7 obserwujących
17 notek
39k odsłon
  24564   19

TSUE, Turów a sprawa Polska.. kilka ciekawostek

Szanowni Państwo,


zapoznałem się z pełnym "postanowieniem wiceprezes trybunału" w sprawie Turowa (dla zainteresowanych pełna treść jest dostępna tutaj: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=Turow&docid=246301&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=647461#ctx1 , w sumie jestem ciekawy komu chciało się również z tą pełną treścią zapoznać).


Najpierw paragraf, na podstawie którego postanowienie zostało wydane. Jest to art 279 TFUE (Traktat o funkcjonowaniu unii europejskiej)

Art. 279. środki tymczasowe w sprawach rozpatrywanych przez Trybunał Sprawiedliwości

W sprawach, które rozpatruje, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej może zarządzić niezbędne środki tymczasowe.


O tym czy środek tymczasowy w postaci zakazu dalszego wydobywania węgla brunatnego w Turowie w ogóle jest logiczny pisałem w ostatniej notce tutaj, dlatego nie chcę tego wątku powtarzać.


A teraz najciekawsze kwiatki z wrześniowego postanowienia: (kursywą sa bezpośrednie cytaty):

- Polska wnosiła o rozpatrzenie wniosku, argumentując:
Rzeczpospolita Polska stoi na stanowisku, że z uwagi na delikatny charakter oraz szczególnie duże znaczenie interesów związanych ze środowiskiem, zdrowiem i życiem ludzi oraz bezpieczeństwem, które byłyby zagrożone w przypadku utrzymania środka tymczasowego będącego przedmiotem postanowienia z dnia 21 maja 2021 r., wniosek zmierzający do uchylenia tego postanowienia winien zostać rozpoznany przez Trybunał w składzie wielkiej izby.

Odpowiedź TSUE:
 Tak więc w zastosowaniu tych przepisów co do zasady wiceprezesowi Trybunału przysługuje właściwość do orzekania w przedmiocie wniosków w przedmiocie środków tymczasowych lub też, jeżeli ze względu na szczególne okoliczności uzna on, że dany wniosek wymaga przekazania go składowi orzekającemu, do przekazania takiego wniosku Trybunałowi.

Niestety nie wiem, co do której 'zasady' i gdzie owa zasada jest zdefiniowana, ale wynika z tego, że sytuacja jest następująca... TSUE jednoosobowo może sobie zarządzić środki tymczasowe i jeśli strona wnioskuje o poszerzenie składu orzekającego, to o tym,  i tak decyduje jednoosobowo wiceprzewodniczący trybunału, który w tej konkretnej sprawie stwierdził, że nie zachodzą 'szczególne okoliczności'.

Strona Polska argumentowała we wniosku, dlaczego nie można po prostu natychmiast zaprzestać wydobycia węgla, na co szanowne TSUE odpowiedziało:

Co się tyczy, w drugiej kolejności, argumentów Rzeczypospolitej Polskiej przedstawionych w pkt 20 niniejszego postanowienia, wystarczy stwierdzić, że państwo to nie wykazało w wystarczający sposób, iż zaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów rzeczywiście zagroziłoby przerwaniem dostaw energii cieplnej i wody pitnej na obszarze Bogatyni i Zgorzelca. W oparciu o takie twierdzenia, których nie można bynajmniej uznać za „zmianę okoliczności” w rozumieniu art. 163 regulaminu postępowania, nie można więc podważyć ocen zawartych w postanowieniu z dnia 21 maja 2021 r.

A jak brzmi owy pkt 20.:

20      W szóstej i ostatniej kolejności Rzeczpospolita Polska podnosi w istocie, że zaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów może uniemożliwić dostawy energii cieplnej i wody pitnej na obszarze Bogatyni (Polska) i Zgorzelca (Polska), powodując zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców tego obszaru.

Oczywiście nie są to jedyne argumenty, bo to był 'szósty', natomiast pierwsze 5 wedle szanownego TSUE są powtórzeniem argumentacji z przedmiotu postępowania, więc nie wnoszą nic nowego i nie mogą stanowić szczególnych okoliczności, dla porządku jednak przytoczę również te argumenty strony polskiej:

15      Na poparcie swego wniosku Rzeczpospolita Polska w pierwszej kolejności utrzymuje, że na podstawie przeprowadzonych analiz w przedmiocie wykonania postanowienia z dnia 21 maja 2021 r. możliwe było ustalenie, że wstrzymanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów spowoduje siłą rzeczy trwałe wyłączenie elektrowni Turów. Zdaniem tego państwa członkowskiego elektrownia ta, ze względu na swój układ technologiczny, nie może zostać ponownie uruchomiona po wygaszeniu pracy wszystkich jej bloków energetycznych. Ponadto Rzeczpospolita Polska wskazuje, że ze względu na przeszkody technologiczne i logistyczne oraz wymagania środowiskowe nie jest możliwe spalanie w tej elektrowni węgla brunatnego z innych kopalni odkrywkowych. Okoliczności te nie zostały uwzględnione w postanowieniu z dnia 21 maja 2021 r.

16      W drugiej kolejności Rzeczpospolita Polska podnosi, że wstrzymanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów może pociągnąć za sobą zagrożenia dla środowiska i bezpieczeństwa, takie jak powstawanie osuwisk, które mogą spowodować zniszczenie lub uszkodzenie systemu odwadniania lub też uszkodzenie ekranu przeciwfiltracyjnego.

17      W trzeciej kolejności Rzeczpospolita Polska zauważa, że kontynuacja wydobycia węgla brunatnego jest niezbędna w celu zabezpieczenia wyrobiska kopalni Turów. Bez dalszego prowadzenia tej działalności nie jest bowiem zdaniem tego państwa członkowskiego możliwe zagwarantowanie, że skarpy i zbocza nie utracą stateczności w efekcie negatywnego wpływu infiltracji wody deszczowej i wód podziemnych.

18      W czwartej kolejności Rzeczpospolita Polska podnosi, że zaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów nie umożliwia zapobieżenia obniżaniu się poziomu zwierciadła wód podziemnych na terytorium czeskim. Zdaniem tego państwa członkowskiego zawieszenie tego wydobycia na czas trwania postępowania głównego nie może przyczynić się do poprawy zaopatrzenia w wodę na terytorium czeskim.

19      W piątej kolejności Rzeczpospolita Polska utrzymuje, że wstrzymanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów może też spowodować realne zagrożenie dla bezpieczeństwa polskiego i europejskiego systemu elektroenergetycznego. Awaria, do której doszło w dniu 17 maja 2021 r. w stacji elektroenergetycznej Rogowiec (Polska), unaoczniła, że wstrzymanie wydobycia powoduje zwiększone zagrożenie dla bezpieczeństwa polskiego systemu elektroenergetycznego.


Lubię to! Skomentuj129 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka