GPS GPS
450
BLOG

Nowa wolnościowa partia

GPS GPS Polityka Obserwuj notkę 32
Jeśli Korwin odchodzi od korwinizmu, to należy odejść od Korwina, by pozostać korwinistą.

       Posłowie Dobromir Sośnierz, Artur Dziambor i Jakub Kulesza wystąpili z partii Korwin i zakładają nową wolnościową partię, która będzie wchodziła w skład Konfederacji. Uważam, że teraz nie ma już żadnych przeszkód by wszyscy libertarianie się do nich przyłączyli. To będzie wielokroć bardziej skuteczna partia realizująca idee libertariańskie, niż wszystkie dotychczasowe próby politycznego organizowania się i działania libertarian.

       Próby rozwoju Partii Libertariańskiej - podobnej do amerykańskiej, gdzie jest trzecią siłą polityczną - w Polsce niestety się nie udały. Polscy libertarianie są ideowcami, teoretykami, filozofami, ale praktyczne działania polityczne nam nie wychodzi - tylko kilku posłów w Sejmie ma bliskie do nas poglądy. Więc nie ma innego wyjścia jak przyłączyć się do inicjatywy praktyków. Uważam, że wszyscy, którzy uczestniczyli w Partii Libertariańskiej śmiało mogą teraz współtworzyć nową partię Sośnierza, Dziambora i Kuleszy.

       Konfederacja to maszynka wyborcza niezbędna przy polskiej ordynacji wyborczej. Gdyby Partia Libertariańska istniała, nie miałaby praktycznie innych możliwości wprowadzenia własnych członków do Sejmu niż startowanie z list Konfederacji. Przyłączenie się libertarian do nowej partii wolnościowej, która na pewno będzie miała znaczące miejsca na listach Konfederacji, daje duże szanse, by któryś libertarianin do Sejmu się dostał.

       Dlatego deklaruję akces do tej nowej partii. Ufam tym trzem posłom, bo śledzę ich wypowiedzi i działalność - i wiem, że zawsze mówią mądrze i z sensem. Celnie komenderują sytuacje polityczną i głosują w Sejmie tak, jak i ja bym głosował na ich miejscu. 

Grzegorz GPS Świderski

PS. Notki powiązane:

------------------------------

Najgłupszy zabobon w dziejach świata <- poprzednia notka

następna notka -> Obywatelom Federacji Rosyjskiej wstęp wzbroniony

------------------------------

Tagi: gps65, polityka, partia, wolnościowcy

GPS
O mnie GPS

My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, dys­ku­tu­ję, roz­wa­żam, ana­li­zu­ję, teo­re­ty­zu­ję, do­cie­kam, po­li­ty­ku­ję, pro­wo­ku­ję, spe­ku­lu­ję, fi­lo­zo­fu­ję. Je­stem sar­ma­to­li­ber­ta­ria­ni­nemcy­kli­stąże­gla­rzem i jeźdź­cem Trik­ke. Z wy­kształ­ce­nia je­stem in­for­ma­ty­kiem, pra­cu­ję ja­ko pro­gra­mi­sta fre­elan­cer. Not­ki blo­go­we pi­szę w In­ter­ne­cie od lat 90-ty­ch XX wie­ku głów­nie dla mo­ich od­le­gły­ch po­tom­ków. Not­ki te są po­nad­cza­so­we — tyl­ko nie­licz­ne do­ty­czą bie­żą­cej sy­tu­acji. By je zna­leźć, na­le­ży frag­ment prze­ko­pio­wać do wy­szu­ki­war­ki i do­pi­sać: gps65. Na Salonie24 je­stem dłu­go przed tym, za­nim stał się szma­tław­cem i bę­dę po tym, jak się ze­szma­ci na śmierć. Blog ten udo­stęp­niam na li­cen­cji do­na­tion­wa­re. Je­śli ze­chce­sz od­wza­jem­nić się za mój trud, to pro­szę o prze­lew na kon­to: 89 1140 2004 0000 3602 8209 1248, lub BLIK na te­le­fon: 603112486, lub z za­gra­ni­cy: pay­pal.me/gps1965. Zga­dzam się na roz­po­wszech­nia­nie, pu­bli­ko­wa­nie, ko­pio­wa­nie, prze­ina­cza­nie i wy­ko­rzy­sta­nie mo­ich no­tek, ale pro­szę przy pu­bli­ko­wa­niu w in­ny­ch miej­sca­ch do­łą­czyć na koń­cu od­no­śnik do ory­gi­nal­nej stro­ny, z któ­rej not­ka zo­sta­ła sko­pio­wa­na. Sta­ły­ch czy­tel­ni­ków za­pra­szam na gril­la na dział­kę w cen­trum War­sza­wy. Naj­le­piej kon­tak­to­wać się ze mną przez Te­le­gram: t.me/gps65. By śle­dzić na bie­żą­co mo­je not­ki, moż­na się za­pi­sać na mój ka­nał na Te­le­gra­mie: t.me/KanalBlogeraGPS. Mój ka­nał na YouTu­be: youtube.com/@GrzegorzSwiderski.  

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka