GPS GPS
381
BLOG

Grabieżcze państwa

GPS GPS Polityka Obserwuj notkę 38
Nie­któ­rzy obu­rza­ją się na to, że Ro­sja prze­ję­ła ukra­iń­ską elek­trow­nię ato­mo­wą Za­po­ro­że i w ogó­le anek­to­wa­ła ukra­iń­skie te­re­ny, w tym Krym. A prze­cież każ­de pań­stwo mo­że kon­fi­sko­wać co chce. Ro­bi to, bo ma si­łę, bo mo­że to zro­bić. Do­kład­nie z te­go sa­me­go po­wo­du każ­de pań­stwo kon­fi­sku­je mie­nie w po­sta­ci po­dat­ków – i anek­sja ob­cy­ch te­re­nów, i po­dat­ki, to je­st ta­ka sa­ma gra­bież.

  Pań­stwo mo­że cię okra­dać, bo po pro­stu ma si­łę i mo­że to ro­bić bez­kar­nie, bo to ono okre­śla co wol­no, a cze­go nie.

  Ist­nie­je po­wszech­ny kon­sen­sus wszyst­ki­ch pań­stw, i wszyst­ki­ch oby­wa­te­li uzna­ją­cy­ch pań­stwo za or­ga­ni­za­cję ko­niecz­ną, że je­śli pań­stwo coś za­bie­ra si­łą nie­win­nym lu­dziom, to nie na­zy­wa się to gra­bie­żą, ale po­dat­ka­mi, kon­fi­ska­tą, na­cjo­na­li­za­cją, re­dy­stry­bu­cją etc.

---------------------------------

Inicjowanie aktów przemocy wobec niewinnych <- poprzednia część serii

następna część serii -> Terrorystyczne państwa

---------------------------------

  Zde­cy­do­wa­na więk­szo­ść lu­dzi na świe­cie uzna­je czy­ny okre­śla­ne ja­ko gra­bież za nie­mo­ral­ne, ale po­dat­ki czy na­cjo­na­li­za­cje za jak naj­bar­dziej mo­ral­ne. Ma­fia zwa­na pań­stwem do­ko­na­ła za­bie­gów lin­gwi­stycz­ny­ch, by uspra­wie­dli­wić wła­sną gra­bież – więc na­rzu­ci­ła ta­kie na­zew­nic­two, by by­ła do­bra gra­bież i zła. Gdy pań­stwo gra­bi oby­wa­te­lo­wi to do­brze i się to ina­czej na­zy­wa – źle, gdy oby­wa­tel gra­bi. Mo­ral­no­ść Ka­le­go to po­wszech­na me­to­da spra­wo­wa­nia wła­dzy po­li­tycz­nej.

  Wol­no pań­stwu przej­mo­wać cu­dzy ma­ją­tek, je­śli uczy­ni to usta­wą, de­kre­tem czy wo­lą wład­cy. Ta­kie je­st po­wszech­ne mnie­ma­nie wśród lu­dzi. Bo wszy­scy wy­cho­wa­li­ście się w szko­ła­ch kon­tro­lo­wa­ny­ch przez pań­stwo. Więc w ty­ch kon­fi­ska­ta­ch do­ko­na­ny­ch przez Ro­sję nie ma nic dziw­ne­go, nic no­we­go, nic wy­jąt­ko­we­go – ta­kie rze­czy dzie­ją się od wszech cza­sów na więk­szą ska­lę wszę­dzie.

  Każ­de pań­stwo mo­że praw­nie anek­to­wać do­wol­ne te­re­ny. Więk­szo­ść pań­stw tak zro­bi­ło by w ogó­le po­wstać. Każ­dy te­ren na Zie­mi zo­stał pod­bi­ty, a nie ku­pio­ny. Ro­sja­nie nie są w tym żad­nym wy­jąt­kiem – ro­bią to, co wszy­scy in­ni od za­wsze też ro­bi­li. Ja ich nie uspra­wie­dli­wiam. Ja tyl­ko ga­nię ty­ch, któ­rzy na­gle za­uwa­ża­ją, że Ro­sja­nie ro­bią coś złe­go, a nie za­uwa­ża­ją, że to je­st po­wszech­nie ak­cep­to­wal­ne. Wszyst­kie pań­stwa to gra­bież­cy, Ro­sja nie je­st w tym pro­ce­de­rze żad­nym wy­jąt­kiem.

  To, że wszy­scy tak ro­bią, nie uspra­wie­dli­wia Ro­sji, ani wszyst­ki­ch. Pań­stwa są po pro­stu złe mo­ral­nie – wszyst­kie. Więc je­śli po­tę­pia­my Ro­sję, to po­win­ni­śmy też po­tę­pić wszyst­kie in­ne pań­stwa za per­ma­nent­ne gra­bie­że, któ­ry­ch do­ko­nu­ją na okrą­gło. Je­śli po­li­czy­my ska­lę gra­bie­ży, to Ro­sja wca­le nie mu­si być na pierw­szym miej­scu. III RP na przy­kład kon­fi­sku­je swo­im oby­wa­te­lom 60% owo­ców pra­cy, któ­re wy­pra­co­wu­ją – to je­st do­pie­ro gra­bież na epic­ką ska­lę.

  O Pol­sce się mó­wi, że się skła­da z Pol­ski A i Pol­ski B. Gdy­by to by­ły róż­ne pań­stwa, to atak B na A, by coś skon­fi­sko­wać i so­bie wziąć, był­by uzna­ny za nie­do­pusz­czal­ny, za nie­mo­ral­ną agre­sję. Ale gdy to je­st jed­no pań­stwo, to mo­że bez pro­ble­mów opo­dat­ko­wać Pol­skę A i do­in­we­sto­wać Pol­skę B, mo­że jed­ne­mu ob­sza­ro­wi za­brać i dać in­ne­mu. Już to się nie na­zy­wa gra­bie­żą, ale po­li­ty­ką so­cjal­ną re­ali­zu­ją­cą spra­wie­dli­wo­ść spo­łecz­ną. Gra­bież ubie­ra­my w ład­ne słów­ka i prze­sta­je być nie­mo­ral­na.

  Atak Ro­sji na Ukra­inę je­st po­tę­pia­ny, ale gdy oba te kra­je by­ły jed­nym ZSRR, to do­pusz­czal­ne by­ło to, by Ukra­inę za­gło­dzić, bo to by­ła we­wnętrz­na spra­wa so­wie­tów. Wszy­scy po­pa­da­cie w hi­po­kry­zję, gdy jed­ną gra­bież po­tę­pia­cie, a in­ną uspra­wie­dli­wia­cie. Wszy­scy, któ­rzy to ro­bią, są wspól­ni­ka­mi gra­bież­cy.

Grzegorz GPS Świderski
t.me/gps65

PS. Notki powiązane:

------------------------------

Rząd światowy <- poprzednia notka

następna notka -> Ukrainizacja Polski

------------------------------

Tagi: gps65, grabież, państwo

GPS
O mnie GPS

Blo­ger, że­gla­rz, informatyk, trajk­ka­rz, sar­ma­to­li­ber­ta­ria­nin, fu­tu­ry­sta. My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, po­li­ty­ku­ję, fi­lo­zo­fu­ję.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka