GPS GPS
188
BLOG

Międzymorze jako drugie płuco Europy, ale z pęcherzykami!

GPS GPS Społeczeństwo Obserwuj notkę 10
Idea Mię­dzy­mo­rza je­st war­ta re­ali­za­cji. Je­śli Ukra­ina wy­gra woj­nę z Fe­de­ra­cją Ro­syj­ską, a ta się roz­pad­nie na wie­le pań­ste­wek, to idea Mię­dzy­mo­rza na pew­no się zi­ści. War­to uczy­nić z Mię­dzy­mo­rza dru­gie płu­co Eu­ro­py. Płu­co je­st do­brą ana­lo­gią, bo skła­da się z wie­lu pę­che­rzy­ków.

  Ta idea nie wy­ma­ga two­rze­nia cen­tral­ne­go mo­car­stwa, jed­no­li­te­go pań­stwa. Mię­dzy­mo­rze mo­że two­rzyć wie­le nie­za­leż­ny­ch, nie­pod­le­gły­ch gmin ta­ki­ch jak szwaj­car­skie kan­to­ny, ze­spo­lo­ny­ch tyl­ko so­ju­szem woj­sko­wym i po­ro­zu­mie­nia­mi go­spo­dar­czy­mi li­kwi­du­ją­cy­mi wszel­kie ba­rie­ry w han­dlu oraz po­ru­sza­niu się, podobnymi do stre­fy Schen­gen.

---------------------------------

Oddamy Wam Polskę! <- poprzednia część serii

następna część serii -> Sytuacja sprzyja Polsce!

---------------------------------

  Mię­dzy­mo­rze, ja­ko dru­gie płu­co Eu­ro­py, naj­bo­gat­sze i naj­bez­piecz­niej­sze bę­dzie wte­dy, gdy bę­dzie skła­da­ło się z ty­sią­ca Liech­ten­ste­inów two­rzą­cy­ch kon­fe­de­ra­cję po­dob­ną do Szwaj­ca­rii. Bo kon­ku­ren­cja po­li­tycz­na je­st rów­ne waż­na, co go­spo­dar­cza — dla­te­go wła­śnie Szwaj­ca­ria je­st tak bo­ga­ta i bez­piecz­na — bo tam nie tyl­ko fir­my ze so­bą kon­ku­ru­ją ryn­ko­wo, ale nie­pod­le­głe kan­to­ny kon­ku­ru­ją po­li­tycz­nie. Lep­sza je­st kon­fe­de­ra­cja niż fe­de­ra­cja. To je­st re­al­ne, bo na ob­sza­rze Mię­dzy­mo­rza nie ma żad­ne­go do­mi­nu­ją­ce­go mo­car­stwa.

  Tyl­ko mu­si­my jeszcze za­dbać o to, by nie są­sia­do­wać z mo­car­stwa­mi. Ta­ką ideę mo­że zre­ali­zo­wać tyl­ko Kon­fe­de­ra­cja, bo PiS czy PO to par­tie so­cjal­de­mo­kra­tycz­ne, któ­ry­ch klu­czo­wy­mi ele­men­ta­mi re­ali­zo­wa­ne­go pro­gra­mu są cen­tra­li­zm, so­cja­li­zm i eta­ty­zm. Cen­tra­li­stycz­ne Mię­dzy­mo­rze nie ma żad­ny­ch szans na prze­trwa­nie.

  To roz­pro­sze­nie po­li­tycz­ne i tak w cią­gu po­ko­le­nia się do­ko­na, bo du­że spój­ne pań­stwa nie­uchron­nie zban­kru­tu­ją. Więc im szyb­ciej zbu­du­je­my te ty­siąc Liech­ten­ste­inów, tym mniej­szym wstrzą­sem bę­dzie upa­dek ter­ro­ry­zmu obec­ny­ch pań­stw. Zasada subsydiarności nieuchronnie wygra.

  No ale jak uczy­nić to, by nie są­sia­do­wać z mo­car­stwa­mi? Mo­im zda­niem głów­nie po­przez do­pro­wa­dze­nie do roz­pa­du Fe­de­ra­cji Ro­syj­skiej. Wte­dy i Niem­cy stra­cą na zna­cze­niu. Dla­te­go trze­ba po­ma­gać Ukra­inie w woj­nie. To się już dzie­je i nie trze­ba cze­kać, aż Kon­fe­de­ra­cja zdo­bę­dzie wła­dzę. Tak się dzieje, bo geopolityczne siły strukturalne wymuszają na nas takie działania. Każdy polski rząd będzie dążył do utraty statusu mocarstwa przez Rosję i Niemcy, bo wszelkie nieszczęścia Polaków od początku dziejów wynikły z tego, że graniczyliśmy z agresywnymi państwami żądnymi zdobyczy terytorialnych mającymi mocarstwowe aspiracje.

  Wła­dza dla Kon­fe­de­ra­cji je­st po­trzeb­na po to, by ją od­dać Po­la­kom, a wte­dy wol­no­ść go­spo­dar­cza, kon­ku­ren­cja po­li­tycz­na, wol­ny ry­nek i wła­sno­ść pry­wat­na uczy­ni nas bo­ga­ty­mi, co się moc­no przy­czy­ni do po­wsta­nia sil­ne­go Mię­dzy­mo­rza, ja­ko re­gio­nu ty­sią­ca Liech­ten­ste­inów.

  Ta­ki ob­szar wol­ny­ch, bo­ga­ty­ch lu­dzi bę­dzie wie­lo­kroć trud­niej na­je­chać Chi­nom. Chi­ny z na­mi nie są­sia­du­ją, więc nie są dla nas bez­po­śred­nim za­gro­że­niem. Dla nas naj­waż­niej­sze je­st do­pro­wa­dzić do roz­pa­du Ro­sji, co uczy­ni ją słab­szą ofen­syw­nie, ale sil­niej­szą de­fen­syw­nie. Szwaj­ca­ria nie ma żad­ny­ch szans w na­pad­nię­ciu na są­sia­dów, a jej są­sie­dzi nie ma­ją żad­ny­ch szans w na­pa­ści na Szwaj­ca­rię. Tak je­st wła­śnie dla­te­go, że Szwaj­ca­ria je­st kon­fe­de­ra­cją nie­pod­le­gły­ch kan­to­nów.

  Daw­na Rzecz­po­spo­li­ta upa­dła głów­nie dla­te­go, że mia­ła cen­tral­ną wła­dzę, któ­rą uda­ło się sko­rum­po­wać — z ty­sią­cem nie­pod­le­gły­ch gmin już tak ła­two nie bę­dzie. A roz­pro­szo­na nie­pod­le­gło­ść praw­na, go­spo­dar­cza i po­li­tycz­na nie osła­bia si­ły mi­li­tar­nej so­ju­szu wie­lu su­we­ren­ny­ch, au­to­no­micz­ny­ch re­gio­nów.

  Dla­te­go po­pie­ram idee Mię­dzy­mo­rza ja­ko dru­gie­go płu­ca Eu­ro­py, ale płu­ca zło­żo­ne­go z wie­lu pę­che­rzy­ków.

Grzegorz GPS Świderski
t.me/KanalBlogeraGPS

PS. Notki powiązane:


------------------------------

Prywatna korespondencja z Dobromirem Sośnierzem <- po­przed­nia not­ka

na­stęp­na not­ka -> Nieprzewidywalność osobliwości

------------------------------

Ta­gi: gps65, polityka, Międzymorze, płuco, pęcherzyki, konfederacja

GPS
O mnie GPS

Blo­ger, że­gla­rz, informatyk, trajk­ka­rz, sar­ma­to­li­ber­ta­ria­nin, fu­tu­ry­sta. My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, po­li­ty­ku­ję, fi­lo­zo­fu­ję.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo