fot. Pixabay.com
fot. Pixabay.com

Rewolucja w opłatach za śmieci. Koniec z nielubianym przez Polaków systemem

Redakcja Redakcja Samorząd Obserwuj temat Obserwuj notkę 63
Koniec odpowiedzialności zbiorowej w systemie naliczania opłat za wywóz śmieci? Ministerstwo Klimatu chce, żeby za niewłaściwe segregowanie odpadów odpowiadał tylko ich wytwórca, a nie wszyscy lokatorzy danej nieruchomości. W tym celu gminy mają otrzymać narzędzia do sprawniejszego weryfikowania liczby mieszkańców danego obiektu.

Rewolucja w wywozie śmieci. Wiceminister środowiska zabrała głos

Sowińska w liście do Rzecznika Praw Obywatelskich wyjaśniła, że ostatnie prace zespołu doradczego w tej sprawie obejmowały wprowadzenie rozwiązań umożliwiających gminom sprawniejsze weryfikowanie informacji dotyczących liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, tak aby stosowanie metody „od osoby” było łatwiejsze i w miarę możliwości szerzej stosowane.

"Zapewniam, że kwestie sprawnego i sprawiedliwego naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są przedmiotem prac w Ministerstwie. Te prace toczą się przy współudziale przedstawicieli samorządów w ramach prac Zespołu doradczego do spraw systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami. Zespół ten został powołany zarządzeniem z dnia 23 listopada 2020 r. przez Ministra Klimatu i Środowiska i kontynuuje swoje prace" - napisała Sowińska.


Sowińska: istnieją przepisy umożliwiające takie rozwiązanie

Urzędniczka przypomniała w swoim piśmie, że w 2021 roku wprowadzono zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, umożliwiające odejście od odpowiedzialności zbiorowej w przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych w budynkach wielorodzinnych.

"Dodano przepis, który umożliwia, po zapewnieniu technicznych możliwości, identyfikacji odpadów komunalnych wytwarzanych w poszczególnych lokalach, postanowienie przez radę gminy, w drodze uchwały, o ponoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właściciela lokalu lub inną osobę, której służy tytuł prawny do lokalu w budynku wielolokalowym lub osobę faktycznie zamieszkującą lub użytkującą ten lokal" - zauważyła wiceminister.

Dzięki zapowiadanym zmianom gminy będą mogły odejść od odpowiedzialności zbiorowej w zabudowie wielorodzinnej, przez indywidualne rozliczanie poszczególnych lokali z selektywnego zbierania odpadów. W rezultacie za niedopełnienie obowiązku segregacji odpadów komunalnych zapłaci ich wytwórca, a nie np. wszyscy mieszkańcy bloku mieszkalnego.

Wprowadzenie zasady "zanieczyszczający płaci" spowoduje, że zapisy prawne byłyby spójne z przepisami na poziomie unijnym i żeby producenci poszczególnych produktów byli odpowiedzialni (m.in. finansowo) za odpady, które powstają z produktów wprowadzonych przez nich na rynek.

"W efekcie, dzięki finansowemu zaangażowaniu producentów, które będzie przejawiało się m.in. w partycypowaniu w kosztach gospodarowania odpadami powstającymi z ich produktów oraz we właściwym projektowaniu ich produktów, koszty gmin, a w efekcie opłata uiszczana przez właścicieli nieruchomości, będzie w miarę możliwości niższa" - podsumowała wiceminister klimatu.

MB

Fot. Pojemniki na śmieci. Źródło: Pixabay.com

Czytaj dalej:


Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka