GPS GPS
291
BLOG

Jak w Polsce odrodzi się cywilizacja

GPS GPS Społeczeństwo Obserwuj notkę 9
W Eu­ro­pie naj­lep­sze po­dej­ście do kwe­stii prze­krę­tu ko­wi­do­we­go mia­ła Szwe­cja. Tam by­ło naj­mniej re­stryk­cji pan­de­micz­ny­ch, a za­tem i naj­mniej nad­mia­ro­wy­ch zgo­nów. Czy za­tem dla ko­goś, kto my­śli o emi­gra­cji, je­st to naj­lep­szy kraj, w któ­rym moż­na się schro­nić przed za­mor­dy­stycz­ny­mi re­żi­ma­mi Eu­ro­py?

  Szwe­cja z co­vi­dem so­bie po­ra­dzi­ła do­brze, ale nie po­ra­dzi­ła so­bie z dżi­ha­dy­sta­mi. Szwe­cja nie­dłu­go bę­dzie ka­li­fa­tem, więc je­śli ktoś chciał­by się tam prze­pro­wa­dzić, to tyl­ko wte­dy, gdy chce żyć zgod­nie z pra­wem sza­ria­tu.

  Z ana­li­zy de­mo­gra­ficz­nej wy­ni­ka, że w Szwe­cji rdzen­ni Eu­ro­pej­czy­cy wy­mie­ra­ją, a dżi­ha­dy­ści przy­by­li z kra­jów is­lam­ski­ch się roz­mna­ża­ją i w więk­szo­ści się nie in­te­gru­ją. Ten lud­no­ścio­wy wzro­st ob­ce­go cy­wi­li­za­cyj­nie ży­wio­łu ma też skut­ki po­li­tycz­ne — choć­by w roz­sze­rza­ją­cy­ch się stre­fa­ch no-go, w któ­ry­ch pra­wo sza­ria­tu już rzą­dzi. To je­st nie­od­wra­cal­na ten­den­cja. Is­la­mi­ści w Szwe­cji nie in­te­gru­ją się tak, jak od wie­ków in­te­gro­wa­li się w Pol­sce Ta­ta­rzy.

------------------------------

Im większa kontrola, tym silniejsze państwo <- po­przed­nia not­ka

na­stęp­na not­ka -> Sztuczna inteligencja popada w sprzeczności dotyczące koronawirusa

------------------------------

  Istot­ne je­st to, że dżi­ha­dy­ści nie dzia­ła­ją cha­otycz­nie, jak in­ni emi­gran­ci, ale ma­ją plan na wie­le lat, któ­ry sys­te­ma­tycz­nie re­ali­zu­ją. Oni dzia­ła­ją w spo­sób prze­my­śla­ny i zor­ga­ni­zo­wa­ny. Dla­te­go nie ma kom­plet­nie sen­su wrzu­cać wszel­ki­ch emi­gran­tów do jed­ne­go wo­ra. Dżi­had je­st in­ny, bo je­st zor­ga­ni­zo­wa­ny, prze­my­śla­ny i ob­fi­cie fi­nan­so­wa­ny. No i de­mo­gra­ficz­nie bardzo aktywny. Dla­te­go Szwe­cja, Niem­cy czy Fran­cja w cią­gu kil­ku­nastu lat w spo­sób nie­unik­nio­ny sta­ną się ka­li­fa­ta­mi — bo ta­ki cel ma­ją is­la­mi­ści i go sku­tecz­nie re­ali­zu­ją.

  W USA tak się nie sta­ło, bo tam imi­gran­ci mie­li in­ny cel, tam wszyst­kim po­do­ba­ła się ame­ry­kań­ska wol­no­ść, po to tam przy­jeż­dża­li. A na­wet, je­śli po­szcze­gól­ne gru­py by­ły ja­koś zor­ga­ni­zo­wa­ne, to się wza­jem­nie zwal­cza­ły — ma­fia chiń­ska wal­czy z wło­ską, a obie z ro­syj­ską, i wszyst­kie z la­ty­no­ską. Dżi­ha­dy­ści nie ma­ją w Eu­ro­pie kon­ku­ren­cji dą­żą­cej do na­rzu­ce­nia swo­ich praw obec­nym pań­stwom me­to­da­mi de­mo­gra­ficz­ny­mi. Oni nie czu­ją od­ręb­no­ści dla­te­go, że są z Ma­ro­ka, Sy­rii czy Cze­cze­nii, oni w peł­ni uzna­ją, że szwedz­ki, fran­cu­ski czy nie­miec­ki ka­li­fat to ich oj­czy­zna, im w zu­peł­no­ści wy­star­czy pra­wo sza­ria­tu i nie po­trze­bu­ją żad­ny­ch na­ro­do­wy­ch od­ręb­no­ści.

  Więc je­śli ktoś my­śli o emi­gra­cji dłu­go­fa­lo­wo, to naj­le­piej je­st ucie­kać do Pol­ski. U nas co praw­da rzą­dzi od daw­na so­cjal­de­mo­kra­cja, a więc ma­my bie­dę, ko­rup­cję i za­mor­dy­zm, ale ma­my też sil­ną i pręż­ną wol­no­ryn­ko­wą Kon­fe­de­ra­cję, któ­ra ro­śnie w si­łę i wkrót­ce oba­li so­cja­li­zm. A dżi­ha­dy­ści jesz­cze u nas się tak nie roz­pa­no­szy­li, jak na za­cho­dzie. Więc do koń­ca lat 20-ty­ch te­go wie­ku, to my mo­że­my być naj­bo­gat­szym kra­jem Eu­ro­py.

  A już w szcze­gól­no­ści roz­kwit­nie­my, gdy roz­pad­nie się Fe­de­ra­cja Ro­syj­ska, stra­ci swo­ją mo­car­stwo­wą po­zy­cję i Pol­ska z Ukra­iną stwo­rzą cy­wi­li­za­cyj­ne i go­spo­dar­cze dru­gie płu­co Eu­ro­py, obok Nie­miec i Fran­cji. A jak to pierw­sze płu­co sta­nie się ka­li­fa­tem, co je­st nie­uchron­ne, to stam­tąd ca­ły biz­nes uciek­nie do nas.

  In­te­gra­cja z Ukra­iną je­st dla Pol­ski cho­ler­nie waż­na z po­wo­dów de­mo­gra­ficz­ny­ch. U nas te­raz ma­my nad­miar męż­czy­zn, wie­lu nie ma szans na zna­le­zie­nie so­bie part­ner­ki, a pol­skie ko­bie­ty de­ge­ne­ru­ją się fe­mi­ni­zmem i nie chcą mieć dzie­ci. Dla­te­go pol­ski na­ród kur­czy się w za­stra­sza­ją­cym tem­pie. A na Ukra­inie na woj­nie gi­ną męż­czyź­ni i jest co­raz wię­cej sa­mot­ny­ch ko­biet, któ­re nie są jesz­cze ze­psu­te za­chod­nim fe­mi­ni­zmem, gen­de­ry­zmem, el­gie­be­ty­zmem i in­ny­mi głu­po­ta­mi po­wo­du­ją­cy­mi wy­mie­ra­nie. Ta­kie mie­sza­ne pa­ry Po­laków z Ukra­in­kami mo­gą od­wró­cić tren­dy de­mo­gra­ficz­ne. Oba na­ro­dy za­czną się roz­ra­stać.

  Na­sza ła­ciń­ska cy­wi­li­za­cja ma w ten spo­sób szan­sę na od­ro­dze­nie się. In­nej dro­gi nie ma. Dla­te­go naj­waż­niej­sze prio­ry­te­ty dla pol­skiej po­li­ty­ki za­gra­nicz­nej są ta­kie:

  1. Do­pro­wa­dzić Fe­de­ra­cję Ro­syj­ską do roz­pa­du.
  2. Za­blo­ko­wać ja­kie­kol­wiek osie­dla­nie się u nas is­la­mi­stów.
  3. Tę­pić wszel­kie prze­ja­wy fe­mi­ni­zmu, gen­de­ry­zmu i el­gie­be­ty­zmu.
  4. In­te­gro­wać się po­li­tycz­nie i go­spo­dar­czo z Ukra­iną.

  A w po­li­ty­ce we­wnętrz­nej prio­ry­te­ty są ta­kie:

  1. Od­su­nąć od wła­dzy wszel­ki­ch so­cjal­de­mo­kra­tów – czy­li PiS, PO, SLD, PSL i in­ną Le­wi­cę.
  2. Do­pro­wa­dzić do prze­ję­cia wła­dzy przez Kon­fe­de­ra­cję.
  3. Zmie­nić w Pol­sce ustrój go­spo­dar­czy z so­cja­li­zmu na wol­no­ryn­ko­wy ka­pi­ta­li­zm.
  4. Prze­pro­wa­dzić de­cen­tra­li­za­cję prze­no­sząc wszel­ką wła­dzę w dół, do lo­kal­ny­ch au­to­no­mii.

  Jesz­cze nic nie je­st stra­co­ne, jesz­cze ma­my szan­sę te 8 punk­tów zre­ali­zo­wać, jesz­cze mo­że się cy­wi­li­za­cja od­ro­dzić i ura­to­wać nie tyl­ko nas, ale wszyst­ki­ch Eu­ro­pej­czy­ków, któ­rzy się u nas schro­nią. Mu­si­my to zre­ali­zo­wać w obec­nej de­ka­dzie, bo ma­my co­raz mniej cza­su do oso­bli­wo­ści tech­no­lo­gicz­nej, któ­ra na­stą­pi oko­ło 2045 ro­ku, więc trze­ba się spie­szyć, by­śmy w to we­szli w du­żej, bo­ga­tej i wol­nej spo­łecz­no­ści.

Grzegorz GPS Świderski
t.me/KanalBlogeraGPS

PS. Notki powiązane:

------------------------------

Siła i dominacja <- po­przed­nia not­ka

na­stęp­na not­ka -> Sztuczna inteligencja popada w sprzeczności dotyczące koronawirusa

------------------------------

Ta­gi: gps65, dżi­ha­dy, Europa, cywilizacja, Polska

GPS
O mnie GPS

My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, dys­ku­tu­ję, roz­wa­żam, ana­li­zu­ję, teo­re­ty­zu­ję, do­cie­kam, po­li­ty­ku­ję, pro­wo­ku­ję, spe­ku­lu­ję, fi­lo­zo­fu­ję. Je­stem sar­ma­to­li­ber­ta­ria­ni­nemcy­kli­stąże­gla­rzem i jeźdź­cem Trik­ke. Z wy­kształ­ce­nia je­stem in­for­ma­ty­kiem, pra­cu­ję ja­ko pro­gra­mi­sta fre­elan­cer. Not­ki blo­go­we pi­szę w In­ter­ne­cie od lat 90-ty­ch XX wie­ku głów­nie dla mo­ich od­le­gły­ch po­tom­ków. Not­ki te są po­nad­cza­so­we — tyl­ko nie­licz­ne do­ty­czą bie­żą­cej sy­tu­acji. By je zna­leźć, na­le­ży frag­ment prze­ko­pio­wać do wy­szu­ki­war­ki i do­pi­sać: gps65. Na Salonie24 je­stem dłu­go przed tym, za­nim stał się szma­tław­cem i bę­dę po tym, jak się ze­szma­ci na śmierć. Blog ten udo­stęp­niam na li­cen­cji do­na­tion­wa­re. Je­śli ze­chce­sz od­wza­jem­nić się za mój trud, to pro­szę o prze­lew na kon­to: 89 1140 2004 0000 3602 8209 1248, lub BLIK na te­le­fon: 603112486, lub z za­gra­ni­cy: pay­pal.me/gps1965. Zga­dzam się na roz­po­wszech­nia­nie, pu­bli­ko­wa­nie, ko­pio­wa­nie, prze­ina­cza­nie i wy­ko­rzy­sta­nie mo­ich no­tek, ale pro­szę przy pu­bli­ko­wa­niu w in­ny­ch miej­sca­ch do­łą­czyć na koń­cu od­no­śnik do ory­gi­nal­nej stro­ny, z któ­rej not­ka zo­sta­ła sko­pio­wa­na. Sta­ły­ch czy­tel­ni­ków za­pra­szam na gril­la na dział­kę w cen­trum War­sza­wy. Naj­le­piej kon­tak­to­wać się ze mną przez Te­le­gram: t.me/gps65. By śle­dzić na bie­żą­co mo­je not­ki, moż­na się za­pi­sać na mój ka­nał na Te­le­gra­mie: t.me/KanalBlogeraGPS. Mój ka­nał na YouTu­be: youtube.com/@GrzegorzSwiderski.  

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo