124 obserwujących
836 notek
1089k odsłon
  251   0

Obywatele bez głosu, część I

W sierpniu 1999 r. weszła w życie ustawa o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli. Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza (OIU), nazywana też inicjatywą ludową, jest propozycją z dziedziny oddolnej aktywności społecznej. Potencjalnie zapewnia obywatelom szerszy, bardziej zaangażowany udział w życiu społeczno-politycznym. Zdaje się też potwierdzać fakt, że interesy społeczne można – w pewnej mierze – artykułować i efektywnie o nie zabiegać niezależnie od tzw. wielkiej polityki. Jak to jednak wygląda w praktyce?

Zgodnie z założeniami ustawy, obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, mający czynne prawo wyborcze, mogą zgłaszać projekty ustaw, o ile uda się im zebrać co najmniej 100 tys. podpisów pod daną inicjatywą legislacyjną – zgodnie z artykułem dziesiątym ustawy, komitety mają na to zaledwie trzy miesiące. Prace nad projektem ustaw obywatelskich prowadzi komitet, który zyskuje osobowość prawną po zebraniu nie mniej niż tysiąca podpisów. Z kolei zgodnie z artykułem 16., komitety, prowadząc swą działalność, nie mogą liczyć na pomoc z budżetu państwa, z którego tak chętnie i niemal bez umiaru korzystają ugrupowania polityczne. Projekt danej ustawy składany jest na ręce Marszałka Sejmu.

W Sejmie V kadencji znajdują się następujące projekty ustaw obywatelskich (dane z 11 kwietnia 2007 r.): (1) o zmianie ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa; (2) o Funduszu Alimentacyjnym; (3) o finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej; (4) o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej; (5) o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług; (6) o restrukturyzacji i prywatyzacji Zespołu Elektrociepłowni w Łodzi S.A.; (7) o kodeksie karnym; (8) o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Poniżej charakterystyka poszczególnych projektów. Choć wyliczanka może wydać się nudna, to już tylko na jej podstawie można ocenić, jak przez sprawujących władzę traktowane są obywatelskie inicjatywy.

(1) Projekt ustawy obywatelskiej o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa wpłynął do Sejmu 30 stycznia 2004 r. (projekt dotyczył powołania do życia województwa środkowopomorskiego). 13 kwietnia 2005 r. ówczesny rząd uznał, że zawiera on uchybienia natury legislacyjnej, oraz że zasadne wydaje się przeprowadzenie referendum na obszarze zajmującym tereny projektowanego województwa (nic takiego nie miało jednak miejsca). W związku z zakończeniem pracy przez Sejm IV kadencji, projekt wniesiony został pod obrady Sejmu V kadencji 22 grudnia 2005 r. W dniu 7 marca 2006 r. rząd negatywnie ocenił inicjatywę powołania nowego województwa. Sprawa nie została rozwiązana po myśli wnioskodawców-obywateli.

(2) Projekt ustawy obywatelskiej o Funduszu Alimentacyjnym – zakłada powołanie funduszu, będącego w dyspozycji poszczególnych gmin, przeznaczonego na wypłatę świadczeń pieniężnych dla osób, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej z powodu niemożności wyegzekwowania należnych im alimentów, określa także dysponentów funduszu, podstawy gospodarki finansowej, obowiązki w zakresie zgłaszania do rejestru danych osobowych. Wpłynął do Sejmu 21 września 2004 r. W dniu 17 grudnia 2004 r. projekt skierowany został do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. 4 listopada skierowany do zaopiniowania przez organizacje samorządowe. 9 grudnia 2004 r. ówczesny rząd wyraził negatywną opinię na temat projektu. 22 grudnia 2005 r. wpłynął pod obrady Sejmu V kadencji. 7 kwietnia 2006 r. skierowany został do Komisji Finansów Publicznych, Komisji Polityki Społecznej, Komisji Rodziny i Praw Kobiet, Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. 10 sierpnia 2007 r. – rząd pozytywnie ocenił cel obywatelskiego projektu i konieczność zmian przepisów dotyczących pomocy państwa dla wierzycieli alimentacyjnych, których należności nie są skutecznie egzekwowane. Uznał przy tym, że treść projektu powinna zostać zmodyfikowana zarówno ze względu na niektóre proponowane rozwiązania szczegółowe, jak i znaczną dezaktualizację projektu (sic!). Sprawa dotychczas nie została rozwiązana po myśli wnioskodawców-obywateli.

(3) Projekt ustawy obywatelskiej o finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej – przewiduje kompleksową regulację w zakresie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, a w szczególności warunków udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zakresu, zasad i trybu ich finansowania, zadań władz publicznych, zasad ubezpieczenia zdrowotnego, zasad funkcjonowania, organizacji i zadań Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Instytutu Ubezpieczeń Społecznych, Komisji Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych. Przedłożony Sejmowi IV kadencji 13 października 2004 r. W dniu 7 stycznia 2005 r. skierowany został do Komisji Zdrowia. 22 grudnia 2005 r. wpłynął pod obrady Sejmu V kadencji. 24 marca 2006 r. został przekazany przez Sejm do Komisji Zdrowia. Sprawa dotychczas nie została rozwiązana po myśli wnioskodawców-obywateli.

Lubię to! Skomentuj3 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale