35stan 35stan
622
BLOG

Parlament Europejski rozpoczyna proces zmiany traktatów UE

35stan 35stan UE Obserwuj temat Obserwuj notkę 29

Patryk Jaki pisze na TT:

Przegłosowano wkład komisji LIBE do zmiany traktatów:

- głosowanie większością kw. zawieszenia głosu państwa w Radzie UE!

- odebranie prawa sprawowania prezydencji!

- zawieszenie zobowiązań i płatności, także w przypadkach, gdy nie ma bezpośredniego związku z należytym zarządzaniem finansowym budżetem Unii lub ochroną interesów finansowych Unii.

 - rozszerzenia zakresu stosowania Karty praw podstawowych w odniesieniu do państw członkowskich i w tym celu należy stwierdzić, że prawa w karcie powinny chronić ludzi zawsze, gdy państwa członkowskie działają w ramach kompetencji Unii, zarówno wyłącznej, jak i dzielonej, nawet jeśli taka kompetencja nie została jeszcze przez Unię wykonana.

- prawa należne obywatelom UE zostały rozszerzone na obywateli państw spoza UE przebywających na jej terytorium, w tym na obywateli państw trzecich posiadających status długoterminowego rezydenta UE. UE pragnie również, by obywatele UE mieli prawo do głosowania w wyborach lokalnych, regionalnych, krajowych i europejskich w każdym państwie członkowskim, w którym mieszkają.

- działania UE mające na celu zwalczanie dyskryminacji muszą być podejmowane zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą i wezwano do tego, by art. 19 TFUE obejmował również takie czynniki jak płeć, tożsamość płciowa, ekspresja płciowa lub cechy płciowe, pochodzenie społeczne, cechy genetyczne, język, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek i urodzenie, a także dyskryminację międzysektorową wzywa do włączenia do TFUE odniesienia do nierówności płci oraz zobowiązania Unii do dążenia w ramach różnych strategii politycznych do zwalczania wszelkich rodzajów przemocy uwarunkowanej płcią.

UE wzywa do wprowadzenia w TFUE przesłanek takich jak płeć, tożsamość płciowa, ekspresja płciowa lub cechy płciowe,

-Jeśli chodzi o politykę dotyczącą kontroli granicznych, azylu i imigracji, zaleca się stosowanie zwykłej procedury ustawodawczej do wszystkich strategii politycznych włączenie do listy "europrzestępstw" przestępstw przeciwko środowisku, przestępstw z nienawiści i mowy nienawiści oraz przemocy ze względu na płeć.

Więc wybory w Polsce będzie można odwołać. Wszystkie decyzje dot. Polski będą podejmowane poza nią, a jeśli znajdą się tacy co będą mieli inne zdanie - UE/Niemcy będą mieli pełne instrumentarium dyscyplinowania państwa.

Posłowie „polskiej” opozycji głosują za zmianami traktów, niszczącą suwerenność naszego kraju i zasady demokratyczne.

https://twitter.com/PatrykJaki/status/1622664060444594176

https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/przyszlosc-ue-ciag-dalszy-konferencji/20220603IPR32122/parlament-rozpoczyna-proces-zmiany-traktatow-ue

35stan
O mnie 35stan

Nie znoszę kłamstwa, obłudy, relatywizmu moralnego i bezczelności w ich prezentacji. Preferuję rozmowę merytoryczną, opartą na faktach i uprawdopodobnionych poszlakach, analizy oparte na kojarzeniu różnych informacji i faktów w logiczny ciąg zdarzeń. Wyznaję pogląd, iż w polityce nie należy liczyć na przyjaźń, tylko na wspólne interesy, które najlepiej gwarantują dobrą współpracę, że partnerowi można zaufać, jeśli ma się możliwość kontroli jego działań.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka