Blog
Spod podściółki III RP
trust and control
trust and control Fighter antyhipokryta
15 obserwujących 318 notek 303495 odsłon
trust and control, 27 grudnia 2017 r.

Zawiadomienie o k o l e j n y m przestępstwie Pierwszej Prezes SN

814 6 0 A A A

SSN Małgorzata Gersdorf jest - chyba - jedynym Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego cywilizowanego państwa, który (w warunkach konfliktu interesu), celowo i świadomie orzekał w sposób krańcowo sprzeczny z ugruntowanym, jednolitym i jednoznacznie interpretowanym orzecznictwem SN (w tym także swoim własnym !), który (pośrednio) sam przyznał, iż publiczne oskarżenia kierowane przeciwko niemu są prawdziwe, a który - mimo tego - w oświadczeniach (demolujących powagę swojego państwa) rozsyłanych w kraju i za granicą, nadal śmie insynuować, iż rzekomo jest niezawisłym sędzią. Dlatego też, nikt rozsądny nie może być zdziwiony opinią Wicemarszałka Sejmu, Ryszarda Terleckiego (opublikowaną na twitterze) w sprawie "bezczelności" SSN M.Gersdorf. W zaistniałej sytuacji, SSN Gersdorf miast w stanie spoczynku bezstresowo pobierać sowitą emeryturę, winna zasiąść na ławie oskarżonych, tym bardziej, że na bieżąco wręcz dostarcza nowych dowodów potwierdzających zarówno jej brak "nieskazitelnego charakteru" (wymóg ustawowy określony w art. 22 ustawy o SN), jak i popełnienie przez nią kolejnych przestępstw.

Oto najświeższa korespondencja stanowiąca - zgodnie z art. 118 par. 1 k.p.k. - także formalne zawiadomienie Prokuratora Generalnego RP o kolejnym przestępstwie Pierwszej Prezes SN (i Dyrektora Biura Studiów i Analiz SN):
>>Ryszard Jach                                                                                                        27.12.2017 r.


                                                                                                                              SSN Małgorzata Gersdorf

                                                                                                                                                                                                                      Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego

00-951 Warszawa

Plac Krasińskich 2/4/6,

e-mail: ppsek@sn.pl

 

W piśmie z dnia 22.12.2017 r., działającego z upoważnienia Pani Prezes, dr hab. Jacka Kosonogi, Dyrektora Biura Studiów i Analiz SN, sygn. BSA – I – 055-769/17 (w załączeniu), będącego odpowiedzią na mój Wniosek o udostępnienie mi informacji publicznej z dnia 15.12.2017 r. (w załączeniu) polegającej na udostępnieniu mi kopii:

1.        stosownego wniosku Pierwszego Prezesa SN, o którym mowa w art. 60 par. 1 ustawy o Sądzie Najwyższym, w związku z ujawnioną powyżej rozbieżnością w zakresie wykładni prawa między   g o ł o s ł o w n ą ,  zupełnie    w y j ą t k o w ą   wykładnią w kwestii  r z e k o m e g o  braku możliwości zawarcia z członkiem zarządu aneksu do umowy o pracę per facta conludentia sformułowaną w procesie o wynagrodzenie z powództwa Ryszarda Jacha przeciwko AEGON PTE S.A., a ugruntowanym, jednolitym i jednoznacznie interpretowanym orzecznictwem SN, dowodzącym  e w i d e n t n e g o  istnienia takiej możliwości – czego świadomość od dawna miała także SSN Małgorzata Gersdorf, Pierwsza Prezes SN (od 30.04.2014 r.), także ze względu na Wyrok SN, sygn. I PK 16/10, jak również konsekwentnie formułowane przeze mnie publiczne oskarżenia spowodowane m.in. w/w rozbieżnością wykładni prawa,

 

2.        odpowiedniej Uchwały Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego, podjętej w związku z wnioskiem Pierwszego Prezesa SN, o którym mowa w pkt 1”

 stwierdzono, iż: „Pierwszy Prezes SN nie występował z wnioskiem, o którym mowa w art. 60 par. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2016 r., poz. 1254) we wskazanym przez Pana zakresie.” oraz „Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego nie znajduje się w posiadaniu dokumentów, których kopii się Pan domaga.”

 

Wobec powyższego, jak również wskazanych poniżej obowiązków ustawowych Pierwszego Prezesa SN oraz powołanych okoliczności faktycznych:

 

a)       Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego bezwzględnie winien mieć na względzie swoje obowiązki ustawowe w przedmiocie dbałości o jednolitość orzecznictwa sądów powszechnych i SN, określone w art. 1 ust. 1 pkt a, art. 60 par. 1 oraz art. 68 par. 1 ustawy o Sądzie Najwyższym z dnia 23.11.2002 r.,

b)       Ustawowy obowiązek Pierwszego Prezesa SN w zakresie dbałości o jednolitość orzecznictwa jest przejawem        o b o w i ą z k o w e g o  przestrzegania art. 32 Konstytucji RP

c)        K o n i e c z n o ś ć  dbałości o jednolitość orzecznictwa sądów powszechnych i SN podkreślono także w uchwale Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 26.04.2017 r., którego Przewodniczącą była Pani Prezes,

d)       Zarządzeniem Roberta Hernanda, Zastępcy Prokuratora Generalnego RP,  w Prokuraturze Krajowej powołano zespół 6 prokuratorów właśnie do analizy orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych pod kątem istnienia przesłanek określonych w art. 60 par. 1 i 2 ustawy o Sądzie Najwyższym z 23.11.2002 r.

e)       w Zawezwaniu do przesądowej próby ugodowej z dnia 11.12.2017 r. (w załączeniu) wystosowanym do Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego oraz Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie, podkreśliłem nie tylko fakt, iż w uzasadnieniu Wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie, sygn. III APa 193/06 z 10.12.2008 r., występuje   w y j ą t k o w e  odstępstwo od ugruntowanej od lat linii orzeczniczej SN [w tym m.in. jednoznacznej wykładni prawa dokonanej przez Sąd Najwyższy w uzasadnieniu Wyroku SN, sygn. I PK 16/10 z dnia 8.06.2010 r. (z udziałem SSN Małgorzaty Gersdorf w składzie orzekającym!)] w analogicznej sprawie w zakresie możliwości zawarcia przez spółkę kapitałową z jej członkiem zarządu umowy o pracę (aneksu do umowy o pracę) per facta concludentia, ale także to, iż w Wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie, sygn. III AUa 1744/13 z 6.02.2015 r., SSA M.Micorek – Wagner i SSA G.Kornas (którzy to SSA orzekali Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, sygn. III APa 193/06 z 10.12.2008 r.) potwierdzili możliwość zawarcia umowy z członkiem zarządu spółki w sposób dorozumiany i na poparcie tego twierdzenia powołali znane im orzecznictwo SN sprzed dnia 10.12.2008 r. (!), tj. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 6 października 2004 r., I PK 488/03, OSNP 2005 nr 10, poz. 145; z dnia 12 stycznia 2005 r., I PK 123/04, OSNP 2005 nr 15, poz. 231 i z dnia 18 czerwca 2007 r., II PK 341/06, M. P. Pr. 2007 nr 12, s. 647 – co dowodzi  c e l o w e g o , gołosłownego (wbrew art. 328 par. 2 k.p.c.; art. 231 par. 1 k.k.) i poświadczenia nieprawdy (art. 271 k.k.) poprzez  w y k l u c z e n i e (sic!)  -  w uzasadnieniu Wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie, sygn. III APa 193/06 – w ogóle możliwości zawarcia umowy o pracę (aneksu do umowy o pracę) między spółką a jej członkiem zarządu w sposób dorozumiany, mimo czego, Pani Prezes w Postanowieniu SN o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej od w/w Wyroku Sądu Apelacyjnego, sygn. II PK 224/09, gołosłownie, zatajając prawdę i jednocześnie poświadczając nieprawdę (art. 271 k.k.) stwierdziła, iż: „Sąd Najwyższy nie dopatruje się w najmniejszym stopniu naruszenia w zaskarżonym orzeczeniu norm prawnych które uzasadniałyby skargę kasacyjną”

Opublikowano: 27.12.2017 19:07. Ostatnia aktualizacja: 22.01.2018 04:07.
Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

O mnie

Polska potrzebuje fighterów, a nie frajerów.

Ostatnie notki

Najpopularniejsze notki

Ostatnie komentarze

  • Wystarczy posłuchać wywiadu RMF FM z 2.10.2018 r., aby zorientować się jaka jest skala...
  • @GenekX Nic mi nie wiadomo, aby ci panowie byli sprawcami afery SKOK Wołomin.
  • @chris 61 Trudno o bardziej absurdalny komentarz. Nie podejmuje się dyskusji z bredzącymi...

Tematy w dziale Społeczeństwo