Badania i rozwój

Badania i rozwój to dwa wzajemnie powiązane procesy - działalność badawcza (research) i prace rozwojowe (development), w wyniku których przez zastosowanie innowacji technicznych powstają nowe produkty albo nowe postaci danych produktów, bądź też poszukuje się nowych rozwiązań dla zwiększenia wiedzy o człowieku i jego otoczeniu

B+R jest terminem obejmującym trzy rodzaje działalności: badania podstawowe, badania stosowane i prace rozwojowe. Badania podstawowe to działalność eksperymentalna lub teoretyczna podejmowana przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy na temat podłoża zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na konkretne zastosowanie lub wykorzystanie. Badania stosowane to także oryginalna praca badawcza podejmowana w celu zdobycia nowej wiedzy, ale jest zorientowana przede wszystkim na konkretny cel praktyczny. Może też znaleźć zastosowanie dla uzyskanych wyników badań podstawowych. Prace rozwojowe to systematyczna praca opierająca się wykorzystaniu dotychczasowej wiedzy w celu wytworzenia nowych materiałów, produktów lub urządzeń, lub ulepszenia już istniejących procesów, systemów i usług. W tym obszarze mieści się też przygotowanie prototypów oraz instalacji pilotażowych. B+R obejmuje zarówno formalnie prowadzoną działalność B+R w instytucjach zajmujących się taką działalnością, jak i działalność B+R prowadzoną nieformalnie i okazjonalnie przez inne podmioty.

Chcesz więcej tytułów?