GPS GPS
186
BLOG

Siła i dominacja

GPS GPS Społeczeństwo Obserwuj notkę 17
Napisałem już wiele notek, w których podaję wiele argumentów uzasadniających to, że państwa niedługo upadną z powodu wzrostu wydajności pracy na skutek rozwoju technologicznego. Stanie się tak, ponieważ terroryzm i grabież, które są fundamentem państw, przestają się opłacać.

  W PS wybrałem notki, w których to uzasadniam. Ponieważ argumentacja jest silna, to wielu tym przekonałem, niemniej nadal niektórzy nie zgadzają się z ostateczną konkluzją. Mówią tak: rzeczywiście ekonomicznie terroryzm i grabież przestaje się opłacać, więc rzeczywiście państwa będą przynosić straty, biznesowo stracą sens, nic na zbieraniu haraczy nie zarobią. Niemniej to nie spowoduje ich upadku, bo ważniejsza od zysku i opłacalności jest siła i dominacja, a to tkwi w ludzkiej naturze i jest nieusuwalne. To nasze prymarne instynkty. Człowiek nawet tracąc materialnie, będzie dążył do pobicia, zdominowania i zniewolenia innego człowieka. Zarobi na uczciwej pracy, ale potem wyda to na narzędzia do stosowania siły i użyje ich do dominacji nad innymi. Putin traci na wojnie, ale ją nadal prowadzi – bo po prostu taki ma instynkt. Nie liczą się dla niego pieniądze, gardzi majątkiem, najwyżej ceni dumę, chwałę i dominację.

------------------------------

Grabież się nie opłaca! <- poprzednia część serii

następna część serii -> Nie da się zlikwidować państwa, samo upadnie!

------------------------------

  Dziś politycy w pracy stosują terror i na tym zarabiają, a w domu, po pracy, są łagodni i wydają te zarobki na akwarystykę. W przyszłości będzie na odwrót: politycy zarobią na rybkach, a terroryzować innych będą w ramach hobby. Wojny nadal będą, bo choć już nie da się na nich zyskać, ale można będzie się na nich wyżyć. Tak jak nigdy nie zanikły polowania czy żeglarstwo, choć się już nie opłacają. Człowiek jest z natury sadystą, więc będzie się na innych wyżywał, nawet jak to się całkowicie przestanie opłacać.

  Nie zgadzam się, że siła i dominacja są dla nas najbardziej pierwotne, że są prymarne — one są moim zdaniem wtórne. Siła i dominacja to cechy ssaków stadnych — ale na przykład niedźwiedzie tego nie mają. Więc to nie jest tak, że siła i dominacja jest cechą wszystkich zwierząt, ale jest cechą potrzebną do tworzenia stad. Bardziej pierwotne dla ssaków stadnych jest stado, a nie siła i dominacja. Siła i dominacja jest wtórna w stosunku do potrzeby stworzenia stada.

  Siła i dominacja nie są na równym poziomie. Siła jest wtórna w stosunku do dominacji. Chodzi o stado, je się tworzy poprzez dominację, a dominację uzyskuje się siłą — tak mamy my i tak mają nasi najbliżsi kuzyni: szympansy. Niemniej już bonobo, też bardzo nam bliscy, tworzą stado poprzez dominację, ale już nieosiągalną przy użyciu siły, ale seksu.

  Widać więc, że stada można budować na różnych zasadach. Kultura walczy z naturą, zwalcza instynkty. Gdy stado da się stworzyć inaczej, to nie ma żadnego powodu, by stosować siłę czy dominację. Kluczowym, prymarnym instynktem wszystkich zwierząt jest lenistwo i ono jest ważniejsze niż siła i dominacja, lenistwo pokonuje siłę i dominację: Lenistwo pokona terroryzm.

  Powtarzam: siła i dominacja to nie są nasze instynkty prymarne. Po to ludzie sobie podskakują, biją się, wygrażają, klną na siebie, pokazują swoją wyższość, by wytworzyć hierarchię potrzebną do spójności stada. To stado jest prymarne, a nie dominacja. Jeśli można stworzyć stado inaczej, to potrzeba dominacji zaniknie. Bonobo budują stado seksem, a nie bójkami.

  Najbardziej prymarne są budżety czasowe. A one wraz z rozwojem kultury i cywilizacji się zmieniają. Dla reprodukcji walka i konkurencja nie jest potrzebna. Niedźwiedzie tego nie potrzebują, bonobo też. Stado jest potrzebne do zdobywania żywności, a nie do reprodukcji.

  W notce: Budżety czasowe streszczam to, co obserwują biolodzy ewolucyjni. Najbardziej prymarne są:

  1. Przemieszczanie się,
  2. Pożywianie się,
  3. Wymuszony odpoczynek (sen, sjesta),
  4. Czas społeczny (nawiązywanie więzów społecznych, kopulacja, opieka nad dziećmi etc…)

  Siła i dominacja jest wtórna wobec tych potrzeb. Dlatego człowiek to homo economicus, a nie homo vehemens.

  Podam przykład: dla drapieżników nawet instynkt polowania nie jest prymarny. Najedzony lew nie poluje. Poluje z głodu, a nie dla samej przyjemności z polowania, głód jest prymarny w stosunku do polowania. Jeśli może pozyskać świeżą zwierzynę bez polowania, to nie będzie polował. Drapieżniki wychowane w niewoli nie przeżyją na wolności, bo nie nauczyły się polować, zatraciły  instynkt polowania, ale głodne są zawsze. Bo prymarny jest głód, a nie polowanie. Tak samo dziecko ludożerców wychowane w cywilizacji nie będzie czuło rytualnej potrzeby zjedzenia wroga.

  To, że koty męczą myszy przed zabiciem, nie wynika z ich sadyzmu, ale jest potrzebą fizjologiczną wynikającą z chęci zdrowego odżywiania się, bo zamęczona, zestresowana mysz lepiej smakuje, bo wydziela w ten sposób niezbędny dla kota kwas mlekowy.

  Dokładnie tak samo jest z instynktem dominacji tworzącej stado. Jeśli można stworzyć stado inaczej, jeśli tak stworzone stada pokonają stada oparte na budowaniu ich przy użyciu siłowej dominacji, to taki instynkt zaniknie.

  Dominacja, która jest sama dla siebie, która jest pierwotnym celem, to sadyzm. Sadyzm to zboczenie, czyli instynkt zaburzony. Jeśli będę się nad kimś tak znęcał, że on ucieknie, nigdy nie będzie mi posłuszny, to takie znęcanie nie ma sensu. Sens ma tylko wtedy, gdy on będzie posłusznym członkiem stada. Celem jest to posłuszeństwo budujące stado, a nie znęcanie się.

  Wolnorynkowe firmy tworzą inaczej posłuszeństwo niż państwa i dlatego w końcu z nimi wygrają, bo wymuszanie posłuszeństwa siłą już się nie opłaca, inne sposoby są bardziej opłacalne. A to wynika ze wzrostu wydajności pracy, a to wiąże się z rozwojem technologii. Znęcanie się będzie zawsze nieopłacalnym zboczeniem, a nie normą, więc to będzie margines.

  Pierwotnym celem wojen jest zawsze żywność, a nie sadyzm, dominacja czy seks. Tu to kiedyś wyjaśniałem: Wojny są do jedzenia

Grzegorz GPS Świderski
t.me/KanalBlogeraGPS

PS. Notki powiązane:

------------------------------

"Wolnościowcy" nie uznają prawyborów Nowej Nadziei <- po­przed­nia not­ka

na­stęp­na not­ka -> Jak w Polsce odrodzi się cywilizacja

------------------------------

Ta­gi: gps65, siła, dominacja, natura, instynkty, opłacalność, ekonomia


GPS
O mnie GPS

My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, dys­ku­tu­ję, roz­wa­żam, ana­li­zu­ję, teo­re­ty­zu­ję, do­cie­kam, po­li­ty­ku­ję, pro­wo­ku­ję, spe­ku­lu­ję, fi­lo­zo­fu­ję. Je­stem sar­ma­to­li­ber­ta­ria­ni­nemcy­kli­stąże­gla­rzem i jeźdź­cem Trik­ke. Z wy­kształ­ce­nia je­stem in­for­ma­ty­kiem, pra­cu­ję ja­ko pro­gra­mi­sta fre­elan­cer. Not­ki blo­go­we pi­szę w In­ter­ne­cie od lat 90-ty­ch XX wie­ku głów­nie dla mo­ich od­le­gły­ch po­tom­ków. Not­ki te są po­nad­cza­so­we — tyl­ko nie­licz­ne do­ty­czą bie­żą­cej sy­tu­acji. By je zna­leźć, na­le­ży frag­ment prze­ko­pio­wać do wy­szu­ki­war­ki i do­pi­sać: gps65. Na Salonie24 je­stem dłu­go przed tym, za­nim stał się szma­tław­cem i bę­dę po tym, jak się ze­szma­ci na śmierć. Blog ten udo­stęp­niam na li­cen­cji do­na­tion­wa­re. Je­śli ze­chce­sz od­wza­jem­nić się za mój trud, to pro­szę o prze­lew na kon­to: 89 1140 2004 0000 3602 8209 1248, lub BLIK na te­le­fon: 603112486, lub z za­gra­ni­cy: pay­pal.me/gps1965. Zga­dzam się na roz­po­wszech­nia­nie, pu­bli­ko­wa­nie, ko­pio­wa­nie, prze­ina­cza­nie i wy­ko­rzy­sta­nie mo­ich no­tek, ale pro­szę przy pu­bli­ko­wa­niu w in­ny­ch miej­sca­ch do­łą­czyć na koń­cu od­no­śnik do ory­gi­nal­nej stro­ny, z któ­rej not­ka zo­sta­ła sko­pio­wa­na. Sta­ły­ch czy­tel­ni­ków za­pra­szam na gril­la na dział­kę w cen­trum War­sza­wy. Naj­le­piej kon­tak­to­wać się ze mną przez Te­le­gram: t.me/gps65. By śle­dzić na bie­żą­co mo­je not­ki, moż­na się za­pi­sać na mój ka­nał na Te­le­gra­mie: t.me/KanalBlogeraGPS. Mój ka­nał na YouTu­be: youtube.com/@GrzegorzSwiderski.  

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo