wprost
wiedza winna służyć dobru wszystkich bez względu na kraj pochodzenia lub kolor skóry
6 obserwujących
271 notek
128k odsłon
533 odsłony

Środkowy palec dla Gersdorf i totalnej opozycji

Wykop Skomentuj9

Z zapowiadanych milionów, na wiece w obronie rzekomo zagrożonej niezawisłości sędziów na terenie całej Polski wzięło udział kilkadziesiąt tysięcy osób. Polacy nie dali się nabrać na rozhisteryzowane apele prawniczej kasty jakoby demokracja w Polsce była zagrożona.

Polacy doskonale przeczytali intencje organizatorów dzisiejszych wieców przypominających wiece pracownicze z czasów słusznie minionych. 

W zdecydowanej większości obywatele naszego kraju zrozumieli, ze to własnie częściowo zdeprawowana prawnicza kasta łamie obowiązujące w Polsce prawo. Wśród uczestników wieców widzieliśmy te same twarze, które występują w TVN, którzy zajmują miejsce na pierwszych stronach Gazety Michnika. Wśród uczestników wieców widzieliśmy twarze największych pieniaczy z rzekomo obrońców demokracji. Nie zabrakło jak zwykle w takich sytuacjach polityków totalnej opozycji.

Organizatorzy tego "protestu" w szczególności zaś I Prezes Sadu Najwyższego Gersdorf w dniu poprzedzającym wiece wyraźnie określiła priorytet tego przedsięwzięcia. 

To nie były wiece w obronie Konstytucji i prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej. To były wiece w obronie wyższości prawa unijnego nad Polską Konstytucją. 

Gersdorf uwiadomiła sobie, ze działa wbrew Polskiemu prawu oraz Polskiej Konstytucji już dawno temu, jednak ze względów ambicjonalnych nie miała odwagi się do tego przyznać.  Postanowiła zatem teraz zagrać bronią totalnej opozycji. ZAGRANICĄ.

Dziwi mnie to albowiem pierwszego łupnia otrzymała już z TSUE 5 grudnia br. Trybunał wprost uznał, ze to na terenie naszego kraju obowiązuje prawo w/g którego należy rozstrzyga spory kompetencyjne w Polskim wymiarze sprawiedliwości.

Gersdorf oraz jej poplecznicy organizując dzisiejsze wiece  chciały by do UE poszedł przekaz, ze miliony Polaków wspierają obecnie panującą prawnicza kastę. Polacy jednak wykazali się w zdecydowanej większości mądrością typową dla blisko 40 mln. narodu i swoja nieobecnością na wiecach pokazali Gersodorf oraz jej poplecznikom środkowy palec.

Jestem dumny, ze jestem Polakiem. Jestem dumny z Polskiego rządu dla którego prawo każdego Polaka do sprawiedliwego Polskiego Sadu jest prawem nadrzędnym nad polityczne ambicje zdeformowanej części środowiska prawniczego.

Postscriptum .

KONSTYTUCJA RP

Artykuł 83

Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

Artykuł 87

Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.

Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są na obszarze działania organów, które je ustanowiły, akty prawa miejscowego.

Artykuł 95

Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sejm i Senat.

Sejm sprawuje kontrolę nad działalnością Rady Ministrów w zakresie określonym przepisami Konstytucji i ustaw.

Artykuł 144

Prezydent Rzeczypospolitej, korzystając ze swoich konstytucyjnych i ustawowych kompetencji, wydaje akty urzędowe w tym:

ust.3 pkt.17 powoływania sędziów,

Artykuł 178

Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom.

Sędziom zapewnia się warunki pracy i wynagrodzenie odpowiadające godności urzędu oraz zakresowi ich obowiązków.

Sędzia nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Artykuł 179

Sędziowie są powoływani przez Prezydenta Rzeczypospolitej, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, na czas nieoznaczony.

Artykuł 186

Krajowa Rada Sądownictwa stoi na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Krajowa Rada Sądownictwa może wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zgodności z Konstytucją aktów normatywnych w zakresie, w jakim dotyczą one niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Artykuł 187

Krajowa Rada Sądownictwa składa się z:

Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Ministra Sprawiedliwości, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego i osoby powołanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej,

piętnastu członków wybranych spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych,

czterech członków wybranych przez Sejm spośród posłów oraz dwóch członków wybranych przez Senat spośród senatorów.

Krajowa Rada Sądownictwa wybiera spośród swoich członków przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących.

Kadencja wybranych członków Krajowej Rady Sądownictwa trwa cztery lata.

Ustrój, zakres działania i tryb pracy Krajowej Rady Sądownictwa oraz sposób wyboru jej członków określa ustawa.

Artykuł 188

Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach:

zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją,

zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie,

zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych,

skargi konstytucyjnej, o której mowa w art. 79 ust. 1.

Artykuł 195

Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji..

Na pytanie kto łamie KONSTYTUCJĘ w Naszym kraju odpowiadają stosowne artykuły w niej zawarte. Na nich własnie opieram swoje stwierdzenie, że I Prezes Sadu Najwyższego Gersdorf jest po prostu przestępca, który świadomie łamie najważniejszy akt prawny obowiązujący w Naszym kraju oraz publicznie nawołuje do jego łamania. Nie ma zapisanych w Konstytucji prerogatyw, które przypisuje sobie obecna I Prezes Sądu Najwyższego.Czas najwyższy aby Polacy uczestnicząc we wszelkiego typu wiecach organizowanych przez środowiska prawnicze zrozumieli, ze są zmanipulowani ogromem nieprawd których celem jest utrzymanie dotychczasowych struktur mających bezpośredni wpływ na tryb orzecznictwa sądowego którego zdecydowana większość Polaków nie akceptuje

imageDomki na Mazurach, spływy kajakowe rzeką Krutynia


Wykop Skomentuj9
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale