5 obserwujących
28 notek
69k odsłon
  603   0

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i demokracji w Polsce

10.11.2017
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w zakresie praworządności i
demokracji w Polsce
(2017/2931(RSP))
Parlament Europejski,
– uwzględniając traktaty UE, a w szczególności art. 2, 3, 4, 6 i 7 Traktatu o Unii
Europejskiej (TUE),
– uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej,
– uwzględniając Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej,
– uwzględniając europejską konwencję praw człowieka oraz powiązane orzecznictwo
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka,
– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 19 marca 2014 r. pt. „Nowe ramy UE na rzecz
umocnienia praworządności” (COM(2014)0158),
– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie sytuacji w Polsce

1.
– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 września 2016 r. w sprawie niedawnych
wydarzeń w Polsce i ich wpływu na prawa podstawowe określone w Karcie praw
podstawowych Unii Europejskiej

2
– uwzględniając zalecenie Komisji z dnia 21 grudnia 2016 r., dotyczące praworządności i
stanowiące uzupełnienie zalecenia z dnia 27 lipca 2016 r., w którym uwzględnia się
niedawne wydarzenia w Polsce w związku z powołaniem nowego prezesa Trybunału
Konstytucyjnego,
– uwzględniając trzecie zalecenie Komisji dotyczące praworządności, z dnia 26 lipca
2017 r., w którym Komisja wyraża głębokie zaniepokojenie planowaną reformą
sądownictwa w Polsce, pogłębiającą w ocenie Komisji systemowe zagrożenie dla
praworządności w Polsce, którego dopatrzono się już w procedurze praworządności
wszczętej przez Komisję w styczniu 2016 r.,
– uwzględniając odpowiedź rządu polskiego z dnia 20 lutego 2017 r., w której nie
zgodzono się ze stwierdzeniem, jakoby w Polsce istniało systemowe zagrożenie dla
praworządności, a także uwzględniając kolportowaną w mediach odpowiedź rządu
polskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r., w której odrzuca się zastrzeżenia Komisji w
stosunku do reform sądownictwa i kwestionuje jej kompetencje w zakresie oceny
wymiaru sprawiedliwości,
– uwzględniając postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa
członkowskiego, wszczęte przeciwko Polsce przez Komisję, w tym postępowanie z dnia

1 Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0123.
2 Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0344.
RE\1139136PL.docx 3/8 PE614.231v01-00
PL
29 lipca 2017 r. i uzasadnioną opinię z dnia 12 września 2017 r., dotyczącą ustawy o
ustroju sądów powszechnych, w której to opinii stwierdzono, że polskie prawo jest
niezgodne z prawem UE, w szczególności z art. 157 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej (TFUE), dyrektywą 2006/54/WE w sprawie równości płci w dziedzinie
zatrudnienia oraz art. 19 ust. 1 TUE w powiązaniu z art. 47 Karty praw podstawowych
Unii Europejskiej,

– uwzględniając wymiany poglądów przeprowadzone w Komisji Wolności
Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych z udziałem pierwszego
wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa w dniu 22 marca,
31 sierpnia i 6 listopada 2017 r.,

– uwzględniając wymiany poglądów przeprowadzone podczas posiedzeń Rady do Spraw
Ogólnych w dniu 16 maja i 25 września 2017 r. na temat praworządności w Polsce,
– uwzględniając opinię Europejskiej Komisji na rzecz Demokracji przez Prawo (komisja
wenecka) z dnia 14 października 2016 r. w sprawie ustawy o Trybunale
Konstytucyjnym, a także oświadczenie przewodniczącego komisji weneckiej z dnia 24
stycznia 2017 r., w którym wyraża on głębokie zaniepokojenie „pogarszającą się
sytuacją” w Polsce,

– uwzględniając usunięcie w dniu 18 maja 2017 r. ze strony internetowej i internetowej
bazy aktów prawnych Trybunału Konstytucyjnego trzech wyroków dotyczących
następujących spraw: K 47/15 z dnia 9 marca 2016 r. (uznanie zmian wprowadzonych
przez rząd do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym za niezgodne z konstytucją),
K 39/16 z dnia 11 sierpnia 2016 r. (zakwestionowanie legalności najważniejszych
przepisów drugiej ustawy zmieniającej tryb postępowania przed Trybunałem
Konstytucyjnym) i K 44/16 z dnia 7 listopada 2016 r. (dotyczy legalności powołania
prezesa i wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego),

– uwzględniając przyjęcie przez Sejm RP w czerwcu i lipcu 2017 r. czterech ustaw o
reformie sądownictwa, mianowicie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole
Sądownictwa i Prokuratury, ustawy o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych
innych ustaw („ustawa o Krajowej Szkole Sądownictwa”); ustawy o zmianie ustawy o
Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw („ustawa o Krajowej
Radzie Sądownictwa”); ustawy o zmianie ustawy o ustroju sądów powszechnych
(„ustawa o ustroju sądów powszechnych”) oraz ustawy o Sądzie Najwyższym, które to
ustawy stały się przyczyną poważnych obaw co do naruszenia zasady podziału władzy i
położenia kresu niezależności sądownictwa,

– uwzględniając pismo przewodniczącego Parlamentu Europejskiego z dnia 18 lipca
2017 r., w którym wyrażono zaniepokojenie zdecydowanej większości
przewodniczących grup politycznych w Parlamencie w odniesieniu do ustaw przyjętych
z myślą o reformie sądownictwa w Polsce,

Lubię to! Skomentuj6 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka