5 obserwujących
169 notek
82k odsłony
  120   0

Projekt ustawy o Sądzie najwyższym - prawo którego nikt nie chce

W ramach swojej działalności przygotowałem sobie mały projekcik prawa, które coś może naprawić i coś "zrównoważyć". Poprosiłem kilka osób o pomoc w sprawie "uregulowania" spraw które wskazuje i ..... noż k.... nikt się nie odzywa, nikt nie podejmuje rozmów w jakimś tam - plebsem - "nietykalnym" spoza wielkiej polityki. Liczbę osób której przekazałem projekt nie podam bo będzie zaraz "nagonka" niemniej - mam nadzieje że- wy blogerzy - skomentujecie opisane idee a może .... coś z tego wyjdzie. Projekt będzie ( mam nadzieje ciągiem ewolucji petycji do senackiej komisji np. P10-28/19 )USTAWA z dnia


o zmianie ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym


Art. 1. W ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym  (Dz. U. z 2018 r. Nr 5, z późn. zm. )) wprowadza się następujące zmiany:
1)      art. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Sądu Najwyższy powołany jest do oceny i kontroli aktów stosowania prawa w zakresie nie zastrzeżonym dla Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Stanu a w szczególności:
1) zapewnienie jednolitości orzecznictwa sądowego,
2) tworzenia w drodze uchwał zasad prawnych celem lepszego kształtowania prawa,
3) sygnalizowaniu Sejmowi i Senatowi oraz innym organom stanowiącym prawo istnienie uchybień i luk w prawie, których usunięcie jest niezbędne do zapewnienia spójności systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.
4) zapewnienie sprawiedliwości społecznej poprzez kasacje wadliwych orzeczeń sądów powszechnych i wojskowych z szczególnym uwzględnieniem rozstrzygnięć dokonanych w wyniku obrazy prawa,
5) kontrolę działania sądów w tym zapobieganie obrazie prawa lub wykonywaniu powinności sędziego przez osoby, które swoimi czynami klasyfikowanymi jako „delikty” w rażący sposób naruszyły zaufanie społeczeństwa wobec organów sądowniczych,
6) zapewnienie kontroli praworządności wyborów powszechnych,
7) kontroli praworządności procesu tworzenia prawa w tym dokonywania w drodze aktów stosowania prawa oraz naruszeń powagi funkcji posła, senatora poprzez fałszerstwa legislacyjne, jawne łamanie zasad tworzenia prawa z szczególnym uwzględnieniem sposobu głosowania i wprowadzania zmian w treści projektów ustaw,
8) kontroli praworządności wyboru na wysokie stanowiska lub funkcje państwowe pod kątem praworządności mianowania lub powołania z szczególnym uwzględnieniem spełniania przez nie wymogów koniecznych do pełnienia powierzonego stanowiska,
9) kontroli praworządności sposobu powoływanie i odwoływania oraz mianowania sędziów sądów powszechnych, administracyjnych oraz osób powoływanych na sędziów Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu.

2 ) po pkt. 1 dodaje się pkt. 1a) i
„Art. 1a ) Prezes Sądu Najwyższego może zwrócić się do adresata sygnalizacji o poinformowanie Sądu Najwyższego o stanowisku w sprawie będącej przedmiotem sygnalizacji, a do  izby Sądu Najwyższego właściwej przedmiotowi sprawy o przyjęcie uchwały z „wstrzymującej” stosowanie normy prawa której wadliwość została zasygnalizowana.”

3) po art. 90 dodaje się art. 90a
„Art. 90a Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Cyfryzacji określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza skargi kasacyjnej oraz skargi nadzwyczajnej w formie edytowalnego pliku cyfrowego w formacie „.pdf” w formie spójnej z formularzem elektronicznym skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z szczególnym uwzględnieniem wymogów:
1 ) zachowania ograniczonej liczby znaków graficznych skargi
2) czytelnym miejscem wskazania naruszonej „normy” prawa oraz rubryką sygnalizująca przypadek „obrazy prawa”.
3 ) możliwością dołączenia do skargi dowodów i źródeł stanowiących podstawę motywu skargi w tym listy orzeczeń sądowych jawnie sprzecznych z zaskarżonym rozstrzygnięciem.  
4 ) ustawa wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia z zastrzeżeniem pkt. 3 który wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy  


Uzasadnienie


Przedstawiona regulacja wychodzi naprzeciw problemom sądownictwa dostrzeżonym w wyniku analizy procesu ekonomii orzecznictwa. Podstawą potrzeby zmian regulacji prawnej jest błędnie sformułowana mechanika działania sądu i procesu wydawania rozstrzygnięć bez usuwania z obiegu prawnego aktów wzajemnie sprzecznych. Nie jest akceptowalnym w państwie prawa aby na podstawie tej samej normy prawnej dochodziło w analogicznych przypadkach do „rozbieżnych” interpretacji sposobu rozumienia normy i odmiennych rozstrzygnięć. Wprowadzenie inicjatywy „przywołania” wprost w art. 1 ustawy o Sądzie najwyższym pojęcia „obraza prawa” dotyczy specyficznego deliktu którym jest orzekanie jawne wbrew „treści normy”. Główny obowiązek ujednolicenia linii orzecznictwa, tworzenia zasad prawnych oraz usuwania z obiegu prawnego orzeczeń sprzecznych z „zasadą prawną” musi być podstawą współczesnej demokracji.

Lubię to! Skomentuj4 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo