Tradycyjna Europa
Pisanie prawdy.
13 obserwujących
54 notki
141k odsłon
  855   0

Reżim Czerwonych Khmerów

Marcin Malik
Marcin Malik

Ogólny opis reżimu Czerwonych Khmerów

Kam­bo­dża jest za­zwy­czaj znana z po­wo­du pięk­nych świą­tyń Ang­kor Wat lecz w tym atrak­cyj­nym tu­ry­stycz­nie kraju wy­da­rzy­ło się jedno z naj­więk­szych lu­do­bójstw XX wieku gdy tylko ko­mu­ni­ści do­szli do wła­dzy. W 1975 roku do wła­dzy do­szedł mar­ki­stow­ski przy­wód­ca Pol Pot, który w ciągu 4 lat, od roku 1975 zabił około 2-3 mi­lio­nów ludzi. Jak każdy ko­mu­ni­sta, także i Pol Pot wy­po­wie­dział bru­tal­ną wojnę prze­ciw­ko swo­je­mu na­ro­do­wi, zmu­sza­jąc Kam­bo­dżan z miast do pracy ponad swoje siły na wsiach. Szyb­ko się jed­nak oka­za­ło, że ten spo­łecz­ny esk­pe­ry­ment był z góry ska­za­ny na ogrom­ną tra­ge­dię gdyż próba prze­nie­sie­nia Kam­bo­dży do no­we­go mrocz­ne­go śre­dnio­wie­cza kosz­to­wa­ła życie około 25% cał­ko­wi­tej po­pu­la­cji kraju. Lu­dzie gi­nę­li z prze­pra­co­wa­nia na pań­stwo­wych go­spo­dar­stwach rol­nych, z nie­do­ży­wie­nia, cho­rób, głodu oraz także z po­wo­du ma­so­wych eg­ze­ku­cji. Poza ma­so­wy­mi mor­der­stwa­mi i tor­tu­ra­mi głów­ny­mi ce­la­mi po­li­tycz­ny­mi czer­wo­ne­go to­ta­li­ta­ry­zmu Pol Pota było to­tal­ne od­izo­lo­wa­nie Kam­bo­dży i Kam­bo­dżan od resz­ty świa­ta. Pol Pot zniósł także wła­sność pry­wat­ną, zniósł re­li­gię, zniósł pie­nią­dze oraz sys­te­ma­tycz­nie wy­lud­niał mia­sta na pań­stwo­we (“ko­lek­tyw­ne”) go­spo­dar­stwa rolne, gdyż we­dług Pol Pota tylko praca w polu była uży­tecz­na. Z resz­tą wiele prac, ktore były wy­ko­ny­wa­ne nie miało żad­ne­go sensu ani dla roz­bu­do­wy kraju ani dla po­lep­sze­nia życia Kam­bo­dżan, tym bar­dziej że 25% po­pu­la­cji Kam­bo­dży i tak umar­ło mię­dzy in­ny­mi z głodu. Bez­sen­sow­na praca ła­mią­ca krę­go­słup oraz na mar­gi­ne­sie także gwałt i głód, były spo­so­ba­mi na upodle­nie Kam­bo­dżan przez Pol Pota i wąt­pię aby sam ro­zu­miał dla­cze­go.

pol-pot_1.jpg
“Lepiej zabić niewinnego przez pomyłkę niż oszczędzić wroga przez pomyłkę” – Pol Pot.

Czer­wo­ni Khme­rzy za­czę­li dzia­łać już od lat 60-tych jako mi­li­tar­ne skrzy­dło Ko­mu­ni­stycz­nej Par­tii Kam­pu­chey i nie byli to by­naj­mniej po­li­ty­cy ale ko­mu­ni­stycz­ne bo­jów­ki ukry­wa­ją­ce się w dżun­glii, które po 5-let­niej woj­nie do­mo­wej siłą zdo­by­li wła­dzę nad wsia­mi a w 1975 roku zdo­by­li wła­dzę nad sto­li­cą Phom Penh i w re­zul­ta­cie nad całym kra­jem. Chora, zbrod­ni­cza, mark­si­stow­ska ide­olo­gia za­częrp­nię­ta z re­żi­mu Sta­li­na oraz Mao Ze­don­ga dała Czer­wo­nym Khme­rom po­czu­cie, że są no­wy­mi bo­ga­mi Kam­bo­dży i mogli ska­zy­wać na śmierć mi­lio­ny …… i do­kład­nie tak też się stało. Co jest de­fi­ni­tyw­nym szczy­tem hi­po­kry­zji, po­mi­mo że ko­mu­ni­sta Pol Pot wy­po­wie­dział wojnę re­li­gii to na po­cząt­ku swo­jej zbrod­ni­czej ka­rie­ry wma­wiał lu­dziom że był na­tchnio­ny budd­dy­zmem gdyż tak jak bud­dyj­scy mnisi nie po­trze­bu­ją pie­nię­dzy do szczę­ścia, tak samo i naród kam­bo­dżań­ski nie po­wi­nien ich po­trze­bo­wać. Czer­wo­ni Khme­rzy byli tak bez­czel­ni w swo­jej ide­olo­gii, że po doj­ściu do wła­dzy usta­no­wi­li nowy ka­len­darz, co ozna­cza że rok 1975 stał się “ro­kiem 0”. Miało to ozna­czać nowy po­czą­tek, który bez­włocz­nie za­mie­nił się w hor­ror. Reżim wy­my­ślił też nową cho­ro­bę psy­chicz­ną, którą było my­śle­nie o cza­sach przed „ro­kiem 0” i ta­kich ludzi uzna­wa­no za sa­bo­ta­ży­stów, któ­rych ska­zy­wa­no na śmierć. Jako krwa­wych po­moc­ni­ków czer­wo­ne­go to­ta­li­ta­ry­zmu Pol Pot wy­bie­rał mło­dych chło­pa­ków ze wsi, czę­sto pro­sto z pól ry­żo­wych, kto­rzy nie po­tra­fi­li nawet do­brze pisać i czy­tać. Pol Pot wie­dział, że ta­ki­mi bę­dzie naj­ła­twiej rzą­dzić gdyż bar­dzo pro­ści lu­dzie bez żad­ne­go wy­kształ­ce­nia i bez żad­nych per­spek­tyw wi­dzie­li w czer­wo­nym to­ta­li­ta­ryź­mie swoją szan­sę na zo­sta­nie kimś waż­nym i przez to wy­ko­ny­wa­li nawet naj­bar­dziej zbrod­ni­cze roz­ka­zy bez żad­ne­go sprze­ci­wu. Pol Pot tak bar­dzo bał się ludzi wy­kształ­co­nych, że wszy­scy in­te­lek­tu­ali­ści byli za­bi­ja­ni a lu­dzie byli czę­sto ska­zy­wa­ni na śmierć za zna­jo­mość ob­ce­go ję­zy­ka i nawet za no­sze­nie oku­la­rów. Setki ty­się­cy wy­kształ­co­nych Kam­bo­dżan było za­mknię­tych w spe­cjal­nie zor­ga­ni­zo­wa­nych rzeź­niach gdzie tor­tu­ry i mo­der­stwa były na po­rząd­ku dzien­nym. Mor­do­wa­no, tor­tu­ro­wa­no i gwał­co­no dla za­ba­wy. Choć może się to wy­da­wać nie­do­rzecz­ne to 2.5mln sto­li­ca Kam­bo­dży Phnom Penh zo­sta­ła nie­mal cał­ko­wi­cie wy­lud­nio­na. Nawet cięż­ko cho­rzy lu­dzie le­żą­cy w szpi­ta­lach byli wy­go­nie­ni do pracy w polu a wielu umie­ra­ło pod­czas drogi bez żad­nej na­dziei na pomoc me­dycz­ną. To był hor­ror za­fun­do­wa­ny Kam­bo­dża­nom przez kam­bo­dżań­skich ko­mu­ni­stów.

Moim zda­niem Pol Pol miał ogrom­ny kom­pleks niż­szo­ści i za­bi­jał całą in­te­li­gen­cję oraz bo­ga­tych prze­my­słow­ców gdyż sam wy­cho­wał się w drew­nia­nej chat­ce i od dziec­ka je­dy­nie po­ma­gał ro­dzi­com sa­dzić ryż. Gdy już jed­nak do­stał się do wła­dzy nie mógł po­zwo­lić aby ktoś był lep­szy lub bo­gat­szy od niego. Pol Pot, jak każdy ko­mu­ni­sta nie ro­zu­miał że wolny rynek na­pę­dza go­spo­dar­kę a im wię­cej kraj ma mi­lio­ne­rów tym le­piej. Nie­ste­ty od czer­wo­nych nie mo­że­my ocze­ki­wać zdro­we­go roz­sąd­ku gdyż sam ko­mu­nizm jest dzie­łem pseu­do-in­te­lek­tu­ali­stów o ogrom­nych pro­ble­mach emo­cjo­nal­nych.

Lubię to! Skomentuj1 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Kultura