jej przywódcom bardzo dobrze. Podejmują oni wszelkie wysiłki zmierzające do czym większego podnoszenia cen surowców. Nie miejsce tu na pełen ich przegląd, ale można podać wpływ przywódców ZSRR na energetykę jądrową. W latach `50 i `60 ub. w. technika jądrowa cieszyła się ogromną popularno-ścią. Np. hotele w Las Vegas reklamowały się, że z balkonów ich pokojów można oglądać grzyby wybuchów jądrowych na poligonie na Pustyni Nevada. Przywódcy ZSRR używając agentury wpływu odwrócili to nastawienie. Ludzie zamiast z tech-niką jądrową wiązać nadzieje, boją się jej. Przywódcy ZSRR bardzo się do swojej roboty przyłożyli, np. pokojowych demonstrantów przeciwko technice jądrowej za-opatrywali w broń, w tym także w granatniki przeciwpancerne. Z niektórych z nich pokojowi demonstranci strzelali. Działania specjalne przywódców ZSRR wywołały na całym świecie ogromne zapóźnienie technologiczne. Gdyby energetyka jądrowa rozwijała się na wolnym rynku, dzisiaj większość energii elektrycznej na świecie pochodziłaby z tego źródła, byłaby bardzo tania i ogólnie dostępna. Większość ropy naftowej byłaby przerabia-na na smary. Ropa byłaby bardzo tania. Przywódcy ZSRR zaszkodzili całemu świa-tu, zahamowali postęp, uniemożliwili wydostanie się z biedy, odpowiadają za śmierć głodową, przysporzyli niezliczonej liczbie osób niewymowne cierpienia. Ale za to zyskali parę lat istnienia ZSRR. Skoro przywódcy Moskowii mogli stosować takie metody w przeszłości, należy spodziewać się, że stosują je i dzisiaj. Obecne problemy Moskowii są takie same, jak ZSRR. Upowszechnienie się wiedzy o istnieniu technologii taniej produkcji paliw spowoduje spadek cen ropy i gazu, spadek wpływów za ich sprzedaż, spadek wpły-wów do budżetu Federacji Rosyjskiej, kryzys budżetowy, kryzys finansowy, kryzys gospodarczy, kryzys społeczny, kryzys polityczny. Sztucznie zawieszony rozpad Mo-skowii znowu ruszy. Ze sprzedaży gazu ziemnego i ropy za granicą Moskowia uzyskuje rocznie $155mld, co stanowi połowę jej budżetu. Moskowia nie przeżyje zredukowania swo-jego budżetu o połowę. Jeżeli to wiem ja, to tym bardziej o tym wiedzą przywódcy Moskowii. Wiedzą i przeciwdziałają. Instytucje, które istnieją dla wdrażania technologii konkurencyjnych wobec ropy i gazu ziemnego są opanowane przez agentów wpływu moskiewskich spec-służb. Uprawiają oni dywersję, nie dopuszczają do wdrażania technologii groźnych dla istnienia Rosji. Fachowe czasopisma i administracja decydująca o finansowaniu badań również jest obsadzona przez agenturę. A media bardziej popularne wytwa-rzają klimat deprecjonujący wynalazców. Niżej podpisany popełnił opracowanie technologii taniej i masowej produkcji paliw płynnych i gazowych, opis: http://www.arkiva.pl/artykul.php?id=52, http://www.eioba.pl/a16264/informacje_o_nowym_procesie_produkcji_gazu_pa.... Ten opis rozesłałem do wszystkich instytucji w Polsce mających coś wspólnego z surowcami energetycznymi. I wszystkie go zignorowały. Wytworzyła się sytuacja analogiczna do komunizmu. Również istnieje cen-zura, tym razem mająca bardzo wyspecjalizowane zadania. Tę blokadę informacyjną można przełamać metodami analogicznymi do uprzedniej podziemnej działalności wydawniczej — oddolną aktywnością społeczną. Spadek cen ropy i gazu spowoduje już samo tylko poinformowanie opinii pu-blicznej o istnieniu technologii taniej i masowej produkcji paliw płynnych i gazo-wych. Kiedy technologia będzie przechodziła kolejne etapy wdrażania, ceny będą spadały coraz bardziej. Kiedy paliwa wyprodukowane tą technologią będą sprze-dawane, cena ropy za baryłkę spadnie poniżej $1. Przykładem technologii godnej popularyzacji jest technologia prof. Bohdana Żakiewicza. Technologia prof. Żakiewicza jest elastyczna i skalowalna. Prof. Ża-kiewicz już wdrożył swoją technologię w skali półprzemysłowej i ze swojego stano-wiska uzyskuje ciepło, z którego produkuje energię elektryczną oraz gaz syntetycz-ny. Kto chce może podłączyć kuchenkę i np. usmażyć na nim jajecznicę. Technologię prof. Żakiewicza można wdrożyć w skali przemysłowej w każdej chwili. To jest tylko kwestia decyzji. I to jest najlepsza pomoc dla Gruzji, dla nas samych, dla całego świata. Dlatego zwracam się do wszystkich ludzi dobrej woli z apelem. Apel do wszystkich ludzi dobrej woli Zróbmy wszystko, żeby spopularyzować wiedzę o istnieniu technologii umoż-liwiających tanie i masowe produkowanie paliw, które mogą zastąpić paliwa pro-dukowane z ropy naftowej i gaz ziemny. Zróbmy wielką akcję mailingową. Niech każdy z nas wyśle listy elektroniczne do wszystkich, których adresy ma w swojej książce adresowej. Niech nasi adresaci prześlą te listy do swoich adresatów. W listach wyślijmy linki do opisów technologii (http://www.arkiva.pl/artykul.php?id=52, http://www.eioba.pl/a16264/informacje_o_nowym_procesie_produkcji_gazu_pa...). Popularyzujmy tyle nowych technologii paliwowych, ile znamy. Docierajmy do mediów i decydentów. Umieszczajmy w Internecie linki do opisów technologii, gdzie się da. W naszych listach piszmy teksty od siebie. Mamy wspólnych znajomych, niech listy otrzymywane od różnych znajomych różnią się. W naszych listach zawierajmy nasze przemyślenia i opinie. Jeżeli ktoś może, niech wniesie swój twórczy wkład. Technologie są bardzo proste, np. moja jest na poziomie absolwenta VII klasy szkoły podstawowej. Dyskutujmy o technologiach na forach internetowych i gdzie się da. Wszyscy razem wspólnie zróbmy wszystko, żeby obniżyć ceny ropy naftowej i gazu ziemnego. Wytyczmy sobie cel — paliwo silnikowe do samochodów osobowych rozda-wane darmo. Koszt wytworzenia i dystrybucji będą pokrywane z reklam umiesz-czanych na stacjach paliwowych. Paliwo płynne produkowane z węgla pod ziemią jest tańsze od węgla. Węgiel trzeba wydobyć, a paliwo wypływa samo. Produktem ubocznym są diamenty. Kiedy ich cena spadnie odpowiednio nisko, zastąpią krzem w elektronice. Poniżej znajdują się linki do opisów technologii konkurencyjnych wobec ropy i gazu ziemnego. Jest ich znacznie więcej niż podano. Niektóre z nich zostaną wdrożone i skutecznie wyprą z rynku gaz ziemny i ropę. Zobacz też » Polskie Radio Online - Kraj i Świat - Opinie - Pięta achillesowa Moscovii, Piątek, 29 sierpnia 2008 » Poprzedni tekst na ten temat: Uwaga! Sabotaż pomocy dla Gruzji! komentarz na forum, 16 sie 2008 14:16 » Opis technologii podziemnego zgazowywania węgla w złożu prof. Bohdana Ża-kiewicza, prof. Piotr D. Moncarz, Ph.D., P.E., SCPM, Underground Coal Pro-cessing, Polish - US Made Radical Energy Solution Technologies, Clean Coal Technology Conference, Krakow / Katowice 17,18 March, 2008 » Opis technologii podziemnej przemiany węgla w paliwa płynne i gazowe, Arkiva » Opis technologii podziemnej przemiany węgla w paliwa płynne i gazowe, EIOBA » Rekomendacja dra Artura Górskiego, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej » Technologia przetwarzania odpadów na komponent paliw płynnych - Tworzywa sztuczne i opakowania - Wortal Plastech_pl, 2008-06-20 » NOWOCZESNA METODA PRZETWARZANIA ODPADÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH, PAP - Nauka w Polsce, Urszula Jabłońska, Serwis Nauka w Polsce - PAP SA, 4 listopada 2004 12:41 » Drewno Zamiast Benzyny - tanie paliwa alternatywne » biodiesel_pl AKTUALNOŚCI » Algae fuel, From Wikipedia » Algae: Biofuel Of The Future? University of Virginia » Produkowali paliwo ze smalcu wieprzowego, PAP, [za:] - Fakty w INTERIA_PL, Czwartek, 24 maja 2007 (10:22) » Tomasz Sommer, Rosja ma ADHD. Skutki wojny dla Polski, "Najwyższy CZAS!", 25 Sierpnia 2008 » Tekst na zbliżony temat, Dwa warianty, komentarz na forum, 01 wrz 2008 17:15
Wykop Skomentuj2
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale