GPS GPS
576
BLOG

Oddamy Wam Polskę!

GPS GPS Polityka Obserwuj notkę 24
Kon­fe­de­ra­cja roz­po­czę­ła kam­pa­nię wy­bor­czą. Ich głów­nym ha­słem w tej kam­pa­nii to: „Od­da­my Wam Pol­skę”. Pol­ska to kraj, któ­ry je­st oku­po­wa­ny przez pań­stwo. So­cjal­de­mo­kra­tycz­ne pań­stwo ode­bra­ło Po­la­kom swo­bo­dę go­spo­dar­czą, wol­no­ść oso­bi­stą i wła­sno­ść pry­wat­ną. Kon­fe­de­ra­cja dą­ży do zdo­by­cia wła­dzy, po to, by to Po­la­kom od­dać.

  Pol­ska nie na­le­ży obec­nie do Po­la­ków. Pol­ska na­le­ży do biu­ro­kra­tów, urzęd­ni­ków, za­mor­dy­stów, oku­pan­tów. Prze­kręt ko­wi­do­wy nam to naj­wy­raź­niej uzmy­sło­wił. Wła­dza zmu­si­ła nas do sie­dze­nia w do­ma­ch, za­ka­za­li cho­dze­nia po uli­ca­ch, za­mknę­li la­sy, ogra­ni­czy­li biz­nes, do­pro­wa­dza­jąc wie­lu do ban­kruc­twa. Nawet oddychanie Wam utrudnili, nakazując chodzić w maseczkach, choć to bardzo niezdrowe! Mo­gli to zro­bić, bo oni, urzęd­ni­cy, po­li­ty­cy rzą­dzą­cy, Pol­skę po­sia­da­ją — więk­szo­ść ma­jąt­ku je­st wła­sno­ścią pań­stwa, lub je­st przez nie ści­śle kon­tro­lo­wa­na, a służba zdrowia i edukacja jest wprost w ich brudnych urzędniczych łapach. Powoli na żądanie międzynarodowych geszefciarzy zamieniają socjalizm w sanitaryzm.

---------------------------------

To nasza wojna! <- poprzednia część serii

następna część serii -> Międzymorze jako drugie płuco Europy, ale z pęcherzykami!

---------------------------------

  Ja o tym wszyst­kim pi­szę od lat. Pań­stwo nas nisz­czy. Kult pań­stwa, ta nie­mo­ral­na sta­to­la­tria, nas utrzy­mu­je w bie­dzie. Te­go oku­pan­ta nie da się znisz­czyć si­łą, prze­mo­cą, ja­kąś re­wo­lu­cją, bo zwy­cięz­ca zdo­bę­dzie jesz­cze więk­szą wła­dzę do znie­wa­la­nia. Dla­te­go trze­ba re­wo­lu­cję prze­pro­wa­dzić tak, by zdo­być wła­dzę de­mo­kra­tycz­nie, tak by Po­la­cy za­gło­so­wa­li za tym, by od­zy­skać Pol­skę, a po­tem wła­dza się sa­mo­ogra­ni­czy, od­da zdo­by­ty ma­ją­tek, prze­sta­nie nas znie­wa­lać. Pry­wa­ty­za­cji nie zro­bi się na si­łę, Po­la­cy mu­szą naj­pierw chcieć być wol­ny­mi wła­ści­cie­la­mi.

  Nie­ste­ty so­cjal­de­mo­kra­ci z PiS, PO, SLD, PSL i in­ny­ch par­tii, dzie­dzi­cząc pań­stwo po oku­pan­ta­ch ze­wnętrz­ny­ch, tak bar­dzo nas zin­dok­try­no­wa­li, że nie wy­obra­ża­my so­bie ży­cia bez pa­na, któ­ry się na­mi opie­ku­je. Więc mu­si­cie naj­pierw zro­zu­mieć, że na wol­no­ści je­st le­piej, że wła­sno­ść pry­wat­na je­st lep­sza, że tyl­ko wol­ny ry­nek po­zwa­la na bo­ga­ce­nie się, a wte­dy wy­bierz­cie na swo­ich pa­nów ty­ch, któ­rzy z nie­wo­li was uwol­nią.

  W nad­cho­dzą­cy­ch wy­bo­ra­ch trze­ba ko­niecz­nie za­gło­so­wać na Kon­fe­de­ra­cję. Głos od­da­ny na każ­de in­ne ugru­po­wa­nie bę­dzie gło­sem za utrzy­ma­niem pań­stwa w obec­nym sta­nie, a za­tem utrzy­ma­niem nie­wo­li, za ugrun­to­wa­niem to­ta­li­ta­ry­zmu, za­mor­dy­zmu i cen­zu­ry, za utrwa­le­niem nie­mo­ral­ne­go so­cja­li­zmu.

  Ży­je­my te­raz w okre­sie mię­dzy­prze­krę­to­wym, tak jak Po­la­cy, któ­rzy od­zy­ska­li nie­pod­le­gło­ść w po­przed­nim wie­ku, ży­li w okre­sie mię­dzy­wo­jen­nym – mię­dzy Pierw­szą a Dru­gą Woj­ną Świa­to­wą. My ma­my już Pierw­szy Prze­kręt Świa­to­wy za so­bą, ale po­nie­waż świet­nie się udał, to bę­dzie ko­lej­ny. Je­śli nic w Pol­sce nie zmie­ni­my, je­śli zo­sta­wi­my u wła­dzy so­cjal­de­mo­kra­tów z PiS, je­śli wła­dza się zmie­ni na so­cjal­de­mo­kra­tów z PO, SLD, PSL czy in­nej Le­wi­cy, to na­stęp­ny, Dru­gi Prze­kręt Świa­to­wy, nas jesz­cze bar­dziej do­bi­je, jesz­cze bar­dziej wy­trze­bi, okrad­nie na jesz­cze więk­szą ka­sę.

  Pań­stwo to na­rzę­dzie do ro­bie­nia prze­krę­tów fi­nan­so­wy­ch. Wszyst­kie me­cha­ni­zmy, któ­re dzia­ła­ją w pań­stwie, słu­żą te­mu, by nas wy­zy­ski­wać, okra­dać, zbie­rać ha­ra­cze, oszu­ki­wać i znie­wa­lać. Te me­cha­ni­zmy trze­ba znisz­czyć, zli­kwi­do­wać i od­dać Pol­skę Po­la­kom. Tyl­ko Kon­fe­de­ra­cja do te­go dą­ży.

Grzegorz GPS Świderski
t.me/KanalBlogeraGPS

PS. Tu całość konwencji Konfederacji "Nowe Otwarcie" rozpoczynającej kampanię wyborczą:


------------------------------

Pisowski reżim natęża represje <- po­przed­nia not­ka

na­stęp­na not­ka -> Drugi Przekręt Światowy

------------------------------

Ta­gi: gps65, Polska, Konfederacja, konwencja wyborcza

GPS
O mnie GPS

My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, dys­ku­tu­ję, roz­wa­żam, ana­li­zu­ję, teo­re­ty­zu­ję, do­cie­kam, po­li­ty­ku­ję, pro­wo­ku­ję, spe­ku­lu­ję, fi­lo­zo­fu­ję. Je­stem sar­ma­to­li­ber­ta­ria­ni­nemcy­kli­stąże­gla­rzem i jeźdź­cem Trik­ke. Z wy­kształ­ce­nia je­stem in­for­ma­ty­kiem, pra­cu­ję ja­ko pro­gra­mi­sta fre­elan­cer. Not­ki blo­go­we pi­szę w In­ter­ne­cie od lat 90-ty­ch XX wie­ku głów­nie dla mo­ich od­le­gły­ch po­tom­ków. Not­ki te są po­nad­cza­so­we — tyl­ko nie­licz­ne do­ty­czą bie­żą­cej sy­tu­acji. By je zna­leźć, na­le­ży frag­ment prze­ko­pio­wać do wy­szu­ki­war­ki i do­pi­sać: gps65. Na Salonie24 je­stem dłu­go przed tym, za­nim stał się szma­tław­cem i bę­dę po tym, jak się ze­szma­ci na śmierć. Blog ten udo­stęp­niam na li­cen­cji do­na­tion­wa­re. Je­śli ze­chce­sz od­wza­jem­nić się za mój trud, to pro­szę o prze­lew na kon­to: 89 1140 2004 0000 3602 8209 1248, lub BLIK na te­le­fon: 603112486, lub z za­gra­ni­cy: pay­pal.me/gps1965. Zga­dzam się na roz­po­wszech­nia­nie, pu­bli­ko­wa­nie, ko­pio­wa­nie, prze­ina­cza­nie i wy­ko­rzy­sta­nie mo­ich no­tek, ale pro­szę przy pu­bli­ko­wa­niu w in­ny­ch miej­sca­ch do­łą­czyć na koń­cu od­no­śnik do ory­gi­nal­nej stro­ny, z któ­rej not­ka zo­sta­ła sko­pio­wa­na. Sta­ły­ch czy­tel­ni­ków za­pra­szam na gril­la na dział­kę w cen­trum War­sza­wy. Naj­le­piej kon­tak­to­wać się ze mną przez Te­le­gram: t.me/gps65. By śle­dzić na bie­żą­co mo­je not­ki, moż­na się za­pi­sać na mój ka­nał na Te­le­gra­mie: t.me/KanalBlogeraGPS. Mój ka­nał na YouTu­be: youtube.com/@GrzegorzSwiderski.  

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka